Sa oled siin

Aktsiisivaba kütuse võõrandamine kütusekäitleja poolt

Energia aktsiisivabastuse luba omaval kütusekäitlejal (äriregistrisse kantud isik, kes kasutab kütust oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena) on lubatud tema valduses olevat eelnevalt aktsiisivabastuse loa alusel imporditud või soetatud aktsiisivaba kütust võõrandada.

Kütusekäitlejal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada üksnes teisele energia aktsiisivabastuse loa omanikust kütusekäitlejale, kellel on õigus temale väljastatud loa alusel võõrandatavat kütust soetada (st isikul on õigus käidelda võõrandatavat kütuse liiki ning kogus ei ületa aktsiisivabalt soetada lubatud kütuse piirkogust).

Kütuse võõrandamiseks on kütusekäitlejal vajalik taotleda eelnevalt Maksu- ja Tolliameti kooskõlastust. Kütuse võõrandamine ilma eelneva kooskõlastuseta on keelatud.

Kooskõlastust kütuse võõrandamiseks saab taotleda vastaval taotluse vormil. Taotlust saab esitada nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema tavapärase kontoritarkvaraga töödeldavas formaadis (MS Word, AdobeReader jt).

Taotlus (ja vajadusel sellele lisatud dokumendid) peavad olema allkirjastatud nende isikute poolt, kes omavad kütuse võõrandaja ja kütuse soetaja esindusõigust (st kas seadusjärgset esindusõigust või seadusjärgse esindaja poolt väljastatud volitust). Elektrooniliselt esitatud dokumendid allkirjastatakse digitaalallkirjaga.

Taotlus esitatakse aktsiiside talitusele. Vastus võõrandamistehingu kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise kohta antakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Aktsiiside talituse e-posti aadress: aktsiisid@emta.ee

 

 

15.08.2016