Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

2. Mitteresidendist töötaja töötasu vahemikus ...

Töölepinguline töötaja, töötasu vahemikus 1200–2100 eurot (väljamakse liik 120)

Maris on Läti residendist töölepinguga töötaja, kelle töötasu (brutosummas) on 1300 eurot
Lisaks töötasule maksti märtsikuus Marisele ka tulemustasu heade töötulemuste eest 500 eurot
Kokku tehti Marisele töötamisega seotud väljamakseid 1800 eurot. Töötaja on esitanud tööandjale avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus.  Töötaja ei ole vanaduspensionieas.

Mitteresidendi puhul ei saa kinni pidada kohustusliku kogumispensioni (II samba) makseid. 
NB! 1200 eurolt 2100 euroni väheneb Eesti maksuvaba tulu vastavalt valemile 500 - 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Kuigi töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks 500 eurot kuus, siis tööandja võib maksuvaba tulu rakendada seadusega lubatud suuruses.

Selle näite puhul on maksuvaba tulu suurus 166,67 eurot (500-500÷900(1800-1200)).
Kuna Läti on Euroopa Liidu liikmesriik, siis on Eesti tööandjal õigus mitteresidendile tehtud Eestis tulumaksuga maksustatavalt väljamakselt kinnipeetava tulumaksu arvutamisel maha arvata Eesti maksuvaba tulu Eesti seaduse kohaselt, kui Maksu- ja Tolliametile on esitatud ja kehtiv Läti maksuhalduri kinnitatud maksuresidentsustõend

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 1800 x 33% = 594 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1800 x 1,6% = 28,80 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1800 x 0,8% = 14,40 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1800–28,80–166,67) x 20% = 320,91 eurot

Marise pangakontole kantakse töötasu ja tulemustasu väljamakse netosummas, mis on 1450,29 eurot (1800-28,8-320,91).

 Deklareerimine vormi TSD lisal 2:

Väljamakse saaja

Väljamakse

Millisest riigist on väljastatud A1/E101

isiku- või registrikood Eestis

nimi või ees- ja perekonnanimi

residendiriik

liik

summa

2000

2010

2020

2030

2040

2060

98765432100

Maris

LV

120

1800

Sotsiaalmaksuga maksustatav

väljamakse

Sotsiaal-maks

Töötuskindlustus-maksega maksustatav väljamakse

Kinnipeetud töötuskindlustus-makse

Tööandja

töötuskindlustusmakse

2070

2110

2120

2130

2140

1800

594

1800

28,80

14,40

Tulumaksuga maksustatav

väljamakse

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu

Kinnipeetud

tulumaksu määr

Kinnipeetud

tulumaks

Liik

Summa

2150

2154

2155

2160

2170

1800

610

166,67

20

320,91

Maksuarvutuse erandid
 • Kui töötaja on Eesti vanaduspensionieas, ei peeta väljamakselt kinni töötuskindlustusmakset (kood 2130) määraga 1,6% (näites 28,80 eurot).

 • Kui töötaja kohta on välisriigist (teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra) või Šveitsist) (näites Lätist) väljastatud selles välisriigis sotsiaalset kindlustatust kinnitav tõend vormil A1, tuleb see riik märkida koodile 2060 ning siis ei arvutata Eestis sotsiaalmaksu koodil 2110 (näites 594 eurot) ega töötuskindlustusmakset koodil 2130 (näites 28,80 eurot) ega koodil 2140 (näites 14,40 eurot).
  Väljamakse liigiks tuleb sel juhul valida 121, kui töö toimus Eestis.

MAKSUVABA TULU EI SAA RAKENDADA
 • Kui kehtivat Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, näites Läti) maksuhalduri kinnitatud residentsustõendit ei ole, siis maksuvaba tulu koodidel 2154 ja 2155 (näites 166,67) kohaldada ei saa. 

 • Kolmandate riikide (eelmises punktis nimetamata) maksuresidendile tehtavalt väljamakselt ei saa Eestis kinnipeetava tulumaksu arvutamisel Eesti maksuvaba tulu koodidel 2154 ja 2155 maha arvata.

Maksuarvutus
 • Sotsiaalmaks 1800 × 33% = 594 eurot
 • Kinnipeetud töötuskindlustusmakse 1800 × 1,6% = 28,80 eurot
 • Tööandja töötuskindlustusmakse 1000 × 0,8% = 14,40 eurot
 • Kinnipeetud tulumaks (1800 – 28,80) × 20% = 354,24 eurot
 • Maksuvaba tulu 500 eurot rakendada ei saa ning lisa 2 koode 2154 ja 2155 ei täideta.

Marise pangakontole kantakse töötasu netosummas, mis on 1416,96 eurot (1800–28,80–354,24).

Viimati uuendatud 16.02.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?