Haldusosakond

Lisa 8
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(peadirektori 28.12.2015 nr 1.1-1/0192-P kehtestatud redaktsioonis)
(muudetud: peadirektori 01.07.2016 käskkirjaga nr 108-P;
peadirektori 28.12.2016 käskkirjaga nr 188-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
HALDUSOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti haldusosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Haldusosakond" ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.


II ÜLESANDED


6. Osakonna ülesanded on:
6.1 
vara haldamise, arvelevõtmise ja mahakandmise korraldamine;
6.2 varade korraliste inventuuride korraldamine;
6.3 ameti eelarvevajaduste koondamine ja läbivaatamine koostöös ameti struktuuriüksustega, taotluste esitamine Rahandusministeeriumile rahaliste vahendite eraldamiseks riigieelarvest ning ameti tegevuste finantseerimiseks rahaliste vahendite taotlemine muudest allikatest;
6.4 raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine, sh ostuarvete kontroll ja digitaliseerimine;
6.5 eelarveliste vahendite arvestamine ameti struktuuriüksustele ja tegevuskulude eelarve täitmise analüüs ning vajadusel ettepanekute esitamine muudatuste tegemiseks jooksva aasta eelarves;
6.6 kinnisvara korrashoiu tagamise korraldamine;
6.7 ehitus- ja remonttööde korraldamine;
6.8 hangete planeerimine;
6.9 nõuetekohaste ametiruumide ja töökohtade tagamine;
6.10 mööbli, vormirõivaste, tollitõkendite, templite, pitsatite, trükiste, kantseleitarvete ning arhiivitarvikute jms vajaduste väljaselgitamine, arvestus, hankimine ja jaotamise, mahakandmise ning hävitamise korraldamine;
6.11 aktsiisi- ja ühendusevälise kauba hävitamise korraldamine, kinnipeetud, konfiskeeritud, hõivatud, riigi omandisse ülekantud ja peremeheta kaupade ja asitõendite hoiustamise, realiseerimise ja hävitamise korraldamine ning arvestuse pidamine;
6.12 eeluurimiskohtuniku määruse alusel konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara võõrandamise korraldamine;
6.13 tollioksjoni korraldamine;
6.14 asjaajamise ja arhiivinduse arengusuundade ja põhimõtete planeerimine ning elluviimine;
6.15 dokumendihaldussüsteemi funktsionaalne administreerimine;
6.16 dokumentide vastuvõtmine ameti arhiivi, arhiivitoimikute nõuetele vastavuse kontrollimine, arhivaalide korrastamine, hoidmine, neile juurdepääsu tagamine, hävitamiseks eraldamine ja avalikku arhiivi üleandmine;
6.17 ameti ametnike ja töötajate juhendamine asjaajamise, dokumendihaldussüsteemi kasutamise ja arhiivitöö küsimustes;
6.18 dokumendihalduse, dokumendihaldussüsteemi ja arhiivindusalaste koolituste läbiviimine;
6.19 dokumentide ärakirjade, koopiate ja väljavõtete õigsuse tõestamine;
6.20 transporditeenuse osutamine ning transpordi- ja reisiteenuse korraldamine;
6.21 ameti teenistujate välislähetuste organiseerimine ja aruandluse korraldamine, sh reisi- ja majutusteenuse korraldamine ning ruumide broneerimine;
6.22 autode, tollitehnika, bürootehnika ja muude tehniliste, sh eri- ja sidevahendite vajaduste väljaselgitamine, hankimine ning kasutamise ja hoolduse korraldamine;
6.23 turvaseadmete soetamise ja hooldamise korraldamine ning vastavate lepingute haldamine;
6.24 läbipääsuvõtmete ja -kaartide haldamine ja nende üle arvestuse pidamine;
6.25 ameti halduse helpdeski laekunud informatsiooni töötlemine ja edastamine ning probleemide lahendamise korraldamine;
6.26 ameti meenete soetamise korraldamine ja haldamine;
6.27 osakonna tööprotsesside arendamine;
6.28 osakonna vastutusel olevate kulude eelarve planeerimine, täitmise jälgimine ja eelarvest kinnipidamise tagamine;
6.29 osakonna kulujuhtimise vastutusel olevate lepinguprojektide ettevalmistamine ja kooskõlastamine ning sõlmitud lepingute täitmise kontrollimine;
6.30 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.31 osakonna ülesannetega seotud normdokumentide ja juhiste väljatöötamine, ajakohastamine ja neis esitatud nõuete täitmise kontrollimine.


III TÖÖ KORRALDAMINE


7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
10. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.
 

10.09.2020