Elektriaktsiis

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab lühiülevaate vaid olulisematest elektrienergia aktsiisiga maksustamist käsitlevatest põhimõtetest. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

 

1. Aktsiisiga maksustatav elektrienergia

Muude kütuste kõrval maksustatakse aktsiisiga ka elektrienergiat (KN-kood 2716.00.00, ainult aktiivenergia ja mitte reaktiivenergia), mis muutub aktsiisiga maksustatavaks alates selle edastamisest tarbijale või elektrienergia ise tarbimiseks kasutusele võtmisel. Aktsiisimaksukohustust ei teki elektrienergialt niikaua, kuni seda vaid edastatakse võrkude vahel ja võrgusiseselt ning samuti ei maksustata aktsiisiga võrgukadusid.
 

2. Tegevusload ja saatedokumendid

Elektrienergiat on lubatud toota ja käidelda (edastamine elektrivõrkudes) ilma, et selleks peaks omama aktsiisialaseid lube. Seega ei pea näiteks elektrienergia võrguettevõtjad jt elektriaktsiisi maksjad taotlema Maksu- ja Tolliametilt elektrienergia käitlemiseks aktsiisialaseid lube või registreeringuid. Vaid nendel isikutel, kes kasutavad elektrienergiat aktsiisist vabastatud otstarbel, on nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu.

Teatud juhtudel on elektrienergia tootmiseks kasutatav nii elektrienergia kui ka kütus aktsiisist vabastatud, ent elektrienergia tootmiseks loetakse ATKEAS-es vaid sellist tegevust, mis vastab elektrienergia tootmisele elektrituruseaduse tähenduses:

  • elektrienergia tootmine elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmetega (olenemata kasutatavate seadmete netovõimsusest),
  • elektrienergia tootmine tootmisseadmetega, mille netovõimsus kokku ületab 100 kW (olenemata sellest, kas seadmed ise on elektrisüsteemiga ühendatud või mitte).

Elektrienergia käitlemisel aktsiisikauba saatedokumente ei vormistata.

3. Aktsiisimaksukohustus

Aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda kas elektrienergia võrguettevõtjal, omatoodetud elektrienergia tarbijal või otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal.

Elektrienergia võrguettevõtjal tekib aktsiisimaksukohustus elektrienergia edastamisel tarbijale ja selle ise kasutusele võtmisel tarbimiseks. Tarbijale võrgust edastatavalt elektrienergialt tekib aktsiisimaksukohustus selle tegelikul võrgust väljastamisel, mitte elektrienergia müügi või sellelt hiljem arve esitamise hetkel. Veendumaks tarbija õiguses aktsiisivabale elektrienergiale kontrollitakse elektrienergia võrgust väljastamisel tarbijal kehtiva aktsiisivabastuse loa olemasolu. Aktsiisivabastuse loa omanikul on kohustus teatada võrguettevõtjale energia aktsiisivabastuse loa number ja esitada hiljemalt iga kuu 5. päeval andmed eelmise kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia koguste kohta.

Omatoodetud elektrienergia tarbijal tekib aktsiisimaksukohustus elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ja elektrienergia edastamisel teisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja. Elektrienergiat, mille on tootnud kodutarbija või korteriühistu kuni 100 kW summaarse netovõimsusega ja elektrisüsteemiga ühendatud seadmetega, ei maksustata aktsiisiga selle tarbimisel ega ka toodetud elektrienergia edastamisel teisele kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.

Otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal tekib maksukohustus elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel.

4. Deklareerimise ja tasumise korraldus

Elektrienergia aktsiisimäära ühikuks on megavatt-tund (MWh) ning elektrienergialt ühe kalendrikuu jooksul tekkiv aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt järgmise kalendrikuu 20. päevaks. Aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelitel E1 (elektrienergia võrguettevõtja), E2 (omatoodetud elektrienergia tarbija) või E3 (otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija). Deklaratsiooni on kõige mugavam esitada elektrooniliselt läbi e-maksuameti.

Soojuse ja elektri koostootjal võib tekkida aktsiisimaksukohustus kahelt aktsiisikaubalt korraga (lisaks elektrienergiale ka soojuse tootmiseks kasutatud maagaasilt), mis deklareeritakse sama aktsiisideklaratsiooni kahel erineval tabelil.

5. Aktsiisivabastused ja aktsiisi tagastamine

Aktsiisist vabastatakse elektrienergia, mida kasutatakse teatud otstarbel, näiteks:

  • mineraloogilistes protsessides kasutatav elektrienergia. Mineraloogilisteks protsessideks loetakse EN 20.12.2006 määruse nr 1893/2006 osa 23 all nimetatud tegevusalasid (näiteks klaasi ja klaastoodete tootmine, keraamiliste kivide ja plaatide tootmine jne).
  • keemilise reduktsiooni jaoks või elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides kasutatav elektrienergia,
  • elektrienergia tootmiseks ja tootmise suutlikkuse säilitamiseks kasutatav elektrienergia,
  • elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%.

Aktsiisivabastused on loetletud ja täpsemalt kirjeldatud ATKEAS § 27. Aktsiisist vabastatakse ainult see osa elektrienergiast, mille tarbimine on otseselt seotud aktsiisist vabastatud protsessiga ning aktsiisiga maksustatakse see osa elektrienergiast, mida aktsiisist vabastatud protsessis otseselt ei kasutata (nt büroohoone ja laohoone valgustus).

Üldreeglina peab elektrienergiat aktsiisivabal otstarbel kasutaval isikul olema energiatoote aktsiisivabastuse luba, mis annab õiguse elektrienergia aktsiisivabalt vastu võtmiseks või soetamiseks ja kasutamiseks.

Aktsiis tagastatakse välisriigi diplomaatilise esindusele või NATO relvajõududele nende tarbeks soetatud aktsiisiga maksustatud elektrienergialt (nt sõjaväeosale võrguettevõtja edastatud elektrienergia). Välisriigi diplomaatiline esindus või NATO relvajõud esitavad elektrienergialt aktsiisi tagastamiseks taotluse vastavalt Välisministeeriumile või Kaitseministeeriumile kinnitamiseks koos kauba soetamist tõendavate arvetega või nende kinnitatud koopiatega, mille ministeerium edastab seejärel Maksu- ja Tolliametile. Aktsiisi tagastamist on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul elektrienergia soetamisest arvates.

6. Mõõtmine

Elektrienergia võrguettevõtja, omatoodetud elektrienergia tarbija ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija peavad mõõtma peavad mõõtma nii oma tarbitava kui ka tarbijale edastatud elektrienergia kogust ning dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust. Samuti peab aktsiisivabastuse loa omanik mõõtma aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust (arvepidamise eeskiri esitatakse aktsiisivabastuse loa taotlemisel).

Elektrienergia koguste mõõtmiseks ei pea olema tõendatud mõõtetulemuste jälgitavus mõõteseaduse alusel (sh omama erialast pädevust mõõtmisteks) küll aga peavad elektrienergia koguse mõõtmiseks kasutatavad mõõtevahendid olema taadeldud.

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus

 

10.12.2020