Uurimisosakond

   Lisa 6
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
4. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 18.08.2016 käskkirjaga nr 122-P;
peadirektori 11.04.2017 käskkirjaga nr 36-P;
peadirektori 02.02.2018 käskkirjaga nr 28-P (kehtib alates 01.02.2018);
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019)


MAKSU- JA TOLLIAMETI
UURIMISOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I. ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ning kontrollib ameti peadirektori asetäitja järelevalve alal.
3. Osakonna ning selle ametnike ja töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike ja töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ja töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on oma nimega dokumendiplank, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti teabehalduse korras.
6. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõna „Uurimisosakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
7. Uurimisosakonna ametnikel ja töötajatel on õigus teenistus- ja tööülesannete täitmisel kasutada Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras Riigikantseleis registreeritud Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametimärki vastavalt Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt kinnitatud korrale.


II. ÜLESANDED JA STRUKTUUR


8. Osakonna ülesanded on:
8.1 avalduste ja teadete lahendamine ettevalmistatavate või toimepandud maksualaste, tollialaste õigusaktide ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude kohta oma pädevuse piires;
8.2 jälitustegevuse teostamine seaduses sätestatud alustel ja korras maksualaste ja tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
8.3 ameti uurimisalluvusse kuuluvate maksualaste või tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude kohtueelse uurimise teostamine;
8.3.1 riikliku järelevalve teostamine maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle;
8.4 koostöö tegemine teiste kohtueelse uurimise asutuste, jälitusametkondade, prokuratuuri ja riikliku järelevalve asutustega maksualaste või tollialaste õigusaktide rikkumistega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud kuritegude avastamisel ja menetlemisel ning järelevalve teostamisel maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide täitmise üle;
8.5 kehtestatud korras koostöö tegemine teiste riikide vastavate ametkondadega maksualaste ja tollialasteõ igusaktide rikkumisega ning narkootiliste ainete ja lähteainete käitlemise rikkumistega seotud süütegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
8.6 välisriikide õigusabitaotluste täitmine;
8.7 ettevalmistatavate või toime pandud maksualaste, tollialaste õigusaktide rikkumiste ning narkokuritegude kohta teabe kogumine, selekteerimine, talletamine ning analüüsimine ja vastavate andmepankade pidamine nende kuritegude ennetamise, tõkestamise ja avastamise eesmärgil;
8.8 osakonna arengustrateegia ja aastaplaani väljatöötamine;
8.9 osakonna töövaldkonda puudutavate aruannete koostamine, andmete analüüsimine ja tööalase tulemuslikkuse hindamine;
8.10 osakonna tööks vajalike vahendite hankimine, hooldamine ja nende üle arvestuse pidamine;
8.11 osakonna asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine ning dokumendihoidla haldamine;
8.12 osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
8.13 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
8.14 muude ülesannete täitmine, mis tulenevad õigusaktist või milliseid annab osakonnale peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.

9. Osakonna allüksused on:
9.1 jälitustalitus;
9.2 koordinatsiooni ja arendustalitus;
9.3 rahvusvahelise kriminaalkoostöö talitus;
9.4 Ida talitus;
9.5 Lõuna talitus;
9.6 Lääne talitus;
9.7 Põhja I talitus;
9.8 Põhja II talitus;
9.9 narkotalitus.

10. Jälitustalituse ülesanne on jälitustegevuse teostamine oma pädevuse piires kriminaalmenetluse seadustikus ja ameti peadirektori poolt kinnitatavas jälitustegevuse juhendis ettenähtud alustel ning korras.

11. Koordinatsiooni ja arendustalituse ülesanded on:
11.1 osakonna põhiülesannete täitmiseks vajaliku teabe kogumine, töötlemine, analüüsimine ja talletamine ning strateegiliste ja operatiivanalüüside ning aruannete koostamise korraldamine;
11.2 jälitustegevuse valdkondade (tööliinide) tegevuse/infokogumise koordineerimine, suunamine ja kontroll (välja arvatud piiriülese jälitustegevuse puhul);
11.3 uurijate ja jälitusametnike toetamine toimingutel digitaalses keskkonnas ning seonduvalt elektrooniliste infokandjatega;
11.4 osakonna vallata olevate andmekogude haldamise, info- ja sidesüsteemide väljatöötamise ning arendamise tagamine;
11.5 rahvusvaheliste andmebaaside haldus oma pädevuse piirides;
11.6 osalemine ameti eeluurimisülesannetega seotud õigusaktide väljatöötamisel ja lepingute koostamisel;
11.7 ameti juhtkonna, osakonnajuhataja, osakonnajuhataja asetäitja ja talitusejuhatajate kindlustamine nende tööks vajaliku teabega osakonna tegevusvaldkonnas;
11.8 kriminaal- ja väärteomenetluse protsessides vajaliku toetava tegevuse korraldamine ning abi operatiivne organiseerimine;
11.9 koostöö ja suhtluse koordineerimine Maksu- ja Tolliameti (edaspidi ameti) teiste osakondadega ning ametkonnaväline koostöö osakonnale vajaliku info kogumisel,
11.10 osakonna tööks vajaliku inventari, seadmete ja muude tehniliste töövahendite hankimise korraldamine ning nende säilimise, säästliku ja otstarbekohase kasutamise tagamine;
11.11 osakonna side- ja infotehnoloogiavahendite rakendamise, haldamise ja administreerimise korraldamine ning osakonna vallata olevate info- ja sidesüsteemide haldamise tagamine;
11.12 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
11.13 osakonna asjaajamise ja dokumentide hoidla töö korraldamine;
11.14 ameti erivahendite, teenistusrelvade ja laskemoona käitlemise korraldamine ja kontrollimine ning vastavate koolituste korraldamine;
11.15 uurimis- ja jälitustoimingute läbiviimiseks, eksperthinnangute andmiseks, tööalase koolituse läbiviimiseks, õppematerjalide tellimiseks ja muude tööks vajalike kulutuste planeerimine, nende vahendite eelarvest taotlemine ning kulude kontrollimine;
11.16 osakonda puudutavate hangete ja projektide tehnilise spetsifikatsiooni ettevalmistamine;
11.17 kohtueelse uurimisega seotud küsimuste lahendamisel koostöö ning selleks vajaliku infovahetuse korraldamine teiste struktuuriüksustega ning vajadusel teiste ametkondadega.

12. Rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse ülesanded on:
12.1 kehtestatud korras koostöö tegemine välisriikide vastavate ametkondadega maksualaste ja tollialaste õigusaktide rikkumisega ning narkootikumidega ja nende lähteainetega seotud kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ning avastamisel;
12.2 välisriikide õigusabipalvete täitmine;
12.3 rahvusvaheliste infopäringute ja info, mis on initsieeritud välisriikide uurimis- ja jälitusametkondade poolt, töötlemine;
12.4 rahvusvahelise kontaktvõrgustiku haldamine ja arendamine;
12.5 ameti esindamine välisriikide eeluurimis- ja jälitusasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides ning rahvusvahelistel üritustel osakonna tegevusvaldkonnas;
12.6 osalemine rahvusvaheliseks kriminaalkoostööks vajaliku õigusliku baasi loomisel;
12.7 rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustuste täitmise korraldamine.

13. Ida talituse, Lõuna talituse ja Lääne talituse ülesanne on tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning maksuseaduste ja tollialaste õigusaktide rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

14. Põhja I talituse ülesanne on maksuseaduste rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

15. Põhja II talituse ülesanne on tollialaste rikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine ning tollialaste õigusaktide rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine oma tööpiirkonnas.

16. Narkotalituse ülesanne on narkootiliste ainete ja narkootikumide lähteainete käitlemiseeskirjade rikkumisega seotud kuritegude kohtueelne uurimine ja jälitustegevuse teostamine.

17. Ida talituse tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnad. Lõuna talituse tööpiirkond on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad. Lääne talituse tööpiirkond on Pärnu, Lääne, Hiiu, Saare, Järva ja Rapla maakonnad. Põhja I talituse ja Põhja II talituse tööpiirkond on Harju maakond (sealhulgas Tallinna linn).


III. TÖÖ JA TEENISTUSE KORRALDUS


18. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
19. Osakonnajuhatajal on asetäitja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
20. Osakonnajuhataja asetäitja koordineerib, suunab ja kontrollib osakonna jälitusealast ning narkootikumide käitlemise ja tollivaldkonna rikkumiste vastast tegevust.
21. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja asetäitja.
22. Talitust juhib talitusejuhataja. Ida talituse, Lõuna talituse, Lääne talituse ja Põhja I talituse ning koordinatsiooni ja arendustalituse juhatajad alluvad vahetult osakonnajuhatajale. Jälitustalituse, narkotalituse, rahvusvahelise kriminaalkoostöö talituse ja Põhja II talituse juhatajad alluvad vahetult osakonnajuhataja asetäitjale.
23. Osakonnajuhataja ja talitusejuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
24. Osakonna ametniku ja töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 23, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
25. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ja töötajate ametijuhendid.


01.06.2019