Sisekontrolli osakond

Lisa 12
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 11.04.2017 käskkirjaga nr 35-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 25-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
SISEKONTROLLI OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti sisekontrolli osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor, kes teostab ka teenistuslikku järelevalvet osakonna ning selle ametnike tegevuse üle.
3. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED JA STRUKTUUR


4. Osakonna ülesanded on:
4.1 õigusaktidest tulenevate meetmete, vahendite ja taktika rakendamine ameti ametnike ja töötajate poolt ettevalmistatavate või toimepandavate õiguserikkumiste tõkestamiseks ning nende poolt toime pandud õiguserikkumiste avastamiseks, tehes selleks vajadusel koostööd jälitusametkondade ja kohtueelse uurimise asutustega;
4.2 distsiplinaarmenetluste läbiviimine, distsiplinaarkaristuste määramise käskkirjade eelnõude ja/või distsiplinaarmenetluse kokkuvõtete vormistamine, distsiplinaarsüütegude analüüsimine ning ettepanekute tegemine distsiplinaarsüütegu soodustanud asjaolude kõrvaldamiseks;
4.3 ametnike ja töötajate poolsete õiguserikkumiste kohta käiva operatiivinformatsiooni kogumine, töötlemine ja vajadusel edastamine ameti peadirektorile või teistele struktuuriüksustele, samuti isikuriskide andmebaasi pidamine;
4.4 distsiplinaarsüütegude ja muude ametnike ja töötajate poolsete õiguserikkumiste kohta analüüsi esitamine ameti peadirektorile neli korda aastas;
4.5 taustakontrollide läbiviimine isikute suhtes, kes asuvad teenistusse või vajavad teenistusalast juurdepääsu ameti infosüsteemile;
4.6 eetilisuse soodustamise ja korruptsioonivastase võitluse arendustegevuse haldamine ning rakendamine;
4.7 (kehtetu)
4.7.1 ametis andmekaitse ja infoturbe korraldamine ning andmekaitse ja infoturbe nõuete täitmise kontrollimine;
4.7.2 andmekaitse ja infoturvet reguleerivate juhiste elluviimine, sh töötajate teadlikkuse pidev tõstmine koolituste, seminaride ning muude õppevormide kaudu;
4.7.3 ameti infovarade ja süsteemide kasutamise monitooringu korraldamine, turvaintsidentide menetluse läbiviimine ning koostöö valdkondlike järelevalveorganitega;
4.8 andmekaitse ja infoturvet reguleerivate juhiste elluviimine, sh töötajate teadlikkuse pidev tõstmine koolituste, seminaride ning muude õppevormide kaudu;
4.9 ameti infovarade ja süsteemide kasutamise monitooringu korraldamine, turvaintsidentide menetluse läbiviimine ning koostöö valdkondlike järelevalveorganitega;
4.10 ameti ametiisikute poolt korruptsioonivastases seaduses sätestatud kohustustest kinnipidamise kontrollimine;
4.11 ameti peadirektori teavitamine sisekontrolliga seotud tähelepanekutest ja järeldustest ning ettepanekute tegemine olukorra parandamiseks;
4.12 ameti ametnike ja töötajate suhtes väärteomenetluse läbiviimine oma pädevuse piires;
4.13 muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor.


III OSAKONNA ÕIGUSED


5. Osakonna ülesannete täitmiseks on osakonnal õigus:
5.1 omada ligipääsu ülesannete täitmiseks vajalikule informatsioonile ning ruumidesse;
5.2 teha ameti peadirektorile ja vajadusel struktuuriüksuse juhile ettepanekuid struktuuriüksuse tegevuse paremaks korraldamiseks;
5.3 kasutada ameti kõiki piiratud juurdepääsuga andmekogusid;
5.4 teha koostööd teiste ametkondadega oma pädevuse piires;
5.5 saada osakonna ametnikele teenistuskohustuste täitmiseks vajalikke töövahendeid ja täiendkoolitust.


IV OSAKONNA KOHUSTUSED


6. Osakond on kohustatud:
6.1 täitma talle pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;
6.2 tagama talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi-, maksu- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse vastavalt õigusaktides sätestatule;
6.3 kasutama tema kasutusse antud vara ja vahendeid sihipäraselt ning heaperemehelikult;
6.4 edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente.


V TEENISTUSE KORRALDUS


7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud ametnik.
9. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
10. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.
 

11.06.2021