Sa oled siin

Aktsiisivabastus Eestis kalapüügil kasutatavale kütusele

Alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS)  kohaselt toimub Eestis kutselisel kalapüügil kasutatava kütuse aktsiisist vabastamine.  Aktsiisivabastus Eestis kutselisel kalapüügil kasutatavale kütusele rakendus alates 1. jaanuarist 2007. a.

Sisukord


Aktsiisivabastus

Aktsiisist on vabastatud eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli, mida kasutatakse:

 • Eestis kalalaevas kalastamisel (st Eesti sisevetes, kaasa arvatud siseveekogudel),
 • nimetatud laevas regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks kalastamiseks.

Aktsiisivabastus kohaldub ainult eriotstarbelisele diislikütusele ja kergele kütteõlile, mis peavad olema erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse kohaselt. Muudele kütustele (nt bensiinile) aktsiisivabastus ei laiene.

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta on kehtestatud ATKEAS § 699 alusel välja antud Vabariigi Valitsuse 07.12.06 määrusega 248 (uuendatud Vabariigi Valitsuse 30.12.08 määrusega 192) vastavalt väljapüütava kala kogusele või kalalaeva peamasina võimsusele (olenevalt kalalaeva segmendist).

Nimetatud Vabariigi Valitsuse määruse ja ATKEASe alusel on aktsiisivaba kütuse piirkogused järgmised:

Kalalaeva segment riiklikus registris Aktsiisivaba kütuse piirkogus
Segment 4S1 ühe tonni kala kohta – 180 liitrit
Segment 4S2 ja 4S4 Kui peamasina võimsus on kuni 50 kilovatti: Kui peamasina võimsus on suurem kui 50 kilovatti:
- 50 liitrit kilovati kohta kalendriaastas. - 35 liitrit kilovati kohta kalendriaastas.

 

 

Kuna segmenti 4S1 kuuluva kalalaeva puhul on aktsiisivaba kütuse piirkogused seotud väljapüütava kala kogusega, võetakse kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa väljastamisel piirkoguste määramisel arvesse ka loa väljastamise hetkeks välja püütud kala kogus. Enne aktsiisivabastuse loa väljastamist välja püütud kala koguse pealt aktsiisivaba kütuse piirkogust tagantjärele ei suurendata (seega põhineb piirkogus edaspidi püüda lubatud kalakogusel).

Juhime ühtlasi ka tähelepanu, et kuna segmenti 4S2 ja 4S4 kuuluva kalalaeva puhul on aktsiisivaba kütuse piirkogus (kas 35 või 50 liitrit kilovati kohta) antud terve kalendriaasta kohta, võetakse kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa väljastamisel piirkoguste määramisel arvesse ka kalurile antud kutselise kalapüügiloa (mille alusel väljastatakse aktsiisivabastuse luba) ajaline kehtivus. Näiteks juhul kui kaluril on 50 kilovatise peamasina võimsusega kalalaev (kütuse piirnormiks kalendriaasta kohta on seega 50 ltr/kW kohta), kuid kalurile väljastatud kutselise kalapüügiloa kehtivus on vaid pool aastat, on ka kütuse piirkogus seetõttu poole võrra väiksem (ehk 25 ltr/kW kohta).

Kuna kehtestatavad aktsiisivaba kütuse kasutamise piirnormid võivad teatud juhtudel osutuda ebapiisavateks, siis on kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanikul õigus taotleda uut luba. Seda ainult juhul, kui kalur on soetanud talle loaga määratud kütuse koguse enne kalendriaasta lõppu ning suudab normidega määratust suuremat kütusekulu veenvalt põhjendada.

Kutselistel kaluritel on õigus aktsiisivaba kütust:

 • aktsiisivabalt importida,
 • aktsiisivabalt soetada aktsiisilaopidajatelt,
 • aktsiisivabalt soetada laevavarustajatelt, kellele on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud kütuse aktsiisivabastuse luba.

Erandkorras on kutselistel kaluritel õigus aktsiisvaba kütust soetada ka:

 • teiselt aktsiisivaba kütust kasutavalt kutseliselt kalurilt,
 • laevas aktsiisivaba kütuse kasutajalt (nt reisi- ja kaubalaevad).

Tähelepanu! Erandkorras soetamine vajab eelnevat kooskõlastust Maksu- ja Tolliametiga.

Aktsiisivaba kütuse importimiseks või soetamiseks piirkoguste ulatuses on kaluritel vajalik omada aktsiisivabastuse luba.

NB! Aktsiisilaopidajal ja kütuse aktsiisivabastuse loa alusel tegutseval laevavarustajatel, kellelt kalurid aktsiisivaba kütust soetavad, on kohustus kontrollida, et saajad on aktsiisivaba kütuse saamiseks õigustatud isikud (muuhulgas aktsiisivabastuse loa olemasolu ja piirkoguse piisavus), märkima üles aktsiisivabastuse loa andmed ning võtma andmete kohta kinnituse.

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanikul on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada (näiteks juhul, kui kalur ei saa enam aktsiisivabalt soetatud kütust kasutada) ainult:

 • aktsiisilaopidajale,
 • laevavarustajale, kellele on Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud kütuse aktsiisivabastuse luba,
 • teisele kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanikule,
 • laevas aktsiisivaba kütuse kasutamise õigust omavale isikule (nt reisi- ja kaubalaevad).

Tähelepanu! Aktsiisivaba kütuse võõrandamine vajab eelnevat kooskõlastust Maksu- ja Tolliametiga.

Kutselistel kaluritel on võimalik Eestis kalastavate kalalaevade jaoks piirnormide ulatuses aktsiisist vabastatud kütuseid importida, soetada aktsiisilaopidajalt või soetada laevavarustajalt. Selleks on kaluritel vajalik omada kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba.

Aktsiisivabastuse lubade haldamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet infosüsteemi ICIS LUBA.

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba saab taotleda kehtiva kutselise kalapüügi loa omanik, kes on kalalaeva omanik, rentnik või muu seaduslik valdaja. Seejuures peab kalalaev olema registreeritud kalalaevade riiklikus registris segmenti koodiga 4S1 (traallaevad pikkusega üle 12 m), 4S2 (rannapüügi paadid Läänemerel) või 4S4 (rannapüügi paadid Peipsil).

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba saab taotleda ainult üks taotleja laeva kohta (kalalaeva omanik või omaniku volituse alusel ka kalalaeva rentnik). Juhul kui ettevõtjal on mitu kalalaeva, siis väljastab Maksu- ja Tolliamet ühe kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa, kuhu märgitakse kõikide taotleja valduses olevate kalalaevade andmed.

Juhul kui kalalaeval on mitu kasutajat (tegemist kalalaeva ühiskasutusega segmentide 4S2 ja 4S4 puhul), siis näidatakse ära isikute andmed, kellele aktsiisivaba kütuse saaja võõrandab samas laevas kasutamiseks kütust (teised ühiskasutajad peale AVL omaniku). Eeltoodu kehtib ainult segmentide 4S2 ja 4S4 kohta ja seda ainult juhul, kui eksisteerib kalalaeva ühiskasutus.

Aktsiisivabastuse loa väljastamiseks tuleb nõutavad dokumendid ja andmed esitada kaluri asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti aktsiisikeskusele. Kalur saab dokumente esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt läbi e-maksuameti/e-tolli. E-maksuameti/e-tolli kaudu taotluse esitamiseks on vajalik omada vastavaid kasutajaõiguseid (vaadake lähemalt siit).


Loa taotlemisel tuleb esitada järgmised dokumendid ja andmed

1. Kirjalik taotlus, milles on märgitud:

 • loa taotleja ärinimi ja äriregistrikood (ka käibemaksu number, kui on);
 • loa taotleja elu- või asukoha aadress;
 • loa taotleja tegevuskohajärgne aadress (kui erineb elu- või asukoha aadressist, näiteks tegelik raamatupidamise asukoht või kütuse ladustamise koht, kui kalur ladustab kütust oma mahutis);
 • loa taotleja kontaktandmed (kontaktisik, kontaktisiku e-post, telefon ja faks);
 • aktsiisivaba kütuse kasutamise eesmärk;
 • loa taotleja kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg.

2. Andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul loa taotleja poolt kasutatud kütuse koguse kohta (kütuste liik, KN numbrid, kogused liitrites).

3. Segmenti 4S2 ja 4S4 kuuluva kalalaeva ühiskasutuse korral isikute, kellele kütuse saaja võõrandab samas laevas kasutamiseks kütust, andmed:

 • nimi, äriregistrikood;
 • kutselise kalapüügiloa number ja kehtivuse aeg;
 • kalalaevade riikliku registri sisenumber, milles isik aktsiisivaba kütust kasutab.

4. Segmentidesse 4S1, 4S2 ja 4S4 kuuluvate kalalaevade andmed: kalalaeva nimed ja kalalaevade riikliku registri sisenumbrid. Loa taotleja märgib ära ka kütuse, mille kohta aktsiisivabastuse luba taotletakse, nimetuse ja KN numbrid.

5. Segmenti 4S1 kuuluva kalalaeva puhul näidatakse ära kala kogus tonnides, mille väljapüüdmiseks kalalaeva kasutatakse. Mitme laeva olemasolul näidatakse iga laeva andmed eraldi real.

6. Segmenti 4S2 ja 4S4 kuuluvate kalalaevade puhul näidatakse ära kalalaeva peamasina võimsus kilovattides. Mitme laeva olemasolul näidatakse iga laeva andmed eraldi real.

7. Taotletava aktsiisivaba kütuse nimetus, KN number ja kogus (vastavalt kehtestatavatele piirkogustele, vt käesoleva teavituse vastavat alapunkti).

8. Segmenti 4S4 kuuluva kalalaeva puhul annab taotleja täiendavalt ka kinnituse ettevõtte vastavuse kohta Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1595/2004 väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele.

9. Kinnitus taotluses esitatud andmete õigsuse kohta.

NB! Maksu- ja Tolliamet on kaluritele koostanud kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa taotlemise lihtsustamiseks taotluse soovitusliku vormi (141.28 KB, RTF) / PDF-vormingus vorm (61.33 KB, PDF)
Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatava taotluse täitmise juhend (358.29 KB, PDF) 
Maksu- ja Tolliamet palub nendel kaluritel, kes soovivad aktsiisivabastuse luba taotleda paberkandjal esitatava taotlusega, kasutada taotluse soovitusliku vormi.

Aktsiisikeskusel on õigus nõuda juba esitatud dokumentidele lisaks täiendavaid andmeid aktsiisivaba kütuse eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks.

Aktsiisivabastuse luba väljastatakse, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

 1. loa taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust,
 2. nõutavad märgitud andmed ja dokumendid on esitatud ning aktsiisikeskuse poolt aktsepteeritud,
 3. loa taotlejal ei ole maksuvõlga.

Aktsiisikeskus võib aktsiisivabastuse loa andmisest keelduda, kui esinevad ATKEAS § 42 lg 2 nimetatud asjaolud.

Tähelepanu! Palume arvestada asjaoluga, et loa taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva alates taotluse ja kõigi selle juurde kuluvate lisadokumentide esitamisest. Esitatud taotlusi menetletakse nende sissetuleku järjekorras.

Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud dokumendid on vormistatud puudulikult või ebakorrektselt, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Juhul, kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Seoses suure prognoositava väljastatavate lubade arvuga palub Maksu- ja Tolliamet kaluritel võimalusel esitada taotlus läbi e-maksuameti, millega on tagatud taotluse kiirem menetlemine võrreldes paberkandjal esitatud taotlustega.

ATKEAS näeb ette ka kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused, mis puudutavad peamiselt aktsiisivaba kütuse üle arvestuse pidamist, kütuse soetamist ning kütuse kasutamist ja ladustamist (vt täpsemalt ATKEAS § 696).

Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud:

 • pidama arvestust aktsiisivabalt soetatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri lõikes,
 • kasutama aktsiisivaba kütust ainult kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel,
 • tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni (või kuni § 695 lõikes 5 või §s 698 nimetatud toimingu sooritamiseni),
 • ladustama aktsiisivaba kütust eraldi muust kütusest (nt aktsiisiga juba maksustatud eriotstarbelisest diislikütusest ja kergest kütteõlist),
 • esitama kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa
  • aktsiisilaopidajale aktsiisivaba kütuse soetamisel aktsiisilaost (samuti ka kinnitama oma allkirjaga aktsiisilaopidaja poolt üles märgitud kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andmed),
  • laevavarustajale aktsiisivaba kütuse soetamisel laevavarustajalt (samuti ka kinnitama oma allkirjaga laevavarustaja poolt üles märgitud kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andmed),
  • vajadusel tolliametnikule (impordi tollideklaratsiooni vormistamisel),
 • esitama kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele (aktsiisikeskusele) ATKEAS §s 693 nimetatud andmete muutumise kohta seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
  Tähelepanu! See kehtib ka ajaloolise püügiõiguse võõrandamise kohta, millega võib kaasneda aktsiisivaba kütuse piirkoguse suuruse muutumine).

Aktsiisikeskusel on õigus kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa kehtivus peatada või luba kehtetuks tunnistada ATKEAS § 695 sätestatud korras (näiteks juhul, kui loa omanikul ei ole enam kehtivat kutselise kalapüügi luba või kui loa omanik ei ole teavitanud ajaloolise püügiõiguse võõrandamisest). Peatatud kehtivusega aktsiisivabastuse loaga võib tegevust jätkata alles asukohajärgse aktsiisikeskuse kirjaliku otsuse alusel.


Aktsiisikeskuse kontaktandmed

Tallinnas:
Aadress: Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
E-post: aktsiisid@emta.ee
Tartus:
Aadress: Sõpruse pst 4, 50050 Tartu
Tel: 676 4104, 676 4074 
E-post: aktsiisid@emta.ee
Faks: 676 4105
Teeninduspiirkond: Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakond Teeninduspiirkond: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi, Võru, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond


Õigusaktid


Koostas: Peeter-Tanel Orro, maksude osakonna aktsiiside talituse peaspetsialist, tel 676 2261,
peeter-tanel.orro@emta.ee

 

10.12.2020