Mahaarvamised Eestis maksustatavast tulust

Mitteresidentidel, kes on residendid teises Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis, on võimalus vähendada Eestis maksustatava tulu suurust, esitades väljamaksjale maksuvaba tulu avalduse või Eesti residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni. Muude riikide mitteresidendid Eestis maksustavast tulust mahaarvamisi teha ei saa.

Töötuskindlustusmakse kinnipidamine mitteresidendi tulust

Mitteresidendile väljamakse tegija arvestab füüsilise isiku maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha töötuskindlustuse seaduse alusel kinnipeetud töötuskindlustusmakse, kui selle tasumine Eestis oli kohustuslik. Väljamakse tegija aga ei saa tulumaksu kinnipidamisel mitteresidendi Eestis maksustatavast tulust maksuvaba tulu maha arvata.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendile

Maksuvaba tulu

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) teise liikmesriigi residendist füüsiline isik, kes sai maksustamisperioodil maksustatavat tulu Eestis, võib mahaarvamisi oma Eestis maksustatavast tulust teha samaväärselt Eesti residendiga.

Maksuvaba tulu arvestamiseks peab mitteresident, kes on EMP liikmesriigi resident, esitama väljamaksjale avalduse maksuvaba tulu kohaldamiseks ja Maksu- ja Tolliameti andmebaasi sisestamiseks mitteresidendi koduriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõendi. Residentsustõendi vormil peavad olema täidetud I, III ja V osa.

Kui väljamaksja maksuvaba tulu maha ei arvanud või on seda arvestatud liiga palju, siis lõplik maksuvaba tulu suurus kalendriaastas arvutatakse, kui mitteresident esitab kord aastas (30. aprilliks) residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile. Sellest tulenevalt tekib mitteresidenil kas kohustus tulumaksu juurde maksta või saab ta ettenähtust enam kinnipeetud tulumaksu tagasi.
 

Välisriigis saadud tulu tõendamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada oma residendiriigi maksuhalduri tõend. Kui see tõend ei kajasta kogu maksustatavat tulu, siis on tarvis esitada ka tulu saamise riigi maksuhalduri tõend.
 

Välisriigis saadud tulu Eestis ei maksustata, kuid see mõjutab maksuvaba tulu suurust. Maksuvaba tulu ja muude mahaarvamiste kohta saate rohkem lugeda:

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid

  • Euroopa Liidu liikmesriigid (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari)
  • Island
  • Liechtenstein
  • Norra

Muu riigi residendile

Mitteresidendid, kes on residendid muudes riikides kui EMP lepinguriigid (näiteks Ameerika Ühendriikide, Kanada, Ukraina, Venemaa jne), ei saa esitada Eestis residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, teha Eestis maksustatavast tulust mahaarvamisi, ega maksuvaba tulu maksustatavast tulust maha arvata.

Kui tulumaks on kinni peetud tulumaksuseaduses või maksulepingus ette nähtud õiges määras, ei ole mitteresidendist saajal Eestis tuludeklaratsiooni esitamise kohustust.

Kui tulumaksu ei peetud kinni tulumaksuseaduses või maksulepingus ette nähtud määras, esitab mitteresident, kes ei ole resident EMP lepinguriigis, mitteresidendi tuludeklaratsiooni vormil A1 (tulu, millelt tulumaksu ei ole kinni peetud), V1 (kasu vara võõrandamisest) või E1 (ettevõtluse tulu).

Viimati uuendatud 21.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?