Teabeosakond

Lisa 11
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 26.06.2018 käskkirjaga nr 75-P,
rakendatakse arvates 01.07.2018;
peadirektori 29.11.2018 käskkirjaga nr 112-P,
rakendatakse arvates 01.01.2019;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
TEABEOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti teabeosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ning kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.


II ÜLESANDED


5. Osakonna ülesanded on:

5.1 ameti strateegiliste juhtimisotsuste, tulemuslikkuse ja tegevuste analüüs ning mõju hindamine ja prognoosimine;
5.2 osakonna tööprotsesside, analüüsimetoodikate ja riskihaldussüsteemide arendamine;
5.3 osakonna tööd korraldavate juhendite, lepingute, õigusaktide jt dokumentide koostamine ning väljatöötamises osalemine;
5.4 osakonna dokumendiringlusega seotud asjaajamises osalemine ja dokumentide arhiveerimine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
5.5 osalemine rahvusvahelistes, siseriiklikes ja ametkondlikes töögruppides ja projektides osakonna ülesannete täitmiseks;
5.6 rahvusvahelise, siseriikliku ja ametkondliku koostöö, samuti ettevõtjate ning nende organisatsioonidega tehtava koostöö korraldamine ja arendamine osakonna ülesannete täitmiseks;
5.7 rahvusvaheliste, siseriiklike ja ametkondlike riskiinfot sisaldavate andmebaasidele ja andmetele juurdepääsu korraldamine, arendamine ja funktsionaalne haldus osakonna ülesannete täitmiseks;
5.8 osakonna tööülesannete täitmiseks vajalike andmete hankimine ja teabevahetus;
5.9 maksu ja ühiskonnakaitseliste riskide hindamine, analüüs, ennetamine ja tõkestamine;
5.10 vihje- ja riskiinfo hankimine, töötlemine, analüüs ja realiseerimine;
5.11 isikute maksukäitumise ja õiguskuulekuse analüüs ja prognoosimine;
5.12 objektivalik meetmete rakendamiseks;
5.13 pettuse skeemide väljaselgitamine ja vastumeetmete väljatöötamine;
5.14 tulude laekumise analüüs ja prognoosimine;
5.15 maksukohustuslaste registrisse andmete laadimise korraldamine;
5.16 statistiliste aruannete koostamine;
5.17 rahvusvahelistes, siseriiklikes ja ametkondlikes ühisoperatsioonides osalemine ja nende korraldamine;
5.18 pädeva asutusena otseste ja kaudsete maksude ning tolli- ja aktsiisimaksude alase rahvusvahelise teabevahetuse korraldamine Euroopa Liidu õigusaktide, Eesti ja teiste riikide vahel sõlmitud lepingute ning muude seaduses sätestatud võimaluste alusel;
5.19 muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor.


III TEENISTUSE KORRALDUS


6. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:

6.1 strateegiline analüüs;
6.2 profileerimine;
6.3 analüüs;
6.4 andmehaldus ja arendus;
6.5 rahvusvaheline infovahetus;
6.6 Teabejuhtimiskeskus.

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.

8. (Kehtetu)

9. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud ametnik.

10. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonnajuhataja korraldusega.

11. Osakonnajuhataja õigused ja kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.

12. Osakonna ametniku, keda ei ole nimetatud punktis 11, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.

13. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ametijuhendid.
 

07.10.2020