Sa oled siin

Elektriaktsiisi põhimõtted elektrienergia tootjatele

Alates 2008. aasta jaanuarist Eestis kehtiv elektriaktsiis puudutab lisaks võrguettevõtjatele ka elektrienergia tootjaid. Elektrienergia aktsiisiga maksustamise kord on kehtestatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (ATKEAS). Käesoleva infomaterjaliga tutvustab Maksu- ja Tolliamet neid elektriaktsiisi üldpõhimõtteid, mis puudutavad eeskätt väikesemaid elektrienergia tootjaid.

Elektrienergia tootja

Elektriaktsiisi tasumise kohustus on ATKEAS-ga kindlaks määratud isikute ringil (elektriaktsiisimaksjatel), kelle hulka kuuluvad muuhulgas ka elektrienergia tootjad. Siinkohal on oluline tähele panna, et aktsiisiga maksustamisel loetakse elektrienergia tootjateks vaid neid isikuid, kes on elektrienergia tootjateks elektrituruseaduse tähenduses.

Seega puudutab elektriaktsiis peamiselt just neid elektrienergia tootjaid, kes:

  • toodavad elektrienergiat tootmisseadmetega, mis on ühendatud elektrisüsteemiga (olenemata kasutatavate seadmete netovõimsusest),
  • toodavad elektrienergiat tootmisseadmetega, mille netovõimsus kokku ületab 100 kW (olenemata sellest, kas seadmed ise on elektrisüsteemiga ühendatud või mitte).

Olenevalt elektritootja kohapealsest tehnilisest lahendusest võivad elektrienergia tootjaks (st aktsiisimaksjaks) osutuda ka näiteks logistikalaod, eraisikud või korteriühistud, kes on lasknud oma hoonele paigaldada päikesepatareid või kes kasutavad tuulikuid ning edastavad oma tarbimisest üle jääva elektrienergia võrguettevõtjale.

Aktsiisiga maksustamine

Elektrienergia maksustatakse aktsiisiga selle tarbimisel, seega ei teki elektrienergialt veel aktsiisimaksukohustust selle müügil tootjalt võrguettevõttele. Aktsiisiga maksustamise põhimõtted on ühesugused kõikidele elektrienergia tootjatele ja aktsiisiga maksustamist ei mõjuta see, kas elektrienergia on toodetud taastuvatest energiaallikatest (nt päikese, tuule või veeenergia) ning kas elektrienergiat toodetakse vaid oma tarbeks või ka müügiks.

Elektriaktsiisimaksjad on kindlaks määratud ATKEAS-ga: nendeks on elektrienergia võrguettevõtja, omatoodetud elektrienergia tarbija ning otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbija.

Elektrienergia tootjal tekib elektriaktsiisi tasumise kohustus:

  • omatoodetud elektrienergia ise tarbimisel,
  • omatoodetud elektrienergia edastamisel teisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja (nt tootja edastab elektrienergiat naabermajas asuvale tarbijale).

Elektrienergia tootjal ei teki aktsiisimaksukohustust elektri edastamisel võrguettevõtjale (elektrivõrku vastu võetud ja hiljem võrgust tarbijale edastatud elektrienergialt tasub aktsiisi võrguettevõtja).

Elektriaktsiisi deklareeritakse ja tasutakse kalendrikuu põhiselt: ühes kuus tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooniga ja aktsiis tasutakse hiljemalt järgmise kuu 15. päevaks. Elektrienergia aktsiisimäär on 4,47 eurot / MWh. Energiatoote aktsiisideklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile esitamisel on kiireim ja mugavaim võimalus teha seda läbi e-maksuameti/e-tolli.

Aktsiisivabastused

Aktsiisist on vabastatud elektrienergia:

  • mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks ja elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks,
  • mida kasutatakse keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides,
  • mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides,
  • mis moodustab toote omahinnast keskmiselt rohkem kui 50%.

Lisaks on elektrienergia tootjal õigus kasutada elektrienergia tootmiseks aktsiisivabalt ka vedelkütuseid (nt generaatorite käivitamiseks). Aktsiisivabastuse saamiseks on üldjuhul nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu.

Kodutarbijad ja korteriühistud (alates 01.01.2015)

Elektrienergiat, mille on tootnud kodutarbija või korteriühistu kuni 100 kW summaarse netovõimsusega ja elektrisüsteemiga ühendatud seadmetega, ei maksustata aktsiisiga selle tarbimisel ega ka toodetud elektrienergia edastamisel teisele kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.

Elektrienergia mõõtmine

Elektrienergia tootja peab mõõtma nii oma tarbitava elektrienergia kogust kui ka tarbija(te)le edastatud elektrienergia kogust ning dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama selle üle arvestust. Mõõtmisteks kasutatav mõõtevahend (arvesti) peab olema taadeldud või kalibreeritud.

Koostas: Peeter-Tanel Orro, Maksu- ja Tolliameti aktsiiside talitus
 

 

10.12.2020