Sa oled siin

Kaughasartmängu korraldamine

Kaughasartmängu loa taotlemine
 

Kaughasartmäng on hasartmängu korraldamise viis, kus mängu tulemus selgitatakse elektroonilisel seadmel ja mängija saab mängus osaleda elektroonilise sidevahendi, sealhulgas telefoni, interneti ja meediateenuste vahendusel.

Kaughasartmänguks ei peeta hasartmängu, mille korraldamisel kasutatakse elektroonilist sidevahendit üksnes panuse vastuvõtmiseks, mängu tulemustest teavitamiseks või võidusumma ülekandmiseks mängija arvele.

Hasartmängu korraldusluba antakse eraldi hasartmängu liigi või alaliigi kaughasartmänguna korraldamiseks.

Kaughasartmängu korraldusluba antakse kuni viieks aastaks.

Kaughasartmängu korraldusloa saamiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus, milles on märgitud:
1) taotleja nimi ja registrikood;
2) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
3) hasartmängu liigi või alaliigi nimetus;
4) kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara serveri asukoha aadress ja IP-aadress;
5) hasartmängukorraldaja kontaktisiku nimi ja ametikoht ning võimalusel IT-tugiisiku nimi ja kontaktandmed;
6) taotluse täitnud isiku nimi, ametikoht ja allkiri (sh digiallkiri);
7) taotletava korraldusloa kehtivusaeg;
8) riigilõivu tasumise kuupäev (riigilõiv tasuda enne taotluse esitamist).

Kaughasartmängu korraldusloa taotlusele tuleb lisada:
1) teave hasartmängu korraldamiseks kasutatava mänguinventari kohta;
2) mängureeglid (hasartmänguseaduse § 35);
3) ülevaade mängukohas ja mängu korraldamisel rakendatavatest turvameetmetest;
4) teave selle kohta, kuidas tagatakse mängus osalevate isikute andmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (§ 6 „Isikuandmete töötlemise põhimõtetele");
5) andmed hasartmängu kaughasartmänguna korraldamisel kasutatava tarkvara (IT-lahenduse) kohta, sh serverite topoloogia, mängu serveeriva tarkvara nimetus, tootja, lahenduse protsessidiagramm, mis sisaldab mängija autentimise, vanusepiirangu ja õnnemängu mängimise piirangu kontrollimise teenuseid;
6) sõltumatu eksperthinnang kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele;
7) telefoninumbrid, internetiaadressid ja muud kontaktandmed, mis võimaldavad hasartmängus osaleda;
8) andmed arvelduskontode kohta, mida kasutatakse maksete vahendamiseks korraldaja ning mängijate vahel.
9) tõendid serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostaja ja rahapesu tõkestamisega tegeleva asutuse õigusliku aluse ja võimaluste kohta teha koostööd Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga, kui server ei asu Eestis ega arvutikuritegevusvastase konventsiooniga ühinenud riigis ning Maksu- ja Tolliametil ja rahapesu andmebürool puudub koostöökokkulepe serveri asukohariigi pädevate asutustega hasartmängude järelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta.

Hasartmängukorraldaja on kohustatud viivitamata teavitama Maksu- ja Tolliametit kõigist muudatustest tegevusloa või korraldusloa saamiseks esitatud andmetes.
 

Sõltumatu ekspert


Sõltumatu ekspert peab kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara vastavuse kohta hinnangu andmiseks omama tehnilist ja vaimset valmisolekut ning tunnustatud pädevust. Sõltumatu eksperdi vastavus on eelduslikult tagatud asutuse, isiku, ettevõtte või laboratooriumi puhul, kes omab Euroopa Liidus tunnustatud ISO/IEC 17025 akrediteeringut.

Ekspert on sõltumatu, kui tema poolt antud hinnangule ei oma kaughasartmängu korraldamisel kasutatava tarkvara tootja, operaator ega maaletooja isiklikul ega majanduslikul tasemel sellist mõju, et sellest saaks sõltuda hinnangu tulemus.

Maksu- ja Tolliamet avaldab oma kodulehel nimekirja ekspertidest, kelle poolt antud hinnanguid Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib ilma täiendavate tõendite esitamise vajaduseta.

Hasartmängude korraldamisel kaughasartmänguna võib Maksu- ja Tolliamet igal ajal nõuda sõltumatu eksperthinnangu esitamist kasutatava tarkvara vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele.

Sõltumatu eksperthinnang peab olema kirjalikus vormis ja sisaldama kinnitust kaughasartmängu korraldamisel kasutatava mänguinventari vastavuse kohta punktis 8 nimetatud nõuetele või sisaldama andmeid, mis punktis 8 nimetatud nõuetele vastavust üheselt tõendavad. Sõltumatu eksperthinnang peab muuhulgas kinnitama, et hasartmängude kaughasartmänguna korraldamisel kasutatav tarkvara sisaldab võitude selgitamiseks juhuslike numbrite generaatorit (RNG).

Hasartmängu loa taotluste vormid ja lisainfo »

 

Kaughasartmängu korraldamise tingimused


1. Piirangud kaughasartmängus osalemisele:

1.1. alla 21-aastane isik ei tohi kaughasartmänguna korraldatavat õnnemängu ega osavusmängu mängida;
1.2. totot ei tohi mängida alla 18-aastased isikud;
1.3. loteriid ei tohi mängida alla 16-aastased isikud.

2. Tark- ja riistvara, mida kaughasartmängu korraldamisel kasutatakse, peavad tagama, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsenti kõikide panuste summast.

3. Õnnemängu kaughasartmänguna korraldamisel peab korraldaja kehtestama meetmete süsteemi, mis tagab, et õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantud isikuid ei lubata mängima.

4. Kaughasartmänguna korraldatud osavusmängu võidu väärtus ei tohi ületada 50 eurot.

5. Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldavas serveris peab säilitama andmeid mängija registreerimise, isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise, vanusepiirangust kinnipidamise kontrollimise, õnnemängu mängimise piirangu kontrollimise, mängusessiooni algatamise ning sisse- ja väljalogimise kohta.

5.1. Kui server ei paikne Eestis, peab kaughasartmängu korraldaja enne serveri kasutamise alustamist kaughasartmängude korraldamiseks esitama Maksu- ja Tolliametile tõendid, et serveri asukohariigi hasartmängujärelevalve teostajal ja rahapesu tõkestamisega tegeleval asutusel on õiguslik alus ja võimalused teha koostööd Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga.

5.2. Serveri(te)s peab säilitama agregeerimata kujul andmeid (sh hasartmängukorraldaja arveldusarvele kantud summasid, iga mängija tehtud panuseid ja saavutatud võite), mis on aluseks kohustuslikule hasartmängu aruandlusele ja maksustamisele. Korraldaja peab rakendama eelnevalt nimetatud andmete käideldavuse, tervikluse ning konfidentsiaalsuse tagamiseks piisaval tasemel turvameetmeid, vastavalt turvaklassile T2S2K2 (vt infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) määrust).

5.3. Punktis 5.1 nimetatud tõendeid koostöö tegemise õigusliku aluse ja võimaluste kohta ei pea esitama, kui server asub riigis, kes on ühinenud arvutikuritegevusvastase konventsiooniga või kelle pädevad asutused on sõlminud Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebürooga koostöökokkuleppe hasartmängujärelevalvega seotud informatsiooni vahetamise kohta.

5.4. Kaughasartmängu korraldamiseks kasutatavat tarkvara sisaldava serveri valdaja ja kaughasartmängu korraldaja peavad tagama järelevalveametnikele piiramatu ligipääsu punktis 5 viidatud andmetele.

6. Hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna peab mängu korraldaja tagama:
1) meetmed punktis 1 (piirangud kaughasartmängus osalemisele) nimetatud vanusest nooremate isikute mängimisvõimaluse välistamiseks;
2) iga mängija isikusamasuse tuvastamise;
3) iga mängija ees- ja perekonnanime, isikukoodi, selle puudumisel sünniaja ning mängukeskkonda sisenemise ja sealt lahkumise kellaaja ja kuupäeva registreerimise;
4) arvepidamise iga mängija tehtud panuste, hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete, mängijale tehtud tagasimaksete ja väljamakstud võitude kohta;
5) panuste ja hasartmängukorraldaja kontole panuste tegemiseks tehtud maksete vastuvõtmise üksnes sama mängija arvelduskontolt või mängijalt sama hasartmängukorraldaja mängukohas;
6) võitude väljamaksmise üksnes samale arvelduskontole, millelt mängija on teinud makse hasartmängus panuste tegemiseks;
7) järelevalveametnikele takistamatu juurdepääsu hasartmängu korraldamiseks kasutatavale mänguinventarile;
8) meetmed õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantud isikute takistamiseks (hasartmänguseaduse § 39 lg 6).

6.1. Mängija isikusamasuse ja vanuse tuvastamiseks ning mängija autentimiseks soovitab Maksu- ja Tolliamet kasutada Sertifitseerimiskeskuse (ID-kaardi, mobiil-ID) või panga (pangalingi kaudu) autentimise teenuseid.

6.2. Punkti 6 alapunktides 2, 3 ja 4 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil, mis võimaldab nende esitamist Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti või kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo päringule vastates.

7. Hasartmängu korraldamisel kaughasartmänguna avaldab korraldaja igale mängijale:
1) hasartmängukorraldaja nime, aadressi ja tegevusloa ning korraldusloa andmise otsuste numbrid;
2) mängureeglid või viite internetiaadressile, kus reeglid on kättesaadavad;
3) viite hasartmänguseaduse § 34 tulenevatele nõuetele;
4) tähelepanu äratava hoiatuse hasartmängudes osalemise sõltuvust tekitava iseloomu kohta ja nende organisatsioonide kontaktandmed, kes osutavad abi hasartmängusõltlastele;
5) teabe kõikidest panuse tegemise või võitude väljamaksmisega tekkivatest kuludest, mis jäävad mängija kanda või mis kuuluvad tasaarveldamisele mängija saadud võidust.

8. Kaughasartmängude korraldamisel kasutatav mänguinventar peab piisava kindlusega tagama, et:
1) hasartmängu tulemuse selgitamise juhuslikkust ei saa mõjutada hasartmängukorraldaja ega mõni teine isik;
2) hasartmängu mängimisel olulist tähtsust omavad andmed säilitatakse mängu katkemise korral, olenemata katkestuse põhjusest;
3) mängu katkestused, mängu tulemused ning mängusüsteemis tehtud muudatused registreeritakse.

8.1. Kaughasartmängude korraldamisel kasutatav mänguinventar peab salvestama logifailis süsteemi sisenemise ning süsteemis muudatuste tegemise aja ja tegija.

8.2. Punkti 8 alapunktides 2 ja 3 nimetatud andmeid tuleb säilitada vähemalt viis aastat viisil, mis võimaldab nende esitamist Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti või kriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo päringule vastates.

9. Kaughasartmängude korraldaja peab tagama mängijate kaitse kaughasartmängudes.

9.1. Hasartmängukorraldaja peab enne mängija esmakordselt mängima lubamist tähelepanu ärataval moel pakkuma võimalust määrata ülempiir summale, mida mängija on ühe nädala või ühe kuu jooksul valmis selle korraldaja juures hasartmängu mängimise tulemusel kaotama.

9.2. Korraldajal on keelatud võtta vastu panuseid, mis võivad mängija kaotust suurendada üle mängija määratud ülempiiri.

9.3. Ülempiir on mängija poolt vabalt valitav ja mängija peab saama seda tõsta ja langetada.

9.4. Hasartmängukorraldaja ei tohi ülempiiri tõsta, kui mängija pole vastavat soovi selle esitamisest vähemalt 48 tunni möödumisel kinnitanud.

9.5. Hasartmängukorraldaja peab ülempiiri langetama kohe, kui mängija on sellise soovi esitanud.

10. Mängijale peab olema pidevalt kuvatud selge teave selle kohta, kui kaua ta on mänginud ning tal peab olema võimalik tutvuda andmetega enda tehtud panustest ja saadud võitudest.

11. Hasartmängu mängimise piirangu kontrollimiseks on korraldajal võimalik kasutada rahandusministri 2010. aasta 5. veebruari määruse nr 9 „Õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja asutamine ja põhimääruse kinnitamine” §-s 17 sätestatud korda.

11.1. Hasartmängu korraldaja võib nimekirja kantud andmeid kasutada vaid hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimiseks:
1) isiku poolt hasartmängu mängukohta sisenemisel esitatud isikut tõendava dokumendi alusel (X-tee teenuse kaudu);
2) e-MTAs rakenduse "Hasartmängu piirangu registreerimine" kaudu. Hasartmängu korraldaja poolt volitatud töötajal peab olema rakenduse kasutamiseks "Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja (HAMPI) volitus".

12. Hasartmängukorraldaja elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem peab (edaspidi EAKS) olema ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga vastavalt hasartmänguseaduse § 58 lõikele 10.

12.1. EAKS peab vastama EHMA teenuste spetsifikatsioonile.
 

Abiinfo


Küsimuste tekkimisel palume saata e-kiri aadressile hasart@emta.ee

 

01.01.2020