Maksuauditi osakond

Lisa 1
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 28.12.2015 käskkirjaga nr 192-P;
peadirektori 25.05.2017 käskkirjaga nr 55-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019;
peadirektori 19.02.2021 käskkirjaga nr 16-P,
rakendatakse arvates 01.03.2021)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
MAKSUAUDITI OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED JA STRUKTUUR


5. Osakonna ülesanded on:
5.1 maksukorralduse seaduse, maksuseaduste, vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja tollieeskirjade, samuti alkoholiseaduse ja tubakaseaduse täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine, koordineerimine ning sellekohaste haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires;
5.2 maksuriskide hindamine, analüüs, ennetamine ja tõkestamine;
5.3 osakonna tööd korraldavate metoodikate, juhendmaterjalide, õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamine, täiendamine või nende väljatöötamises osalemine;
5.4 osakonna ja ameti arendamise või ülesannete täitmise eesmärgil osalemine töögruppides ja projektides, sealhulgas rahvusvahelistes töögruppides või projektides;
5.5 osakonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine;
5.6 osakonna tööplaanide täitmise ja kontrollitegevuste kvaliteedi järelevalve teostamine;
5.7 osakonna ülesannete täitmiseks koostöö ning tegevuseks vajaliku infovahetuse korraldamine teiste struktuuriüksuste, ametiasutuste (sh välisriikides asuvate ametiasutustega), ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtetega;
5.8 seaduses lubatud sunnivahendite kohaldamine ning vajadusel materjalide edastamine punktis 5.1 nimetatud õigusaktide rikkumiste kohta väärteo- või kriminaalmenetluse alustamiseks;
5.9 taotluste ja kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
5.10 EAGF tagatisrahastu rahastamissüsteemi kuuluvate eksporditoetustega seotud tehingute tegeliku ja nõuetekohase toimumise kontrollimise planeerimine, koordineerimine ja kontrollimine;
5.11 majandustegevuse registri registreerimismenetluse toimingute teostamine ja registreeringute õigsuse järelevalve;
5.12 muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.
51. Osakond täidab oma ülesandeid maksuauditi üksuste kaudu.


III TEENISTUSE KORRALDUS


6. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
7. Osakonnajuhatajal on kaks asetäitjat, kes alluvad vahetult osakonnajuhatajale.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja asetäitja.
9. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonna juhataja korraldusega.
10. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
11. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 10, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
12. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.
 

01.03.2021