Pääsuõiguste andmine

Teenuste kasutamiseks (nii iseenda eest kui ka teise isiku esindamiseks) e-teenuste keskkonnas peavad kasutajatel olema pääsuõigused. Juriidilise isiku seaduslikule esindajale anname pääsuõigused äriregistri andmete alusel, muudele esindajatele volituse alusel.

Pääsuõigused juriidilise isiku seaduslikule esindajale

Juriidilise isiku (äriühingu, riigi-, valla- ja linnaasutuse, mittetulundusühingu) juhatuse liikmele antakse äriregistri andmete alusel ainuesindusõiguse korral automaatselt pääsuõigused kõikide peamiste teenuste kasutamiseks e-MTAs.

Muude esindusõiguslike seoste korral ja pääsuõiguste puudumisel võtke palun ühendust meie klienditoega e-posti aadressil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.

Juriidilise isiku esindamiseks antakse äriregistri andmete alusel teenuste kasutamiseks e-MTAs automaatselt järgmised pääsuõiguste paketid:

 • juriidilise isiku juhatuse liikmetele ainuesindusõiguse korral:
  • „Juriidilise isiku esindaja pakett" ja
  • „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett"
 • juriidilise isiku dokumendihoidjale:
  • „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett"

Ühise esindusõigusega juhatuse liikmed saavad äriregistri andmete alusel automaatselt pääsuõiguste paketi „Juriidilise isiku esindaja valimine", mis aga ei anna e-MTA teenuste kasutamise õigust.

Juriidilise isiku nimel teenuste kasutamiseks tuleb juhatuse liikmetel:

 1. valida endi hulgast vähemalt üks esindaja;
 2. anda sellest meile teada volikirjaga, millel on kõigi juhatuse liikmete digitaalallkirjad;
 3. saata volikiri:
  • e-MTAs:
   • menüüpunkti „Suhtlus" – „Kirjavahetus" kaudu või
   • abikeskuses lingi „Saadan kirja" kaudu või
  • pöörduda lähimasse teenindusbüroosse.

Kui esindajat valitud ei ole, siis tuleb teenuste kasutamiseks e-MTAs leida alternatiivne võimalus.

„Juriidilise isiku esindaja pakett" sisaldab pääsuõigust „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" (kood: P_EXTERNAL_USER_MANAGER), mis võimaldab e-MTAs:

 • vaadata oma esindajate pääsuõigusi;
 • anda esindajatele pääsuõigusi;
 • muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi;
 • kloonida esindajate kehtivaid ja tulevikus kehtima hakkavaid pääsuõigusi;
 • võrrelda esindajate pääsuõigusi;
 • lisada esindajaid lemmikutesse ja neid sealt eemaldada;
 • tellida pääsuõiguste teateid;
 • vaadata esindatava isiku nimel saadetud pääsuõiguste taotlusi;
 • vaadata, kinnitada või tagasi lükata laekunud pääsuõiguste taotlusi.

Pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks" asendab varasemat D-volitust ning seda pääsuõigust omavale isikule viidatakse edaspidi ka kui pääsuõiguste haldurile.

Automaatselt lõpetatakse juriidilise isiku nimel antud pääsuõigused järgmistel tingimustel.

 • Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse kõik juriidilisele isikule ja tema esindajatele antud pääsuõigused, v.a juhatuse liikmetele antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".
 • Juriidilise isiku lõpetamise korral (äriregistrist kustutamine) lõpetatakse juriidilisele isikule antud pääsuõigused ning nende alusel antud pääsuõigused, muud esindajate pääsuõigused jäävad kehtima.
 • Juriidilise isiku maksuarvestuse sulgemisel lõpetatakse kõik selle juriidilise isiku nimel antud pääsuõigused, v.a juhatuse liikmetele antud „Juriidilise isiku andmete vaataja pakett".

Volitamine – pääsuõiguste andmine e-MTA teenuste kasutamiseks

Selleks, et juriidilise isiku nimel e-MTAs teenuseid kasutada, peab juriidilise isiku esindusõiguslik isik andma volitatud esindajale vajalikud pääsuõigused.

Kõige mugavam on pääsuõigusi anda e-MTAs. Pääsuõiguste andmiseks võib tulla ka teenindusbüroosse või saata volikiri/taotlus meile e-kirjaga.

Kõigi e-teenuste kasutamiseks antavate pääsuõigustega kaasnevad e-MTAs õigused vaadata ja muuta esindatava kontaktandmeid, võtta vastu ja lugeda esindatava dokumente, lugeda esindatavale saadetud teateid ning pidada esindatava nimel Maksu- ja Tolliametiga kirjavahetust.

Juriidilise isiku esindaja, kellel on pääsuõigus „Isiku esindaja õigus rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks", saab anda pääsuõigusi, neid lõpetada, muuta, kloonida jne.

E-MTAs pääsuõiguste andmiseks volitatud esindajatele:

 1. sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA;
 2. valige esindatav, kelle nimel soovite pääsuõiguse anda;
 3. valige menüüs Seaded – Pääsuõigused – Esindajate pääsuõigused;
 4. vajutage nupule „Uus pääsuõigus";
 5. leidke isik, kellele soovite pääsuõigust anda kas isikukoodi, registrikoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgas;
 6. vajutage nupule „Otsi";
 7. kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele isikule, siis korrake otsingut;
 8. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 9. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida (s.t isik, kellele õiguse annate, saab seda omakorda edasi anda);
 10. õiguste plokis vahelehtedel „Pääsuõiguste paketid" või „Üksikõigused" jätke otsingu lahtrid täitmata ja vajutage nupule „Otsi";
 11. leidke vajalik pääsuõigus ja linnutage märkeruut pääsuõiguse real ning vajutage nupule „Lisan“.

Kui pääsuõigus antakse juriidilisele isikule, peab pääsuõiguse saanud juriidilise isiku pääsuõiguste haldur selle tegelikele kasutajatele, näiteks raamatupidajatele, edasi andma (v.a masin-masin liidese õigused). Pääsuõiguste andmine juriidilisele isikule

 • Abi ja infot e-MTAs pääsuõiguste teenuse kasutamisel saate e-MTAs, valides menüüst AbikeskusPääsuõigused.

Saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee:

Kui teil ei ole võimalik digiallkirja anda, saatke e-posti aadressile e-maks@emta.ee:

 • foto, millel te (volikirja allkirjastaja) olete koos enda isikut tõendava dokumendi ning täidetud ja allkirjastatud volikirjaga.

Tekst isikut tõendaval dokumendil ja volikirjal peab olema selgesti loetav.

Palun võtke teenindusbüroosse kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • notariaalne volikiri juriidilise isiku esindamiseks, kui olete volitatud esindaja;
 • volikirja või taotluse blanketi saate teenindajalt, samuti võite selle ise eelnevalt ära täita ja kaasa võtta.

Teenindusbüroode aadressid ja lahtiolekuajad

Volikirjade ja taotluste vormid e-MTA pääsuõiguste andmiseks

Siit leiate volikirjade ja taotluste vormid oma esindajatele e-MTA pääsuõiguste andmiseks teenindusbüroos või e-postiga.

     

NB! Vormide täitmiseks Mac OS X arvutiga palume kasutada programmi Adobe Acrobat Reader viimast tasuta allalaaditavat versiooni (soovitav on valida Reader DC versioon). Vastasel juhul ei ole vormi sisu selle saajale nähtav.

Pääsuõiguste andmine juriidilisele isikule

Teatud juhtudel on vajalik, et juriidilisele isikule antud pääsuõigused on vaja edasi anda tegelikele kasutajatele. Seetõttu andes pääsuõiguse juriidilisele isikule, saab pääsuõiguse saanud juriidilise isiku pääsuõiguste haldur automaatselt õiguse „Juriidilise isiku esindaja õigus esindatava isiku rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks antud volituste piires". See võimaldab tal antud volituse piires seda pääsuõigust edasi anda.

Juriidilisele isikule antud pääsuõiguste edasiandmiseks:

 1. sisenege e-teenuste keskkonda e-MTA;
 2. valige esindatavaks isikuks pääsuõiguse andnud isik;
 3. menüüpunktis „Esindajate pääsuõigused" leidke esindajate nimekirjast juriidiline isik, kellele antud pääsuõigust soovite edasi anda, ja vajutage isiku nimele;
 4. vajutage pääsuõiguse nime real olevale delegeerimise ikoonile;
 5. leidke esindaja, kellele soovite pääsuõiguse anda, kas isikukoodi või kasutajatunnuse abil või valige lemmikute hulgast ning vajutage nupule „Otsi";
 6. kui soovite pääsuõiguse anda mitmele esindajale, siis korrake otsingut;
 7. määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem);
 8. määrake, kas esindaja saab pääsuõigust delegeerida, s.t teisele isikule edasi anda, ning vajutage nupule „Lisan".
Näide

Joonis selgitab raamatupidaja paketi andmist, kuid samamoodi saab juriidilisele isikule anda kõiki pääsuõigusi ja pääsuõiguste pakette.

Ettevõtte A esindaja annab raamatupidaja paketi raamatupidamisfirmale B. Raamatupidamisfirma B esindaja saab automaatselt õiguse ettevõtte A esindamiseks antud volituste piires ning annab raamatupidaja paketi ettevõtte A esindamiseks oma firma raamatupidajale.

Pääsuõiguste haldamine ametiasutuste portaalis

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele suunatud spetsiaalsed e-teenused, sh pääsuõiguste haldus nende e-teenuste kasutamiseks, on kasutatavad ametiasutuste portaalis https://ametnik.emta.ee.

Pääsuõiguste haldamiseks ametiasutuste portaalis vajab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindusõiguslik pääsuõigust „Välisametniku õigus tema asutuse ametnike rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“ (kood: P_EXTERNAL_OFFICIAL_MANAGER), mis võimaldab:

 • vaadata asutuse esindajatele antud pääsuõigusi;
 • anda asutuse nimel esindajatele pääsuõigusi.
  NB! Portaalis saab asutuse nimel kasutajatele anda ainult neid õigusi, mis on Maksu- ja Tolliameti ametniku poolt selle asutuse nimel eelnevalt antud ja kehtivad;
 • muuta ja lõpetada esindajate kehtivaid pääsuõigusi;
 • kloonida esindajate kehtivaid ja tulevikus kehtima hakkavaid pääsuõigusi;
 • tellida pääsuõiguste teateid.

Pääsuõigusele nimetusega „Välisametniku õigus tema asutuse ametnike rakenduste kasutamise õiguste haldamiseks“ viidatakse edaspidi ka kui pääsuõiguste halduri õigusele ja seda õigust omavale isikule kui asutuse pääsuõiguste haldurile.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse esindusõiguslikule isikule automaatselt äriregistri andmetel pääsuõiguste halduri õigust ei teki, mistõttu tuleb esindusõigusliku isiku vahetumisel ja vastava õiguse puudumisel ühendust võtta meie klienditoega e-posti aadressil e-maks@emta.ee või telefonil 880 0815.

Kõige mugavam on pääsuõigusi hallata asutuse pääsuõiguste halduril ise ametiasutustele suunatud portaalis.

Asutuse nimel antud pääsuõiguste vaatamiseks ning pääsuõiguste haldamiseks:

 1. Logige sisse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele suunatud e-teenuste portaali https://ametnik.emta.ee.
 2. Valige asutus, keda soovite esindada, või see valitakse automaatselt, kui teil on ainult üks esindatav asutus.
 3. Avage menüüpunkt „Seaded" – „Pääsuõigused" – „Esindajate pääsuõigused".
  • Kuvatakse kõik asutuse esindajad, neile antud pääsuõigused ning nende kehtivusajad.
  • Saate hallata (muuta, lõpetada) ühe kasutaja pääsuõigusi korraga.
 4. Uuele kasutajale pääsuõiguse lisamiseks vajutage nupule „Uus pääsuõigus".
 5. Leidke kasutaja isikukoodi või kasutajatunnuse abil.
 6. Vajutage nupule „Otsi".
 7. Kui soovite anda samu pääsuõigusi mitmele kasutajale, siis korrake otsingut.
 8. Määrake pääsuõiguse kehtivuse alguskuupäev (lõppkuupäeva võib lisada ka hiljem).
 9. Otsige üksikõiguste vahelehelt vajalik pääsuõigus. Kui te täpset pääsuõiguse nimetust ei tea, siis vajutage luubi ikoonile valdkonna lahtris ning valige valdkonnaks „Väline ametnik" või jätke otsingu lahtrid täitmata ning vajutage nupule „Otsi".

Viimati uuendatud 29.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?