Personaliosakond

Lisa 10
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 08.01.2014 käskkirjaga nr 5-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
PERSONALIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti personaliosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Personaliosakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED


6. Osakonna ülesanded on:
6.1 ameti personali- ja koolituspoliitika ning tööohutuse- ja töötervishoiualase poliitika väljatöötamise, kaasajastamise ning elluviimise koordineerimine;
6.2 personali planeerimise, värbamise ja valiku koordineerimine;
6.3 osalemine ameti struktuuri ja koosseisude täiustamisel ning uuendamisel;
6.4 uute ametnike ja töötajate sisseelamisega seotud tegevuste koordineerimine;
6.5 ametikohtade hindamise, kompetentsiprofiilide ja ametijuhendite väljatöötamise koordineerimine;
6.6 ametnike ja töötajate rotatsiooni koordineerimine, personali arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise korraldamine ning koordineerimine;
6.7 töötasustamise ja motivatsioonisüsteemi põhimõtete väljatöötamine ja elluviimise korraldamine;
6.8 teenistus- ja töösuhete vormistamine, nõustamine personaliküsimustes, personalialaste aruannete koostamine ning analüüside teostamine;
6.9 osalemine ametnike ja töötajatega seonduvate õiguslike ja personaalküsimuste lahendamises;
6.10 personali- ja koolitusalaste korraldusdokumentide ja nende rakendusjuhendite väljatöötamine;
6.11 ameti struktuuriüksuste koolitusvajaduste väljaselgitamine ja koolituse planeerimine ning struktuuriüksuste juhtide nõustamine koolitusalastes küsimustes;
6.12 personali töötasu-, koolitus- ja meditsiinikulude eelarve planeerimine, täitmise jälgimine ja eelarvest kinnipidamise tagamine;
6.13 koolitustegevuse tulemuslikkuse analüüs ja hindamine;
6.14 sisekoolitussüsteemi väljatöötamine, arendamine ja elluviimise koordineerimine;
6.15 maksu- ning tollieriala õpetava õppeasutuse üliõpilaste praktikaga seonduvate tegevuste koordineerimine ja korraldamine;
6.16 kehtetu (alates 01. jaanuar 2014);
6.17 osakonna tööprotsesside arendamine;
6.18 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule.


III TÖÖ KORRALDAMINE


7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
10. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.
 

10.09.2020