Sa oled siin

Hasartmängud ja hasartmängumaks

Hasartmänguseaduse § 2 lg 1 kohaselt on hasartmäng mäng, milles osalemise tingimuseks on mängija poolt panuse tegemine. Panuse tegemise tulemusel võib mängija saada võidu, kusjuures mängu tulemus määratakse osaliselt või täielikult juhuslikkusel põhineva tegevusega või see sõltub eelnevalt mitteteadaoleva sündmuse toimumisest. Lubatud on korraldada üksnes hasartmänguseaduse nõuetele vastavaid hasartmänge.

Hasartmänguseaduse nõudeid ei kohaldata järgmiste hasartmängude suhtes:

 • osavusmängule, mille ainus võimalik võit on võimalus uuesti osaleda samas mängus
 • spordivõistlusele
 • loteriile, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot
 • kaubanduslikule loteriile, mille võidufondi väärtus on kuni 10 000 eurot

Õnnemängu, toto või osavusmängu korraldamise õigus on juriidilisel isikul, kes vastab hasartmänguseaduse nõuetele ning kellel on hasartmängu korraldamise tegevusluba ja korraldusluba. Seega isikul, kellel on tegevusluba hasartmängu korraldamiseks, on mängukoha avamiseks vaja taotleda ka õnnemängu, totalisaatori või osavusmängu korraldusluba. Loterii korraldamise õigus on hasartmänguseaduse nõuetele vastaval usaldusväärsel isikul, kellele on väljastatud loterii korraldamise korraldusluba.

Hasartmängude korraldamine peab olema hasartmängukorraldaja ainus tegevusala. Hasartmängukorraldaja võib mängukohas tegeleda hasartmängu korraldamisega seonduvate kõrvaltegevustega, sealhulgas toitlustamise, valuutavahetuse ning vaba aja ja kultuuriürituste korraldamisega.

Hasartmängu korraldamise tegevusloa ja hasartmängu korraldamise korraldusloa andmise, sellest keeldumise ning kehtetuks tunnistamise otsustab Maksu- ja Tolliamet. Taotlus hasartmängu korraldamise tegevusloa või korraldusloa saamiseks tuleb esitada:

 • teabeväravas eesti.ee või majandustegevuse registri e-keskkonnas (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu)
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: emta@emta.ee või hasart@emta.ee või
 • posti teel Maksu- ja Tolliameti aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
Registreerimistaotluse vormi ja juhendi leiate lehelt „Hasartmängu loa taotluste vormid ja lisainfo".


Maksu- ja Tolliamet kannab hasartmängu korraldamise tegevusloa ja korraldusloa andmise otsuse andmed majandustegevuse registrisse.

Hasartmängukorraldaja on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile viivitamata kõigist muudatustest tegevusloa või korraldusloa saamiseks esitatud andmetes.

Hasartmängude korraldamisest saab täpsemalt lugeda Rahandusministeeriumi veebilehelt.
 

Maksustamine


Vastavalt hasartmängumaksu seadusele maksustatakse hasartmängumaksuga:

 • õnnemängu korraldamiseks kasutatavad hasartmängukorraldaja mänguautomaadid ning nendel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • õnnemängu korraldamiseks kasutatav mängulaud, välja arvatud mängulaud, mida kasutatakse õnnemänguturniiri korraldamiseks
 • osavusmängu korraldamiseks kasutatav mänguautomaat
 • loterii korraldamisel loteriipiletite müügist saadud summa
 • kaubandusliku loterii korraldamisel võidufond, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot
 • toto korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel tehtud panustest laekunud summa, millest on maha arvatud võidud
 • turniirina õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa
 • ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel osalustasude summa
 • turniirina ja ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna osalustasude summa

Hasartmängumaksu maksab hasartmängukorraldaja. Hasartmängumaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. Õnnemänguturniiri korraldamisel on maksustamisperiood ühe õnnemänguturniiri korraldamise periood, mis algab õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise esimesel päeval ja lõpeb õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päeval. Kaubandusliku loterii korraldamisel on maksustamisperiood kaubandusliku loterii korraldamise periood, mis algab mängureeglites märgitud panuste tegemise esimesel päeval ja lõpeb mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasel päeval.

Hasartmängukorraldaja, esitab Maksu- ja Tolliametile hasartmängumaksu deklaratsiooni ja tasub hasartmängumaksu maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.

Hasartmängumaksu deklaratsioonide vormid ja nende täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega.
 

Hasartmängumaksu deklaratsioon esitamine


1.  digitaalselt allkirjastatuna Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile hasart@emta.ee või postiga Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse;

2. e-MTAs rakenduse „Hasartmängumaks" kaudu. Hasartmängu korraldaja poolt volitatud töötajal peab olema rakenduse kasutamiseks raamatupidaja paketi volitus.

Deklaratsiooni vormid asuvad lehel „Hasartmängumaksu deklaratsioonid".
 

Maksumäärad


Hasartmängumaksu määr on:

 • 300 eurot õnnemängu korraldamiseks kasutatava ühe mänguautomaadi kohta ja 10 protsenti hasartmängukorraldaja õnnemängu korraldamiseks kasutatavatel mänguautomaatidel tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
 • õnnemängu korraldamisel 1278.23 eurot ühe mängulaua ning 31.95 eurot ühe osavusmängu mänguautomaadi kohta;
 • loterii korraldamisel on hasartmängumaksu määr 18% loteriipiletite müügist saadud summast;
 • kaubandusliku loterii korraldamisel 18% kaubandusliku loterii võidufondist, kui võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot;
 • toto ning õnnemängu ja osavusmängu kaughasartmänguna korraldamisel on hasartmängumaksu määr 5% tehtud panustest laekunud summast, millest on maha arvatud võidud;
 • õnnemänguturniiri turniirina korraldamisel on hasartmängumaksu määr 5% õnnemänguturniiri osalustasudest laekunud summast, millest on maha arvatud võidufondi laekuv osa;
 • õnnemänguturniiri ringmänguna korraldamisel on hasartmängumaksu määr 5% õnnemänguturniiri osalustasudest laekunud summast;
 • turniirina ja ringmänguna õnnemänguturniiri korraldamisel kaughasartmänguna on hasartmängumaksu määr 5% õnnemänguturniiri osalustasudest laekunud summast.

Hasartmängumaksud on kehtestatud hasartmängumaksu seadusega.
 

Loteriid


Loteriid on hasartmänguseaduse kohaselt mängud, mille tulemus sõltub juhusest, kusjuures võidufond moodustab kuni 80% loteriipiletite tiraaži realiseerimishinnast ning mängu tulemust ei selgitata üle kolme korra ööpäevas või see selgub loteriipiletil asuva mänguvälja avamisel.

Klassikalise loterii tulemuse selgitab loterii korraldaja pärast loteriis osalemise võimaluse pakkumise lõpetamist. Kiirloteriid on loteriid, mille tulemus on loteriipiletite vahel juhuslikult määratud enne piletite omandamist mängija poolt ning tulemus saab mängijale teatavaks pärast loteriipileti omandamist mänguvälja avamisel.

Loteriisid, mille võidufondi väärtus on kuni 1000 eurot võib korraldada ilma korraldusloata. Loteriid, mille võidufondi väärtus on üle 1000 euro võib korraldada üksnes aktsiaselts, mille aktsiakapitali suurus on vähemalt 1 000 000 eurot ja mille kõik aktsiad kuuluvad Eesti riigile.

Loteriisid, mille korraldamiseks on vajalik korraldusluba võib korraldada heategevuslikul eesmärgil loterii tuludes tagastamatu rahalise abi andmiseks Eesti kultuurile, spordile, teadusele, haridusele, meditsiinile, sotsiaalhooldusele või keskkonnakaitsele.

Kaubanduslik loterii on kauba või teenuse pakkuja poolt kauba või teenuse müügi edendamiseks või kauba, teenuse või nende pakkuja reklaamimiseks korraldatav klassikaline või kiirloterii. Kaubanduslikus loteriis osalemise õigus omandatakse koos kauba või teenuse omandamisega.

Vt infot kaubandusliku loterii korraldamise kohta.
 

Hasartmängud


Õnnemängud on mängud, mille tulemus sõltub juhusest ja mida mängitakse mehaanilise või elektroonilise vahendi abil või mängu läbiviija vahendusel.

Õnnemängude liigid on mängulaual ja mänguautomaadil korraldatavad mängud ning täiendavad õnnemängud.

 • Mängulaual ja mänguautomaadil korraldatavad mängud – mängud, mille tulemuste väljaselgitamiseks kasutatakse hasartmängude korraldamiseks valmistatud või selleks kohandatud elektroonilist, mehaanilist või elektromehaanilist seadet või mängu läbiviija abi.
 • Täiendavad õnnemängud – mängud, mis mängureeglites sätestatud tingimuste täitumisel annavad mänguautomaadil või mängulaual mängijale võimaluse võita ühendatud mänguautomaatide või mängulaudade panuste arvelt kogutud või eelnevalt kindlaksmääratud muu võidu.

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamine viisil, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, Interneti ja meediateenuste vahendusel. Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks, mängu tulemustest teavitamiseks või väljamakse tegemiseks mängija arvele.

Vt infot kaughasartmängude korraldamise kohta.

Õnnemänguturniir on võistlus, milles osalejad võistlevad omavahel õnnemängus. Õnnemänguturniir võib toimuda turniirina või ringmänguna.

Õnnemängu turniiri toimumisel turniirina on osalustasude summa turniiris osalejate poolt hasartmängukorraldajale makstud tasude summa, millest moodustub turniiri võidufond ja korraldaja teenustasu.

Õnnemängu turniiri toimumisel ringmänguna on osalustasude summa mängijate poolt ringmängus tehtud panuste arvelt hasartmängukorraldajale laekuvate tasude summa.

Osavusmängud on mängud, mille tulemus sõltub ülekaalukalt mängija füüsilisest osavusest või oskustest ja teadmistest ning mida mängitakse mehaanilise või elektroonilise seadme abil.

Totod on mängud, mille tulemus sõltub mängija ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes mängija ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (kihlvedu) või hasartmängukorraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (totalisaator).

Rohkem infot hasartmängude ja nende korraldamise tingimuste kohta leiab hasartmänguseaduses.
 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust:

Vihjeinfo


Maksu- ja Tolliamet ootab vihjeid ebaseadusliku hasartmängu korraldamise kohta:

01.01.2020