Teisest liikmesriigist tarbimisse lubatud alkoholi toimetamine Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil kasutamiseks toimetatud alkoholilt tekib maksukohustus alkoholi vastuvõtmisel ja aktsiisi maksab alkoholi vastuvõtja.

Alkoholi vastuvõtmisel ei teki maksukohustust, kui alkoholi võtab vastu (nii füüsiliselt kui saatelehe andmete kohaselt):

 1. alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik, kellel on õigus seda kaupa aktsiisivabastuse loa alusel kasutada või vastu võtta;
 2. aktsiisilaopidaja aktsiisilaos.

Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse ka aktsiisikauba ladustamist, sh ka teises liikmesriigis kasutamiseks ettenähtud saadetise vaheladustamist. Erandina ei loeta ärilisel eesmärgil kasutamiseks alkoholi ladustamist liikmesriikidevahelisi reise tegeva õhusõiduki või laeva pardal, kui seda kaupa ei müüda Eesti territooriumil viibimise ajal.

Alkohol võetakse vastu tavalaos

Alkoholi vastuvõtja peab enne alkoholi lähetamist teisest liikmesriigist teostama järgmisi toiminguid:

 1. teavitama Maksu- ja Tolliametile (MTA) SADHESe kaudu alkoholi vastuvõtmise kavatsusest (saatelehe profiil SAAD2);
 2. esitama MTA nõudmisel tagatise aktsiisi maksmise tagamiseks Eestisse toimetatavalt alkoholilt;
 3. tellima maksumärgid maksumärgistamist vajavale alkoholile MAISi (maksumärkide infosüsteem) kaudu.

Alkoholi toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse peab saadetisega olema kaasas lähetaja poolt vormistatud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud pabersaateleht SAAD.

Alkoholi vastuvõtjal tekib maksukohustus vastuvõetud alkoholilt selle vastuvõtmise päeval.

Hiljemalt 5 päeva jooksul alkoholi vastuvõtmisest peab vastuvõtja tegema järgmisi toiminguid:

 1. kinnitama alkoholi vastuvõtmist kaubaga kaasasolnud SAAD pabersaatelehel ja erisuste ilmnemisel märkima saatelehele tegelikult vastuvõetud alkoholi koguse;
 2. teavitama MTA-d SADHES kaudu alkoholi vastuvõtmisest (SAAD2 ajaloos valik „Sisesta vastuvõtuteade“) ja üles laadima allkirjastatud SAAD saatelehe;
 3. esitama aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi. Aktsiisideklaratsiooni ei esitata, kui alkoholi vastuvõtmisel ei teki maksukohustust või vastuvõetud alkohol on aktsiisivaba (näiteks täielikult denatureeritud alkohol).

Kui vastuvõetud alkohol kuulub maksumärgistamisele, siis seda peab tegema viivitamatult pärast alkoholi Eestisse toimetamist ja hiljemalt alkoholi võõrandamisel.

Alkoholi vastuvõtja taotlusel väljastab MTA kinnituse aktsiisi maksmise või maksuvabastuse kohaldamise kohta, mille alusel kauba lähetaja saab taotleda teises liikmesriigis varem makstud aktsiisi tagastamist.

Alkohol võetakse vastu aktsiisilaos

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse toimetatud alkoholile kohaldatakse vastuvõtmisel ajutist aktsiisivabastust, kui see alkohol on võetud vastu aktsiisilaopidaja poolt aktsiisilaos (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 26 lõike 1 punkt 21).

See on Eesti siseriiklik erand ja sellist reeglit üldjuhul ei ole teistes liikmesriikides kehtestatud.

Kuna sellise vastuvõtmise korral on alkoholi vastuvõtjaks aktsiisilaopidaja, siis aktsiisilaopidaja on kohustatud:

 1. enne alkoholi lähetamist teisest liikmesriigist teavitama Maksu- ja Tolliametit (MTA) SADHESe kaudu alkoholi vastuvõtmise kavatsusest (saatelehe profiil SAAD2);

 2. hiljemalt 5 päeva jooksul pärast alkoholi vastuvõtmist teavitama sellest SADHESe kaudu MTAd (SAAD2 ajaloos valik „Sisesta vastuvõtuteade“) ja üles laadima allkirjastatud SAAD saatelehe, millele erisuste ilmnemisel on märgitud tegelikult vastuvõetud kogused.

Aktsiisilaos aktsiisilaopidaja poolt vastuvõetud kaubale kohaldub ajutine aktsiisivabastus ja maksukohustust ei teki.

Aktsiisilaopidaja taotlusel väljastab MTA kinnituse aktsiisi maksmise kohta, mille alusel kauba lähetaja saab taotleda teises liikmesriigis varem makstud aktsiisi tagastamist.

Alkoholi näidised

Vastavalt alkoholiseadusele võib majandustegevuse registrisse teatise esitanud ettevõtja tuua alkoholiregistrisse kandmata näidiseid järgmiseks otstarbeks:

 • tootenäidised alkoholi registrisse kandmiseks;

 • tootenäidised volitatud laborile analüüsimiseks;

 • alkohol tutvumiseks või kolmandale osapoolele tutvustamiseks, kusjuures ühe nimetusega alkoholi koguse ja selle veopakendi kogukaal ei tohi ületada 20 kg.

Näidiste vastuvõtmine on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes tavapärane teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatava alkoholi vastuvõtmine järgmiste erisustega:

 1. saatedokumendile SAAD peab olema märgitud alkoholi kasutusotstarve;
 2. näidised, mis tuuakse alkoholiregistrisse kandmiseks ja  volitatud laborile analüüsimiseks ei kuulu maksumärgistamisele;
 3. näidised, mis esitatakse volitatud laborile analüüsimiseks seoses riiklikku alkoholiregistrisse kandmisega on aktsiisivabad.

 

07.05.2019