Maksude osakond

Lisa 2
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 02.06.2014 käskkirjaga nr 129-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 24-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019;
peadirektori 19.02.2021 käskkirjaga nr 17-P,
rakendatakse arvates 01.03.2021)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
MAKSUDE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti maksude osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja teenuste alal.
3. Osakonna ja selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõnad „Maksude osakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II ÜLESANDED JA STRUKTUUR


6. Osakonna ülesanded on:
6.1 ameti osakondade juhendamine ja nõustamine maksude arvutamisel ning maksusummade määramisel oma valdkonnas, sealhulgas nimetatud üksuste tööks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine;
6.2 ametis lahendatavate vaiete kohta arvamuste andmine kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses;
6.3 maksuseaduste ja nende alusel antud õigusaktide eelnõude läbivaatamine ning nende kohta arvamuste andmine koostöös ameti teiste osakondadega;
6.4 maksuseadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevate deklaratsioonide, aruannete ning maksuteadete vormide väljatöötamine koostöös ameti teiste osakondadega;
6.5 maksualaste õigusaktide rakendamiseks seisukohtade kujundamine ja nende ühetaolise rakendamise tagamine ametis koostöös teiste osakondadega;
6.6 oma valdkonnas IT-arendustes osalemine;
6.7 maksukorralduse seaduse § 15 nimetatud juhendite väljatöötamine maksuseaduste selgitamiseks ja tutvustamiseks ning maksualaste infomaterjalide sisuline ettevalmistamine oma valdkonnas;
6.8 maksualaste koolituste läbiviimine oma valdkonnas;
6.9 maksumaksjate järelepärimistele vastamine maksualaste küsimuste osas oma valdkonnas;
6.10 maksumärkide trükkimise korraldamine, maksumärkide väljastamine ettevõtjatele, arvestuse pidamine maksumärkide vastuvõtmise ja väljastamise kohta;
6.11 aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja väljastamine ning sellekohaste haldusmenetluste läbiviimine;
6.12 aktsiisivabastuse lubade väljastamiseks esitatud taotluste menetlemine ja aktsiisivabastuslubade väljastamine;
6.121 (kehtetu)
6.13 aktsiisi tagastamiseks esitatud taotluste menetlemine ja tagastamisotsuste koostamine;
6.14 ameti esindamine rahvusvaheliste institutsioonide töös oma valdkonnas;
6.15 maksualane koostöö teiste asutuste, organisatsioonide ja äriringkondadega, välisriikide maksuhalduritega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
6.16 maksuvaldkonda puudutava rahvusvahelise koostöö ja välissuhete koordineerimine;
6.17 osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
6.18 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.19 muude ülesannete täitmine, milliseid annab osakonnale ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.

7. Osakonna allüksused on:
7.1 otseste ja kaudsete maksude talitus;
7.2 aktsiiside talitus.

8. Otseste ja kaudsete maksude talitus täidab osakonna ülesandeid tulumaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu, ettevõtlustulu maksu, raskeveokimaksu, maamaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse alal.

9. Aktsiiside talitus täidab osakonna ülesandeid alkoholi-, tubaka-, kütuse, elektri- ja pakendiaktsiisi alal.


III TEENISTUSE KORRALDUS


10. Osakonda juhib osakonnajuhataja. Talitust juhib talitusejuhataja.
11. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda otseste ja kaudsete maksude talituse juhataja, viimase äraolekul aktsiiside talituse juhataja.
12. Osakonnajuhataja õigused ning kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
13. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 12, õigused ja kohustused sätestatakse tema ametijuhendis.
14. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.
 

01.03.2021