Kommunikatsiooniosakond

Lisa 13
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
Kinnitatud peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 22-P
(muudetud: peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
KOMMUNIKATSIOONIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

 

I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti kommunikatsiooniosakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ja selle töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud töötaja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
 

II ÜLESANDED


5. Osakonna ülesanded on:
5.1  meediasuhtluse, sisekommunikatsiooni ning maksu- ja tollialase teabe levitamise tegevuse põhimõtete väljatöötamine, arendamine ja korraldamine;
5.2  meediasuhtluse ning sisekommunikatsiooni- ja maksu- ja tollialase teabe levitamise projektide koordineerimine;
5.3  trükiste ja infomaterjalide toimetamine ning väljaandmine;
5.4  sotsiaalmeedia kanalite ning siseveebi haldamine, koordineerimine ja arendamine;
5.5  ameti visuaalset identiteeti puudutavate põhimõtete väljatöötamine ja arendamine;
5.6  ameti meenete soetamine ja haldamine.
 

III TÖÖ KORRALDAMINE


6. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
7. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja ettepanekul määratud töötaja.
8. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ja ametijuhendis.
9. Osakonna töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 8, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
10. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna töötajate ametijuhendid.
 

10.09.2020