Tolliosakond

Lisa 4
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 25.04.2016 käskkirjaga nr 68-P;
peadirektori 25.05.2017 käskkirjaga nr 56-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 31-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 23.04.2019 käskkirjaga nr 44-P;
peadirektori 18.12.2019 käskkirjaga nr 119-P,
rakendatakse arvates 01.01.2020;
peadirektori 24.09.2020 käskkirjaga nr 66-P,
rakendatakse arvates 01.10.2020)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
TOLLIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

 

I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti tolliosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või peadirektori asetäitja järelevalve alal või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Tolliosakond“ ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED


6. Osakonna ülesanded on:
6.1 tollialaste ja teiste tolli pädevusse kuuluvate õigusaktide rakendamine, täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine ning koordineerimine;
6.2 tolliformaalsuste läbiviimise juhendamine ning tollialaste õigusaktide rakendamisest kinnipidamise tagamine;
6.3 tolliformaalsuste lihtsustamine, seadusliku kaubanduse hõlbustamine ning kliendikeskse tolliteenuse osutamine;
6.4 ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ja salakaubanduse tõkestamise kaudu;
6.5 tolli valdkonna lubade andmisega seotud taotluste läbivaatamine, vastavate õiguste andmine ning järelevalve teostamine asjaomaste isikute edasise tegevuse üle;
6.6 tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ning haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine;
6.7 tolli infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine ja arendamine ning osakonna vastutusalas olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
6.8 osakonna tööd korraldavate metoodikate, juhendmaterjalide, õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamine, täiendamine või nende väljatöötamises osalemine;
6.9 osakonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
6.10 valdkonna töö tulemusnäitajate väljatöötamine, näitajate jälgimine ja analüüsimine;
6.11 koostöö teiste ametiasutuste, organisatsioonide ja äriringkondadega, välisriikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osalemine Euroopa Liidu institutsioonide töös oma valdkonnas;
6.12 rahvusvahelise koostöö koordineerimine oma pädevuse piires;
6.13 osakonna ja ameti arendamise või ülesannete täitmise eesmärgil osalemine töögruppides ja projektides, sealhulgas rahvusvahelistes töögruppides või projektides;
6.14 ameti esindamine oma valdkonnaga seotud rahvusvaheliste institutsioonide töös;
6.15 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.16 ameti juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja Rahandusministeeriumilt laekunud eelnimetamata ülesannete täitmine.
 

III STRUKTUUR


7. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
7.1 välispiiri valdkond;
7.2 sisepiiri valdkond;
7.3 tolliformaalsuste valdkond;
7.4 tolliarenduse valdkond;
7.5 ühiskonnakaitse ja turvalisuse valdkond;
7.6 välissuhtluse valdkond.

8. Valdkonniti nähakse käesolevalt ette järgmised allüksused:
8.1 välispiiri valdkonnas –
8.1.1 Ida tollipunkt, mis täidab ülesandeid Narva 1 maanteepiiripunktis, Narva raudteepiiripunktis ja Narva 2 piiripunktis;
8.1.2 Lõuna tollipunkt, mis täidab ülesandeid Koidula maanteepiiripunktis, Koidula raudteepiiripunktis ja Luhamaa maanteepiiripunktis;
8.2 sisepiiri valdkonnas – Posti tollipunkt, mis täidab ülesandeid aadressil Rukki tee 7, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond;
8.3 tolliformaalsuste valdkonnas –
8.3.1 Lennujaama tollipunkt, mis täidab ülesandeid aadressil Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn;
8.3.2 Muuga tollipunkt, mis täidab ülesandeid Muuga sadamas ja Paldiski 2 piiripunktis;
8.3.3 Sillamäe tollipunkt, mis täidab ülesandeid Sillamäe sadamas.

9. Tollipunktide ülesanded on:
9.1 tollialaste ja teiste tolli pädevusse kuuluvate õigusaktide rakendamine ning nende rakendamisest kinnipidamise tagamine;
9.2 Euroopa Liitu sisenemisel ja väljumisel kauba, transpordivahendite, reisija ning temaga kaasas oleva kauba tolliformaalsuste teostamine ja tollikontrolli läbiviimine (välja arvatud Posti tollipunkti puhul);
9.3 tollialaste rikkumiste tõkestamine ja avastamine ning tollialaste haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine;
9.4 ühiskonna ja majanduse kaitsmine maksupettuste ning salakaubanduse tõkestamise kaudu;
9.5 lisaks eeltoodule:
9.5.1 Ida tollipunkti puhul – Narva 1 maanteepiiripunktis välispiiri ületava isiku piirikontrolli teostamine vastavalt riigipiiri seadusele Politsei- ja Piirivalveametiga kokkulepitud ulatuses;
9.5.2 Posti tollipunkti puhul – postisaadetiste tollikontrolli läbiviimine;
9.5.3 Muuga ja Sillamäe tollipunktide puhul – vabatsooni piiril tollijärelevalve teostamine;
9.5.4 Sillamäe tollipunkti puhul – Sillamäe sadama piiripunktis välispiiri ületava isiku piirikontrolli teostamine vastavalt riigipiiri seadusele Politsei- ja Piirivalveametiga kokkulepitud ulatuses.

10. Osakonnasisene töökorraldus (sealhulgas võimalikud alamüksused) määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
 

IV. TEENISTUSE KORRALDUS


11. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
12. Valdkonda juhib valdkonnajuht, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
13. Tollipunkti juhib tollipunktijuhataja, kes allub vahetult valdkonnajuhile vastavalt punktis 8 sätestatule. Eeltoodud alluvust käsitletakse alluvussuhtena rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõike 1 punktis 4 toodud erisuse tähenduses.
14. Punktides 12 ja 13 nimetamata alluvusi reguleeritakse punktis 10 nimetatud korralduses.
15. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud valdkonnajuht või ametnik.
16. Osakonnajuhataja, samuti osakonna all- ja alamüksuste juhtide õigused ning kohustused on sätestatud rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõikes 2 ning ametijuhendis.
17. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 16, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
18. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.

09.10.2020