Nimekirja taotlemine

Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides (tegevus vastab tulumaksuseaduse § 11 nõuetele) tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus esitama nõuetekohase taotluse tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kandmiseks.

Taotluse nimekirja kandmiseks peab edastama Maksu- ja Tolliametile. Taotluse esitajad kantakse nimekirja vastavalt Maksu- ja Tolliameti otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.

Nimekirja ei kanta ühingut, kes pole nimekirja kandmise taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud ja esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet (või Maksu- ja Tolliametile vahearuannet).

Nimekirja kantakse ühing kui ta (TuMS § 11 lg 2):

 • tegutseb avalikes huvides, s.t tegutsemise eesmärgid on seotud eeskätt ühiskonna üldiste huvidega ja ei tegutseta kitsa isikute ringi (näiteks liikmete, asutajate jne) huvides ega erahuvides. Tegutsetakse ühiskonna heaks tervikuna või aidates neid, kes ise toime ei tule.
 • tegutseb heategevuslikult, pakkudes kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil. Üldkättesaadav viis ei tähenda, et ühingu poolt pakutavale kaubale, teenusele või muule hüvele peaks olema ligipääs igaühel, vaid enamusel, sh ka ühingu tegutsemise piirkonna keskmisest madalama sissetulekuga inimesel.
 • ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase 12 kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelnevatega seotud isikutele. Keelu eesmärk on vältida eelkõige olukorda, kus annetuse tegija saab selle eest rahaliselt hinnatavat vastutasu ehk sisuliselt ei ole tegemist annetusega, mille olemuslik tunnus on vastutasu puudumine. 
 • tegevuse lõpetamisel antakse allesjäänud vara põhikirja kohaselt üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus lepinguriigis asutatud ühingule, kui on tõendatud, et ta vastab TuMS § 11 nõuetele. Usulisele ühendusele ei kohaldata eelolevat nõuet, kui ta vastab kirikute ja koguduste seaduse §-le 27.
 • halduskulud vastavad ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

Usuliste ühenduste nimekirja kandmisel esineb erisusi, mille kohta saate rohkem infot järgnevast dokumendist: 


Kui on täidetud ülal toodud tingimused ning puuduvad TuMS § 11 lg-s 4 nimetatud puudused, kantakse ühing tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja Maksu- ja Tolliameti otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.

Otsus nimekirja kandmise kohta tehakse teatavaks 30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates.

Nimekiri avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

Nimekirja ei kanta ühingut (TuMS § 11 lg 4):

 • kes ei tegutse kooskõlas põhikirjaga;
 • kes ei ole tegutsenud vähemalt kuus kuud ning esitanud selle perioodi kohta majandusaasta aruannet äriregistrile (v.a kogudused, kloostrid või välislepingu alusel tegutsev kiriku institutsioon);
 • kelle nimekirja kandmiseks esitatud dokumendid ei ole õigusaktides kehtestatud nõuetega kooskõlas;
 • kes ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult avalikes huvides. Ühing võib tegeleda majandustegevusega (ettevõtlusega), kuid majandustegevusest saadud tulu tuleb kasutada peamiselt heategevuslikult avalikes huvides. Kui majandustegevusest teenitud tulu suunatakse uuesti majandustegevusse või kasutatakse muul ühingu põhieesmärki mitteteenival viisil, ei ole ühingule maksusoodustuse andmine põhjendatud.
 • kes tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimise (v.a kui ühing osutab reklaamteenust lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega;
 • kellel on ajatamata maksuvõlg;
 • kes on korduvalt jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või kes on korduvalt hilinenud maksusumma tasumisega;
 • keda lõpetatakse või kelle suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
 • kes tegeleb peamiselt mingi kutseala esindajate või ettevõtluse toetamisega või on ametiühing või poliitiline ühendus. Kui ühingu põhitegevus on avalikes huvides tegutsemine, ei võta kõrvaltegevusena mingi kutseala edendamine ühingult automaatselt võimalust saada nimekirja kantud. On oluline, et antud tegevus ei oleks peamine eesmärk ühingu tegevusel.

Kui ilmneb, et ühing ei vasta nimekirja nõuetele, siis Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse nimekirja kandmata jätmise kohta ühingule kirjalikult teatavaks 30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates.

Otsuses näidatakse nimekirja kandmata jätmise põhjus ja tuuakse välja õiguslik alus.

Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul alates selle saamisest.

Viimati uuendatud 26.04.2021

Kas sellest lehest oli abi?