Soovitused

 • Kauba saajatel ja saatjatel palume tollivormistuse asjus suhelda esmajärjekorras tollivormistust pakkuva lepingulise partneriga.
 • Volitatud kaubasaatjatel ja -saajatel palume kasutada transiidiprotseduuri alustamisel ja lõpetamisel enda õigusi, selmet pöörduda või suunata oma kliendid tolliametnike poole.
 • Kui kauba vormistamisega on seotud ettevõte, kes omab volitatud kaubasaaja luba, siis soovitame ettevõtetel lisaks deklarandi teenusele kasutada ka volitatud kaubasaaja teenust, et vähendada erinevate inimeste omavahelist kokkupuudet.
 • Palume võimaluse korral TIR-märkmiku avamisi vältida, alternatiiviks on vormistada transiidideklaratsioon ja kasutada volitatud kaubasaatja teenust.
 • Oleme tänulikud, kui suudate vältida seal kus võimalik ja nii palju kui võimalik ametnikega vahetut kontakti ja paberdokumentide kasutamist.
 • Palume arvestada võimaliku lisaajakuluga kõikides tolliga kokkupuute kohtades ja teemades.
 • Palume teiepoolset mõistmist võimalike ebamugavuste pärast, mida vajalikud meetmed endaga kaasa tuua võivad.

Oluline

 • Veesõidukite ajutise impordi maksimaalne ajavahemik on 18 kuud. Seda ajavahemikku saab isiku taotlusel pikendada erandkorras (sh COVID-19 seoses) mõistliku aja võrra.
 • Kui reekspordi tähtajal ei ole võimalik ajutiselt imporditud kaupa reeksportida seoses COVID-19 levikuga, tuleb teavitada tolli reekspordi tähtaja pikendamise vajadusest. Toll võib reekspordi tähtaega erandjuhul pikendada. Võimalusel palume ATA-märkmiku reeksport lõpetada, suunates ATA-märkmikuga hõlmatud kaup tollilattu.
 • Üldise põhimõttena on ekspordi piirangutest välistatud laevavarud, mis on mõeldud kasutamiseks pardaapteekides.
 • Elundite ja muude inim- või loomsete kudede impordi tolliformaalsusest

Muudatused ja täiendav info

Päritolusertifikaadi väljastamine

Juhis eksportijatele
 • Eksportijad, kes kasutavad päritolusertifikaatide koopiat
 1. Eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi taotluse elektroonselt tolli. Päritolusertifikaat EUR.1/tollistaatuse sertifikaat A.TR koos päritolu/staatuse tõendavate dokumentidega skaneeritakse ja edastatakse kontrollimiseks aktsepteerimistolliasutuse e-aadressile.
 2. tolliametnik kinnitab päritolusertifikaadi koopia allkirjaga ja tolli templiga;
 3. toll edastab allkirjastatud ja tolli templiga päritolusertifikaadi koopia eksportijale/deklarandile;
 4. eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi oma kliendile impordiriigis.
   
 • Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on üle 6000 euro

Eksportijatel, kellele toll on väljastanud heakskiidetud eksportija loa (HKE), on võimalik ise koostada kaubaarvele või muule äridokumendile vastavas lepingus ette nähtud sõnastusega päritoludeklaratsioon/arvedeklaratsioon.
Info heakskiidetud eksportija loa taotlemise kohta

 • Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on kuni 6000 eurot

Päritoludeklaratsiooni/arvedeklaratsiooni võib koostada arvele või muule äridokumendile iga eksportija (ei pea olema heakskiidetud eksportija ja ei ole vaja täiendavalt tolli pöörduda).

 • Päritolusertifikaate väljastatakse kõikides tollivormistust teostavates kohtades.

Samal päeval päritolusertifikaadi kinnitamiseks tuleb see aktsepteerimistolliasutuse e-posti aadressile saata sama päeva kella 15.00ks.

Kui päritolusertifikaat on üle kontrollitud, edastatakse selle kohta info ettevõttele. Päritolusertifikaatide kinnitamine toimub kõikides tollivormistuse kohtades kella 15.00–16.15, reedeti kella 15.00–15.30.

 • Päritolusertifikaatide (EUR.1, A.TR, EUR-MED) kasutamine alates 01.03.2020 COVID-19 kriisi ajal Euroopa Liidus ja ELi partnerriikides Euroopa Komisjon on koondanud päritolusertifikaatide kasutamise kohta info suunistesse „Origin of goods".

Päritolusertifikaatide kasutamise kohta üksikasjaliku info vaatamiseks tuleb klikkida teksti sees olevatel linkidel „EU Member States", „Pan-Euro-Mediterranean countries" ja „Other EU trade partner countries". Paberdokumentide (näiteks päritolusertifikaatide, litsentside) tolli toomine Palume paberkandjal tollideklaratsiooni lisadokumendid tuua tolliasutuse postkasti esimesel võimalusel.

Seoses püsiva viiruseohuga on soovitatav vältida inimeste vahelist vahetut kontakti, mistõttu võib tolliagent (sh kauba saaja, logistik, printsipaal vm kauba vahetusega seotud isik) edastada transiitveo lõpetamise dokumendid sihttolliasutuse e-posti aadressile.

 • E-kirja pealkirjaks märkida auto number ja transiidideklaratsiooni MRN-number. E-kirjale tuleb juurde lisada kauba kohta käivad dokumendid (arve, CMR jne).
 • E-kiri sihttolliasutuse e-aadressile peab olema saadetud hiljemalt ajal, kui auto saabub kaubaga vastava sihttolliasutuse juurde.
 • Kui kauba dokumendid on sihttolliasutuse e-aadressile saadetud ja auto on sihttolliasutuse juures, teavitab autojuht (tolliagent või muu asjast huvitatud isik) auto saabumisest sihttolli, helistades tolli välisukse peal olevale telefoni numbrile.
 • Ametnik teostab infosüsteemides vajalikud tegevused ning kui vormistusega on lubatud jätkata, registreerib ametnik NCTSis transiitveo saabumise.
 • Deklarant vormistab IM deklaratsiooni. Deklarant edastab ametnikule IM deklaratsiooni numbri e-kirjaga. Saadetava e-kirja pealkirjas peab kajastuma transiidideklaratsiooni MRN-number ja e-kirjas on toodud IM deklaratsiooni number.
 • Kui IM deklaratsiooni saab oleku „kaup vabastatud“, lõpetab ametnik transiitveo. Ametnik annab deklarandile e-kirjaga teada transiitveo lõpetamisest.
 • Autojuht saab deklarandilt info, et transiitvedu on lõpetatud ja võib sõita kauba saaja juurde maha laadimisele.

Transiidi alustamine

Seoses püsiva viiruseohuga on soovitatav vältida inimeste vahelist vahetut kontakti, mistõttu võib printsipaal (sh kauba saatja, logistik vm kauba vahetusega seotud isik) edastada transiitveo alustamise dokumendid lähtetolliasutuse e-aadressile.

 • E-kirja pealkirjaks märkida auto number ja transiidideklaratsiooni MRN number. E-kirjale tuleb juurde lisada kauba kohta käivad dokumendid (arve, CMR jne).
 • E-kiri lähtetolliasutuse e-aadressile peab olema saadetud hiljemalt ajal, kui auto saabub kaubaga vastava lähtetolliasutuse juurde.
 • Kui kauba dokumendid on lähtetolliasutuse e-aadressile saadetud ja auto on lähtetolliasutuse juures, teavitab autojuht (printsipaal või muu asjast huvitatud isik) auto saabumisest lähtetolli, helistades tolli välisukse peal olevale telefoni numbrile.
 • Ametnik teostab infosüsteemides vajalikud tegevused ning kui vormistusega on lubatud jätkata, avab ametnik NCTSis transiitveo. Ametnik saadab ettevõtte e-aadressile tagasi NCTSis avatud transiidideklaratsiooni.
 • Autojuht saab printsipaalilt (kauba saatjalt, logistikult vm kauba vahetusega seotud isikult) info, et transiidideklaratsioon on avatud ja autojuht võib sõita ettevõtte juurde, kelle käest saab triipkoodiga transiidideklaratsiooni väljatrüki. Teadmiseks, et liikmesriigid aktsepteerivad ka elektrooniliselt edastatud transiidi saatedokumente (TAD).
 • Mõnel juhul väljastatakse autojuhile triipkoodiga transiidideklaratsiooni väljatrükk ka lähtetolliasutuse ametnike poolt (näiteks Lennujaama tollipunkt lähtetolliasutusena väljastab klientidele triipkoodiga transiidideklaratsiooni väljatrükke kullersaadetistele).

Staatust tõendavate dokumentide kinnitamine toimub ka e-kirja vahendusel. Selleks palume ettevõtetel edastada dokumendid skaneeritud kujul tollipunkti/teenindusbüroo e-posti aadressile.

Pärast tollipoolset kinnitamist tagastatakse dokument e-kirja teel skaneeritud kujul ettevõttele.

Ajutisest impordist

Katastroofiabi vahendeid ning meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmeid on võimalik suunata ajutise impordi tolliprotseduurile toiminguga või suulise deklareerimisega täieliku imporditollimaksuvabastusega. 

Tegemist peab olema:

 • katastroofiabi vahenditega, mida kavatsetakse seoses liidu tolliterritooriumi tabanud katastroofide või samalaadsete olukordade tagajärgede kõrvaldamiseks võetavate meetmetega;
 • meditsiini-, kirurgia- ja laboriseadmetega, mis on saadetud laenuks haiglale või mõnele teisele meditsiiniasutusele, kes vajab neid seadmeid kiiresti, et korvata nendega oma puudulikke võimalusi, ja mis on ette nähtud diagnoosimiseks või raviks.

Suulise deklaratsiooni esitamisel tuleb esitada delegeeritud määruse lisas 71-01 sätestatud lisadokument (PDF).

Viiruste eest kaitsvad maskid peavad vastama isikukaitsevahendite nõuetele

Viimasel ajal on hakanud levima internetis ja sotsiaalmeedias isetehtud maskide müügiks pakkumine. Selle valguses ei tohiks ära unustada, et viiruste eest kaitsvad maskid peavad vastama isikukaitsevahenditele kehtivatele nõuetele ning nende kaitseomadused peavad olema kontrollitud ja tõendatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on välja andnud juhendi isikukaitsevahendite nõuete ja turustamise kohta (PDF). TTJA nõustab igapäevaselt kõiki ettevõtjaid ja pöördujaid ning soovitab kõigil esimese asjana tutvuda juhendiga, kus kõige olulisem kirjas. Info ja nõuannete saamiseks on loodud ka eraldi e-posti aadressi ikv@ttja.ee.

Isetehtud maski, olenemata mitmest kihist see on õmmeldud või mis materjale kasutatud, ei tohi reklaamida kaitsemaskina või väita, et see aitab koroonaviiruse eest kaitsta. Kui niisugune mask niiskub, võib sellel olla vastupidine efekt, mis hoopis soodustab viirustesse nakatumist.

Isikukaitsevahendite maaletoomine
 • Isikukaitsevahendeid võib maale tuua lihtsustatud korras. Isikukaitsevahendite maaletoojad peaksid aga arvestama, et lihtsustatud kord kehtib erandkorras ainult tervishoiutöötjatele turustatavatele isikukaitsevahenditele.
 • Tavamüügiks ja -kasutuseks mõeldud isikukaitsevahendid peavad täies ulatuses vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2016/425 nõuetele. Vajadusel annab hinnangu nende nõuetelevastavuse kohta TTJA (või meditsiinimaskide korral Terviseamet).

Lisainfo

Isikukaitsevahendite nõuetele vastavuse osas on pädevaks asutuseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)

TTJA juhend isikukaitsevahendite nõuete ja turustamise kohta (PDF)

Meditsiiniliste maskide juhend tootjatele

Tervisekaitseameti korduma kippuvad küsimused kaitsemaskide kandmise kohta

Tolli- ja käibemaksuvabastust võimaldatakse riigiasutustele, heategevusühingutele või abiüksustele, kui nad impordivad kaupu, mis on seotud viiruse tõkestamisega ja mis jagatakse tasuta inimestele/ametnikele või mida abiühingud impordivad enda vajaduste rahuldamiseks abi andmise ajal.

Lisaks on võimalik taotleda maksuvabastust riigiasutusel või muudel heategevus- või abiühingutel, kui nad impordivad esmatarbekaupu tasuta jagamiseks puudustkannatavatele isikutele – antud juhul võivad tasuta jagatavad tooted olla maskid, kaitseprillid jm viiruse tõkestamiseks vajaminev kaup.

Maksuvabastust kohaldatakse tollideklaratsiooni esitamisel ja kõikide nõutavate lisadokumentide lisamisel deklaratsioonile. Deklaratsiooni aitavad vajadusel täita tolliagentuurid.

Viimati uuendatud 13.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?