Sa oled siin

Aktsiisideklaratsioon kütusele ja elektrienergiale

1. Aktsiisideklaratsioon

Erinevatelt kütustelt, maagaasilt ja elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse üldjuhul energiatoote aktsiisideklaratsiooniga. Aktsiisideklaratsiooni vorm ja selle täitmise kord on kehtestatud rahandusministri määrusega.

Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ning selle deklareerima ja tasuma alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) sätestatud tähtpäevaks.

Lisainfo

2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

Energiatoote aktsiisideklaratsioon koosneb erinevatest tabelitest:

Tabel A

Deklareeritakse erinevatelt mootorikütustelt, kütteõlidelt, gaasilistelt kütustelt ja kütusesarnaselt tootelt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel B Deklareeritakse kütustelt tekkinud täiendav aktsiisimaksukohustus (aktsiisivahe tasumine)
Tabel C Deklareeritakse tahkekütuselt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D1 Deklareeritakse võrguettevõtjal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D2 Deklareeritakse soojuse ja elektrienergia koostootjal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel D3 Deklareeritakse võrguväliselt soetanud tarbijal maagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E1 Deklareeritakse võrguettevõtjal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E2 Deklareeritakse omatoodetud elektrienergia tarbijal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus
Tabel E3 Deklareeritakse otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal elektrienergialt tekkinud aktsiisimaksukohustus

Sõltuvalt energiatoote liigist on selle aktsiisiga maksustamise ühikuks kas 1000 l (arvutatuna temperatuuril 15 °C, nn standardliitrid), 1000 kg, 1000 m3 (arvutatuna rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20 °C), 1 GJ (ülemine kütteväärtus) või MW/h.

2.1 Tabel A

Kütuste kogused, millelt tekkis aktsiisimaksukohustus, näidatakse ära vastavalt kütuse aktsiisimäära ühikule kas 1000.kilogrammides või 1000.liitrites (aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta). Näiteks aktsiisimaksukohustuse tekkimisel 56 400 liitrilt diislikütuselt märgitakse kütuse kogus aktsiisideklaratsiooni tabeli A veerus E „Kogus” kujul: 56,4 (56 400 ÷ 1000). Liitrite alusel maksustatavate kütuste (nt mootoribensiin, diislikütus, kerge kütteõli jne) kogused tuleb lisaks liitritele alati näidata täiendavalt ka kilogrammides (mitte 1000.kilogrammides) tabeli A veerus E1 „Kogus (kg)”.

Biokütused ja vedel põlevaine maksustatakse aktsiisiga vastavalt nende kasutamise otstarbele, nt diiselmootoriga sõidukis mootorikütusena tarbitavat taimeõli kasutatakse diislikütusega samal otstarbel ja see maksustatakse diislikütuse aktsiisimääraga.

Kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma leitakse tabeli A veerus E „Kogus” märgitud kütuse koguse korrutamisel tabeli A veerus C „Aktsiisimäär” märgitud aktsiisimääraga.

2.2 Tabel B

Tabelit kasutatakse tarbimisse lubatud kütuselt tekkinud täiendava aktsiisimaksukohustuse (juurde makstava aktsiisivahe) tasumiseks. Aktsiisivahe tasumise kohustus tekib näiteks juhul, kui eriotstarbelist diislikütust kasutatakse põllumajandusest või kutselisest kalapüügist erineval otstarbel või kui algselt madalamalt maksustatud kütust kasutatakse kõrgemalt maksustataval otstarbel.

Veergu B „Kütus“ märgitakse kütuse nimetus ja selle KN-kood (vähemalt 8 numbrit), veergu C „Aktsiisimäär“ selle kütuse aktsiisimäär ja veergu D „Ühik“ aktsiisimäära ühik (kas 1000 liitrit või 1000 kilogrammi). Veerus E „Kogus“ märgitakse kütuse kogus vastavalt aktsiisimäära ühikule kas 1000.kilogrammides või 1000.liitrites näiteks 56 400 liitrit märgitakse kujul 56,4 (aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta). Liitrite alusel maksustatavate kütuste kogused tuleb lisaks liitritele alati näidata täiendavalt ka kilogrammides (mitte 1000.kilogrammides) veerus E1 „Kogus (kg)“.

Veergu F „Aktsiis“ märgitakse täiendavalt tasutava aktsiisimaksu summa, mis leitakse tasumisele kuuluvast aktsiisist varem tasutud aktsiisi lahutamisega.

Rea lõpus esitatakse täiendava aktsiisimaksukohustuse leidmise arvutuskäik, mille juurde esitatakse vedelgaasi, raske kütteõli ja põlevkivikütteõli puhul täiendavalt ka vajalikud teisendused kütuse mahu ja massiühikute vahel.

Aktsiisivahe tasumise kohustuse tekkimisel mitmelt kütuselt tuleb iga kütuse andmed esitada eraldi ridadel.

Näide
Keelatud otstarbel kasutatud eriotstarbeliselt diislikütuselt aktsiisivahe deklareerimine e-MTAs

Deklaratsiooni valimine
 1. E-MTA> Maksud > Aktsiisideklaratsioonid alates 01.02.2019 > Energiatoote aktsiis
 2. Valida „Lisa uus deklaratsioon“
 3. Deklaratsiooni tüüp: ühekordne
Deklaratsiooni täitmine
 1. Alusdokumendi number: kütuse ostudokumendi number
 2. Kuupäev: kütuse soetamise kuupäev
 3. Lisainfo: viide eriotstarbelise diislikütuse kasutamisele keelatud otstarbel (nt 07.01.2020 ostetud OÜ X tanklast Tartus 43 liitrit eriotstarbelist diislikütust, mida kasutati sõiduautos.)
 4. Valida „Edasi“ (lehekülje allosas paremal)
 5. Valida „B“ ja seejärel nupp „Uus rida“
 6. Energiatoode: valida „Eriotstarbeline diislikütus keelatud otstarbel“
 7. KN-kood: valida kütuse KN-kood (vajadusel saab selle teada kütuse müüjalt)
 8. Kogus: märgitakse kütuse kogus 1000.liitrites (nt 43 liitri kütuse puhul 0,043)
 9. Kogus (kg): märgitakse kütuse kogus kilogrammides (1 liitri diislikütuse mass on 0,820…0,845 kg)
 10. Makstud aktsiis: märgitakse kütuselt varasemalt tasutud aktsiis (eriotstarbelise diislikütuse soodusaktsiisimäär)
 11. Aktsiis: märgitakse kütuselt tasumisele kuuluv aktsiisisumma (aktsiisivahe)
 12. Arvutuskäigu selgitus: esitatakse arvutuskäigu kujunemine
 13. Valida „Salvestan“
Aktsiisivahe arvutuskäik

Näite aluseks on võetud 43 liitrilt eriotstarbeliselt diislikütuselt tekkiv aktsiisivahe seisuga jaanuar 2020 kehtinud aktsiisimäärade alusel (kehtivad aktsiisimäärad on leitavad infomaterjalist „Aktsiisimäärad").

 1. Kogus (1000.liitrites): 0,043
 2. Makstud aktsiis (eriotstarbelise diislikütuse soodusaktsiisimäär): 0,043 × 133 EUR = 5,719 EUR
 3. Aktsiis (tasumisele kuuluv diislikütuse ja eriotstarbelise diislikütuse aktsiisivahe): (0,043 × 493 EUR) – 5,719 EUR = 21,199 EUR – 5,719 EUR = 15,48 EUR

2.3 Tabel C

Tabelis märgitakse tahkekütused eraldi plokkides vastavalt selle liigile (kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi).

Et tahkekütuste maksustamisel aktsiisiga on aluseks nende ülemine kütteväärtus, näidatakse sama liiki kuid erinevate kütteväärtustega tahkekütused oma plokis ära eraldi ridadel (näiteks erineva kütteväärtusega kivisöe puhul ridadel 1.1, 1.2, 1.3 jne) koos nendelt tekkinud aktsiisimaksukohustusega. Erineva kütteväärtusega tahkekütuste märkimiseks on lubatud tabelit C täiendada lisaridadega (näiteks kivisöe puhul lisatakse juurde read 1.4, 1.5 jne).

Tahkekütuse kogused märgitakse tonnides ja ülemine kütteväärtus gigadžaulides ühe tonni kohta. Maksmisele kuuluv aktsiisisumma leitakse tahkekütuse koguse (tonnides) korrutamisel tahkekütuse ülemise kütteväärtusega (gigadžaulides ühe tonni kohta) ja veerus C märgitud aktsiisimääraga (eurodes ühe gigadžauli kohta).

2.4 Tabelid D1–D3

Maagaasi kogused märgitakse rõhul 1,01325 baari ja temperatuuril 20 °C täpsusega kaks kohta pärast koma. Mootorimaagaasilt ja veeldatud olekus mootorimaagaasilt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse tabelis A.

Plokis „Aktsiisiga maksustatud kogused“ näidatakse muuhulgas ära energia aktsiisivabastuse loa omanikule edastatud maagaasi kogus, mida aktsiisist ei vabastata – näiteks kontori kütmine. Aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud pidama arvestust aktsiisivabalt ja aktsiisiga maksustatult soetatud ja kasutatud maagaasi üle ning edastama võrguettevõtjale andmed aktsiisivabalt soetatud maagaasi koguse kohta hiljemalt järgneva kuu 5. päevaks.

2.5 Tabelid E1–E3

Elektrienergia kogused märgitakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

Plokis „Aktsiisiga maksustatud kogused“ näidatakse muuhulgas ära energia aktsiisivabastuse loa omanikule edastatud elektrienergia kogus, mida aktsiisist ei vabastata – näiteks kontori elektritarve. Aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud pidama arvestust aktsiisivabalt ja aktsiisiga maksustatult soetatud ja kasutatud elektrienergia üle ning edastama võrguettevõtjale andmed aktsiisivabalt soetatud elektrienergia koguse kohta hiljemalt järgneva kuu 5. päevaks.

3. Aktsiisideklaratsiooni esitamine

Aktsiisideklaratsiooni esitab isik, kellel tekkis ATKEAS-e kohaselt aktsiisi tasumise kohustus (aktsiisimaksjad). Maksukohustuse tekkimisel on aktsiisimaksja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma ning selle deklareerima ja tasuma ATKEAS-es sätestatud tähtpäevaks.

Deklaratsiooni esitamise ja aktsiisi tasumise tähtajad sõltuvad nii aktsiisimaksja isikust kui maksukohustuse tekkimise alusest: näiteks aktsiisilaopidajate ning maagaasi ja elektrienergia võrguettevõtjate puhul on aktsiisideklaratsiooni esitamise tähtaeg üldreeglina järgmise kuu 20. päev, kuid eriotstarbeliselt diislikütuselt tekkinud täiendava aktsiisimaksukohustuse (juurde makstava aktsiisivahe) puhul vaid 5 päeva.

Aktsiisideklaratsiooni saab esitada:

 • elektrooniliselt e-MTAs, valides seal vasakust menüüst „Maksud“ ja seejärel „Aktsiisideklaratsioonid alates 01.02.2019“
 • digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil emta@emta.ee
 • paberkandjal posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn või teenindusbüroos

Kiireim ja mugavaim võimalus aktsiisideklaratsiooni esitamiseks on e-MTA, kus aktsiisideklaratsioonil on osad lahtrid eeltäidetud, enamus vajalikest arvutustest toimub automaatselt ning abiinfos on olemas täiendavad juhised energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelite täitmiseks. Digitaalselt allkirjastatava või paberkandjal aktsiisideklaratsiooni allkirjastab see isik, kellel on õigus esindada aktsiisimaksjat.

Aktsiisideklaratsiooni esitamiseks äriühingu eest peab isikul olema vastav pääsuõigus. Selleks tuleb juhatuse liikmel anda e-MTAs (Seaded – Pääsuõigused) isikule õigus.

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus
 

10.12.2020