Tarbimisse lubatud alkoholi lähetamine Eestist teise liikmesriiki

Alkoholi müümine teise liikmesriigi ettevõtjale on hulgimüük ning seda saab teostada äriregistris registreeritud ja majandustegevuse registrisse oma tegevusalana alkoholi hulgimüüki teavitanud isik.

Teise liikmesriiki lähetatav alkohol peab olema alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse nõuete kohaselt maksumärgistatud ja vastama alkoholiseadusega kehtestatud käitlemiseks lubatud alkoholi nõuetele.

Tarbimisse lubatud alkoholi lähetaja peab enne alkoholi lähetamist teostama järgmisi toiminguid:

  1. esitama Maksu- ja Tolliametile (MTA) komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud SAAD saatelehe SADHESe kaudu (saatelehe profiil SAAD1);
  2. maksumärgistatud alkoholi lähetamisel teavitama alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrid;
  3. võimaldama MTA-l kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist.

Alkohol toimetatakse teise liikmesriiki koos SADHESes koostatud SAAD saatelehe väljatrükiga.

Alkoholi teise liikmesriiki lähetajale makstakse varem makstud aktsiis tagasi, kui enne alkoholi lähetamist teise liikmesriiki tegi ta kõik nõutavad teavitused (vt toimingud enne alkoholi lähetamist) ning pärast alkoholi kättetoimetamist saajale on esitanud MTA-le:

  1. aktsiisi tagastamise taotluse SADHESe kaudu. Aktsiisi tagastamise taotlus avaneb pärast vastuvõtuteate esitamist.
  2. alkoholi teises liikmesriigis vastuvõtmise kinnituse SADHESe kaudu (SAAD1 ajaloo vaates valik „Sisesta vastuvõtuteade“);
  3. SAAD saatedokumendi, millel on vastuvõtja kinnitus alkoholi kättetoimetamise kohta teises liikmesriigis (lisada lisadokumendina vastuvõtuteatele);
  4. sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnituse aktsiisi maksmise, tagamise või aktsiisivabastuse kohaldamise kohta sihtliikmesriigis (lisada lisadokumendina vastuvõtuteatele või tagastamise taotlusele).
22.04.2019