Teenuste osakond

Lisa 3
Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 12.11.2018 käskkirjaga nr 110-P,
rakendatakse arvates 01.01.2019;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P;
peadirektori 07.05.2019 käskkirjaga nr 50-P,
rakendatakse arvates 01.06.2019)


MAKSU- JA TOLLIAMETI
TEENUSTE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I. ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti teenuste osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja teenuste alal.
3. Osakonna ja selle ametnike ja töötajate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna ametnike ja töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud ametniku ametijuhendis, ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
5. Osakonnal on sõõrikujuline lihtpitsat, millel on sõõri keskel sõnad „Teenuste osakond” ning sõõri äärt mööda sõnad „Maksu- ja Tolliamet”.
 

II. ÜLESANDED


6. Osakonna ülesanded on:
6.1 ameti klientide teenindamine, nõustamine, koolitamine ja maksukuulekuse parandamine;
6.1.1 avalike teenuste haldamine ja arendamine ning ameti-ülene koordineerimine;
6.2 kliendikeskse hoiaku kujundamisele ja teeninduse kvaliteedi parandamisele suunatud tegevuse koordineerimine ametis;
6.3 teenindus- ja infokanalite haldamine ja arendamine;
6.4 kliendirahulolu küsitluste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine;
6.5 kliendipretensioonidele vastamise korraldamine ja kliendi tagasiside analüüsimine;
6.6 võlgade sundsissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine;
6.7 maksuvõla tasumise ajatamine, maksuvõla mahakandmine ja kustutamine;
6.8 ameti esindamine väärtegude kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi täitmise kohtumenetlustes;
6.9 tulude arvestus-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi arendamine ning rakendamise korraldamine;
6.10 maksude tasumise ja ülekandmise korraldamine;
6.11 koostöö Rahandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoniga ühenduse omavahendite haldamisel;
6.12 tulusaajatele eraldiste tegemise põhimõtete rakendamine;
6.13 registritesse kandmise või lubade andmisega seotud taotluste läbivaatamine, vastavate õiguste omistamine ning riiklik järelevalve asjaomaste isikute edasise tegevuse üle;
6.14 maksukorralduse seaduse, maksuseaduste ja hasartmänguseaduse täitmise tagamiseks tegevuste planeerimine ja koordineerimine ning maksu- ja väärteomenetluste läbiviimine oma pädevuse piires;
6.15 infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine ja arendamine ning osakonna vastutusalas olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
6.16 koostöö teiste asutuste, organisatsioonide, välisriikide maksuhaldurite ning rahvusvaheliste organisatsioonidega oma valdkonnas;
6.17 valdkonna töö tulemusnäitajate väljatöötamine, näitajate jälgimine ja analüüsimine;
6.18 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
6.19 muude ülesannete täitmine, mis on osakonnale andnud ameti peadirektor või punktis 2 nimetatud peadirektori asetäitja.
 

III. STRUKTUUR
 

7. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
7.1 arvestuse ja võlahalduse valdkond;
7.2 (kehtetu)
7.3 klienditeeninduse valdkond;
7.4 avalike teenuste valdkond.

8. Valdkonniti nähakse käesolevalt ette järgmised allüksused:
8.1 arvestuse ja võlahalduse valdkonnas –
8.1.1 arvestuse talitus, mille ülesanded on tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste arvestusse kandmise korraldamine ning laekumisandmete töötlemine, enammakstud summade tagastamise korraldamine, tulude ja tagatise kogumiseks avatud pangakontode haldamine, maksude tasumise ja ülekandmise korraldamine, tulusaajatele eraldiste tegemise põhimõtete rakendamine ning tagatiste haldamine;
8.1.2 võlamenetluse talitus, mille ülesanded on maksuvõlgade ja muude rahaliste kohustuste sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine, maksuvõlgade tasumise ajatamise taotluste läbivaatamine ja maksuvõlgade ajatamine, ameti esindamine likvideerimis- ja täitemenetluses ning võlgade mahakandmine ja kustutamine.
8.2 (kehtetu)

9. Klienditeeninduse valdkonda kuuluvana nähakse käesolevalt ette ameti teeninduskohad järgmistes asustusüksustes: Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru. Teeninduskohti juhitakse regionaalsel põhimõttel.

10. Osakonnasisene töökorraldus (sealhulgas võimalikud alamüksused) määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
 

IV. TEENISTUSE KORRALDUS


11. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
12. Valdkonda juhib valdkonnajuht, kes allub vahetult osakonnajuhatajale.
13. Talitust juhib talitusejuhataja. Arvestuse talituse juhataja ning võlamenetluse talituse juhataja alluvad vahetult arvestuse ja võlahalduse valdkonna juhile. Eeltoodud alluvusi käsitletakse alluvussuhtena rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõike 1 punktis 6 toodud erisuse tähenduses.
14. Punktides 12 ja 13 nimetamata alluvusi reguleeritakse punktis 10 nimetatud korralduses.
15. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja poolt määratud valdkonnajuht või ametnik.
16. Osakonnajuhataja, samuti osakonna all- ja alamüksuste juhtide õigused ning kohustused on sätestatud rahandusministri 06.10.2008 nr 29 määruse „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus“ § 34 lõikes 2 ning ametijuhendis.
17. Osakonna ametniku ja töötaja, keda ei ole nimetatud punktis 16, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
18. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna ametnike ja töötajate ametijuhendid.
 

01.06.2019