Üüri- ja renditulu

Reeglina peab üüri- ja renditulult ning litsentsitasult tulumaksu kinni ja deklareerib Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegija. Kui üüri- või renditulu saadakse füüsiliselt isikult, tuleb mitteresidendil endal Eestis tulu deklareerida. 

Tulumaksuga maksustatakse mitteresidendi renditulu, mis on saadud

  • Eestis asuvalt kinnisasjalt või
  • esemelt (sh varaliselt hinnatav õigus, näiteks väärtpaber, kasutusvaldus), mis on kantud või tuleb kanda Eesti registrisse.

Renditulu on üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise eest saadud muu tasu. Renditulult kinnipeetava tulumaksu määr on 20%.

Üüri- ja renditulu saaja kohustused

Kui väljamakse tegija on renditulult tulumaksu vormil TSD lisa 2 kinni pidanud, ei ole mitteresidendist saajal kohustust tuludeklaratsiooni esitada. Mitteresidendist üüri- ja renditulu saaja peab tuludeklaratsiooni esitama, kui väljamakse tegija ei ole renditulult tulumaksu kinni pidanud.

Mitteresident peab esitama tuludeklaratsiooni ka juhul, kui ta soovib üürimisega seotud kuludest 20% maha arvata. Võlaõigusseaduse tähenduses eluruumi üürilepingu alusel saadud üürist arvatakse tuludeklaratsiooni esitamisel automaatselt üürimisega seotud kulude katteks maha 20%.

Deklareerida tuleb kogutulu, millest kulu arvatakse maha arvestuslikult ja olenemata sellest, kui palju on dokumentaalselt tõendatud tegelikke kulusid.

Deklareerimine

  • Mitteresident deklareerib üüri- või renditulu vormil A1.
  • Kui Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) teise lepinguriigi resident soovib kasutada Eestis lubatud maksusoodustusi, siis võib ta üüritulu deklareerida ka residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Sellisel juhul peab ta deklareerima kogu oma maailmatulu.

Deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile tulu saamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks ja tulumaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole deklaratsiooni esitamise aasta 1. oktoobriks.

Maksulepingud ei piira Eestis asuvalt kinnisasjalt saadud renditulu maksustamist Eestis. 

Maksu- ja Tolliamet mitteresidendile maksuteadet ei väljasta.

Litsentsitasu

Litsentsitasuna maksustatakse tulumaksuga mitteresidendi saadud:

  • tasu kirjandus-, kunsti- või teadusteoste (sealhulgas kino- või videofilmi, raadio- või telesaate salvestise või arvutiprogrammi) autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või kasuliku mudeli, plaanide, salajaste valemite või protsesside kasutada andmise või nende kasutamise õiguse võõrandamise eest, kui nimetatud tasu maksja on Eesti riik, kohaliku omavalitsuse üksus, resident või mitteresident oma Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel, või
  • tasu tööstus-, kaubandus- või teadusseadme või tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutava informatsiooni (oskusteabe) kasutada andmise või nende kasutamise õiguse võõrandamise eest, kui nimetatud tasu maksja on Eesti riik, kohaliku omavalitsuse üksus, resident või mitteresident oma Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel.

Tarkvara (ka digitaalse) soetamisel võib hind sisaldada tasu erinevate litsentside eest, kuid tihti ostja sisuliselt tarkvara autoriõigust ei kasuta, vaid kasutab tarkvara kui teenust või kaupa enda isiklikuks või äriliseks otstarbeks.

Mitteresidendist tarkvara müüja tulu maksustamisel määratakse tululiik ostjale üle antud sisuliste õiguste alusel. Igal konkreetsel juhul lähtutakse konkreetsetest asjaoludest, kuid tavaliselt tarkvara soetamisel isiklikuks või äriotstarbeks saaja tarkvara autoriõigusi ei kasuta ning mitteresidendi saadud tasu litsentsitasuna ei maksustata.

Isegi juhul, kui tarkvara soetajal on selle kasutamiseks seatud teatud piirangud, kuid tarkvara kasutatakse siiski vaid soetaja isiklikuks või äriotstarbeks, ei ole tavaliselt tegemist litsentsitasuga. Mitteresidendi nimetatud tulu võidakse maksustada teenustasuna või kasuna vara võõrandamisest.

Autoritasu ei pruugi olenevalt sisust olla litsentsitasuna maksustatav. Lähemalt autoritasu (litsentsitasu) maksustamisest.

Litsentsitasult kinnipeetava tulumaksu määr on 10%. Olenevalt riigist võib maksuleping ette näha tulumaksuseadusest madalama määra, näiteks on seadme rendi tasule paljude riikide puhul ette nähtud 5%-line maksumäär või maksuvabastus Eestis. Litsentsitasu mõiste maksulepingus ja tulumaksuseaduses võib olla erinev.

Litsentsitasu saaja kohustused

Kui väljamakse tegija on tulumaksu vormil TSD lisa 2 kinni pidanud, ei ole mitteresidendist litsentsitasu saajal kohustust tuludeklaratsiooni esitada. Seda ka juhul, kui litsentsitasu maksustamisele on väljamakse tegemise hetkel kohaldatud maksulepingust tulenevat maksuvabastust või soodusmäära ja Maksu- ja Tolliameti andmebaasis on saaja kehtiv residentsustõend, mille on väljastanud välisriigi maksuhaldur

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ainult tulu kohta, millelt väljamaksja tulumaksu kinni pidanud ei ole ja kui maksulepingust ei tulene maksuvabastust.

Deklareerimine

  • Mitteresident deklareerib litsentsitasu vormil A1.
  • Kui Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) teise lepinguriigi resident soovib kasutada Eestis lubatud maksusoodustusi, siis võib ta litsentsitasu deklareerida ka residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. Sellisel juhul peab ta deklareerima kogu oma maailmatulu.

Deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile tulu saamise aastale järgneva aasta 30. aprilliks ja tulumaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole deklaratsiooni esitamise aasta 1. oktoobriks.

Maksu- ja Tolliamet mitteresidendile maksuteadet ei väljasta.

Viimati uuendatud 27.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?