Sa oled siin

Jäätmetest kütuse tootmine

Käesoleva informatsiooniga antakse ülevaade jäätmetest kütuse tootmist puudutavatest aktsiisialastest regulatsioonidest ja jäätmetest toodetud kütuse aktsiisiga maksustamise korraldusest.

Info on koostatud seisuga detsember 2008. Info on õigusakte selgitava iseloomuga ja ei asenda õigusaktides sätestatut. Maksu- ja Tolliamet täiendab vajadusel jooksvalt käesolevat informatsiooni.

Alates 1. jaanuarist 2009 on jõustunud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) muudatused, mis muuhulgas kehtestavad uued aktsiisialased regulatsioonid jäätmetest kütuse tootmisele.

Sisukord

1. Jäätmetest kütuse tootmine
2. Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemine
3. Jäätmetest kütuse tootmise loa andmine
4. Tagatis
5. Jäätmetest kütuse tootja kohustused
6. Jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine
7. Jäätmetest toodetud kütuse aktsiisiga maksustamine
8. Nõuded mõõtmisele
9. Muud nõuded

1. Jäätmetest kütuse tootmine

Jäätmetest kütuse eraldamist või muul moel jäätmetest kütuse valmistamist loetakse ATKEAS § 21 kohaselt kütuse tootmiseks. Enne 1. jaanuari 2009 kehtinud aktsiisialaste regulatsioonide kohaselt oli kütuste tootmiseks (sh kütuste tootmiseks jäätmekäitluse tulemusena) üldreeglina vajalik omada aktsiisilao tegevusluba.

Alates 1. jaanuarist 2009 jõustunud ATKEASe muudatuste kohaselt on teatud tingimustel lubatud jäätmetest toota kütuseid väljaspool aktsiisiladu, st ilma aktsiisilao tegevusloata. Näiteks pilsivett puhastavad jäätmekäitlejad, kes eraldavad pilsivees sisalduva kütuse ja teevad selle edasiseks kasutamiseks kõlblikuks, ei pea kütuse tootmiseks omama aktsiisilao tegevusluba, vaid saavad tegutseda jäätmekäitlejatele kehtestatud lihtsustatud reeglite alusel.

Siinjuures juhib maksuhaldur tähelepanu, et jäätmetest kütuse tootmise luba annab jäätmekäitlejatele õiguse üksnes kütuse jäätmetest tootmiseks ja selle loa alusel ei ole lubatud muud kütuste töötlemis- ja tootmistoimingud (nt muu kütuse töötlemine, mis ei ole jäätmetest toodetud, jne). Eeltoodu tähendab muuhulgas ka seda, et jäätmekäitlejal ei ole selle loa alusel lubatud omavahel kokku segada jäätmetest toodetud erinevaid kütuseid (v.a identseid kütuseid) või omavahel kokku segada jäätmetest toodetud kütuseid muu kütusega, mis ei ole jäätmetest toodetud (nt on soetatud mujalt).

Selleks, et toota jäätmetest kütust väljaspool aktsiisiladu, on jäätmekäitlejatel vajalik omada vastavat luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliamet. Jäätmetest kütuse tootmise loa vorm on kehtestatud rahandusministri määrusega.

2. Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemine

Jäätmetest kütuse tootmise luba võib taotleda jäätmetest (s.o vastavalt jäätmeseadusele äravisatud või äraviskamiseks mõeldud mistahes materjalidest või esemetest) kütust tootev isik, kes on kantud äriregistrisse ja omab vastavat keskkonnakompleksluba (juhul, kui käideldakse teistelt ettevõtetelt saadud ohtlikke jäätmeid on lisaks nõutav ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omamine). Luba ei saa taotleda muu isik, kes ei ole jäätmetest kütuse tootja (nt sellise kütuse vahendaja).

Jäätmekäitleja võib loa alusel toota jäätmetest kütust kuni 1000 tonni aastas. Juhul, kui jäätmekäitleja poolt toodetava kütuse kogus ületab aastas 1000 tonni, peab jäätmekäitleja omama aktsiisilao tegevusluba.

Loa saamiseks esitab jäätmekäitleja järgnevad andmed ja dokumendid.

1.       Kirjalik taotlus, milles on märgitud:

1.1    loa taotleja nimi;
1.2    loa taotleja asukoha- ja tegevuskoha aadress (sh kasutatavate mahutite tähistused);
1.3    jäätmetest kütuse tootmise loa taotleja kontaktandmed (kontaktisiku nimi, telefon, mobiiltelefon, faks, e-post).

2.       Volitus taotleja esindamiseks (kui taotluse ja lisadokumentide allkirjastaja ei ole seadusjärgne esindaja).

3.       Plaanid:

3.1    tegevuskoha asendiplaan, millele on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud;
3.2    hoonete plaanid, millel on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
3.3    mahutite plaan, millel on märgitud kasutatavad mahutid, nende tähistused ja maht.

4.       Hoonete, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja dokument, mis tõendab loa taotleja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, rajatisi ja territooriumit.

5.       Kütuse tootmisprotsessi ja ladustamise tehnoloogilised kirjeldused. Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:

5.1    tootmise tehnoloogiline kirjeldus (kuidas toimub jäätmetest kütuse valmistamine, tootmisprotsessi etapid, kasutatavad tehnilised vahendid, tooraine, pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad jms tootmist puudutav);
5.2    ladustamise kirjeldus (kuidas toimub jäätmetest valmistatud kütuse ladustamine jäätmekäitleja tegevuskohas, millistes mahutites kütuseid ladustatakse jms ladustamist puudutav);
5.3    millistes tootmisprotsessi/ladustamise osades ja millal kütust mõõdetakse.

6.       Taotluse esitamisele eelneva 12 kuu jooksul toodetud kütused:

6.1    erinevate kütuse liikide lõikes (antakse kütuse ATKEASe kohane nimetus, vajadusel võib lisada toodetava kütuse kommertstähistuse);
6.2    kütuse KN kood (antakse vähemalt 8 kohta);
6.3    kütuse kogus (antakse vastavalt ATKEASe paragrahvis 66 toodud käideldavale kütusele vastavas aktsiisimäära ühikus, kas liitrites +15oC või kilogrammides).

7.       Planeeritav kütuse tootmiskogus eelseisval 12 kuul kütuse liikide lõikes:

7.1    erinevate kütuse liikide lõikes (kütuse ATKEASe kohane nimetus, vajadusel võib lisada toodetava kütuse kommertstähistuse);
7.2    kütuse KN kood (vähemalt 8 kohta);
7.3    kütuse kogus (antakse vastavalt ATKEASe paragrahvis 66 toodud käideldavale kütusele vastavas aktsiisimäära ühikus, kas liitrites +15oC või kilogrammides).

8.       Kütuse tooraine, pooltoote ja valmistoote arvepidamise eeskiri.

Taotlus loa saamiseks esitatakse jäätmekäitleja poolt vabas vormis, kohustuslikku blanketti loa taotlemiseks ette nähtud ei ole. Taotlust on võimalik esitada kas paberkandjal (kõik taotluse ja lisadokumentide lehed allkirjastatakse) või elektrooniliselt (allkirjastatuna digiallkirjaga). Kõik taotluse ja lisadokumentide lehed allkirjastatakse taotleja poolt. Taotluse ja lisadokumendid allkirjastab isik, kellel on õigus taotleja esindamiseks (seadusjärgne esindaja või volitus, mis tõendab esindusõigust).

Taotlus koos selle juurde kuuluvate lisadokumentidega esitatakse Maksu- ja Tolliameti aktsiiside osakonna jäätmekäitleja asukohajärgsele üksusele, kust aktsiisivabastuse luba taotlejale ka väljastatakse.

Jäätmekäitleja asukoht:

Põhja- ja Lääne-Eesti

Taotlus ja lisadokumendid esitatakse:

Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
E-post: aktsiisid@emta.ee
Jäätmekäitleja asukoht:

Lõuna- ja Ida-Eesti

Taotlus ja lisadokumendid esitatakse:

Sõpruse pst 4, 50050 Tartu
Tel 676 4104, 676 4074 
Faks 676 4105
E-post: aktsiisid@emta.ee

Juhul, kui loa saamiseks esitatud taotluses või lisadokumentides esineb puuduseid, informeeritakse sellest taotlejat esimesel võimalusel. Ühtlasi määratakse taotlejale ka tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Juhime tähelepanu, et maksuhaldur võib lisaks ülalkirjeldatud andmetele nõuda loa taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente, mis on vajalikud esitatud informatsiooni täpsustamiseks.

NB! Palume ettevõtjatel arvestada asjaoluga, et taotluste menetlemise tähtaeg on üldjuhul kuni 30 kalendripäeva alates taotluse ja selle juurde kuuluvate lisadokumentide esitamisest. Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud dokumendid on vormistatud puudulikult või ebakorrektselt, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Juhul, kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Juhul, kui taotleja ei ole tähtaegselt kõrvaldanud taotluses esinevaid puuduseid, millele on taotleja tähelepanu juhitud või ei esita nõutavaid lisadokumente, on maksuhalduril õigus keelduda taotlejale loa väljastamisest haldusmenetluse seaduse § 15 lg 3 ja § 38 lg 3 alusel.

3. Jäätmetest kütuse tootmise loa andmine

Jäätmetest kütuse tootmise luba väljastatakse, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.       loa taotlemiseks nõutavad andmed ja dokumendid on esitatud ning need on luba väljastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse poolt aktsepteeritud;
2.       isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
3.       isikul ei ole maksuvõlga;
4.       isik on esitanud tagatise (kui tagatis on nõutav).

Jäätmetest kütuse tootmise loa väljastamisest võidakse keelduda, kui:

1.       isikul puudub keskkonna kompleksluba jäätmetest kütuse tootmiseks;
2.       esinevad ATKEAS § 694 lõikes 2 kirjeldatud asjaolud.

4. Tagatis

Maksuhaldur võib jäätmekäitlejalt nõuda tagatist jäätmetest toodetavalt kütuselt aktsiisi maksmise tagamiseks juhul, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata. Tagatise nõudmine on võimalik nii jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemisel kui ka loa kehtivuse ajal.

Tagatissumma määrab Maksu- ja Tolliamet lähtudes jäätmekäitleja poolt arvutatud tekkida võiva maksukohustuse suurusest, mis arvutatakse jäätmekäitleja valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba keskmiselt koguselt. Määratav tagatissumma on tekkida võiva maksukohustuse suurusega võrdne või sellest väiksem. Pideva tegevuse korral arvutatakse maksukohustuse suurus viimase kuue kalendrikuu andmete alusel. Tegevuse alustamisel, ebaregulaarse tegevuse korral või kui isik näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist arvutatakse tekkida võiva maksukohustuse suurus koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

Nõutava tagatise puudumine võib põhjustada jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamise või kehtivuse lõpetamise. Tagatist, selle määramist ja esitamist käsitlevad lähemalt ATKEAS §-id 31 ja 32.

5. Jäätmetest kütuse tootja kohustused

Jäätmetest kütust tootva jäätmekäitleja kohustused on peamiselt ära loetletud ATKEASe paragrahvis 696. Siinkohal juhib maksuhaldur tähelepanu, et eelnimetatud sätte kõrval on jäätmekäitlejale kehtestatud kohustused lisaks ka teistes ATKEASe sätetes (nt aktsiisikauba mõõtmist ja tagatist puudutavates regulatsioonides).

Jäätmetest kütuse tootmise loa omaniku peamised kohustused.

1.       Peab pidama arvestust:

1.1    aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta (kasvavas kokkuvõttes);
1.2    kütuse tootmiseks kasutatavate jäätmete kohta vastavalt jäätmeseaduses sätestatutele;
1.3    jäätmetest toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide lõikes (kütuse kogus antakse kilogrammides ning kütuste puhul, mida maksustatakse aktsiisiga liitrite alusel, täiendavalt ka liitrites);
1.4    laoarvestuses ja raamatupidamises tuleb kütuseid kirjendada KN koodi kaheksa numbri täpsusega;
1.5    kütuse ja jäätmete arvestust tuleb pidada selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse ja jäätmete liikumist kajastavatele saatedokumentidele.

2.       Peab ladustama kütust nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi.

3.       Eraldi peab olema ladustatud ka aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus.

4.       Peab esitama jäätmetest kütuse tootmise loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele loa taotlemisel esitatud andmete muutumist tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest arvates.

6. Jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Maksuhalduril on õigus ATKEASes sätestatud juhtudel peatada jäätmekäitlejale väljastatud jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivus või tunnistada nimetatud luba kehtetuks. Neist esimesega kaasneb loa kehtivuse ajutine peatamine (kuni 60 päevaks või ATKEASes nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni), samas kui teisega kaasneb loa kehtivuse lõpetamine (st, et tegevuse alustamiseks on vajalik taotleda uus luba). Peatatud kehtivusega loa alusel võib tegevust jätkata vastava Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse kirjaliku otsuse alusel.

Loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise alused on täpsemalt ära toodud ATKEAS § 6912. Kokkuvõtlikult võivad jäätmekäitlejale väljastatud jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise põhjustada erinevate ATKEASes sätestatud asjaolude esinemine (nt rikkumiste olemasolu, keskkonna kompleksloa kehtivuse lõppemine) ja loaomaniku kohustuste eiramine. Muuhulgas on loa omanikul õigus taotleda temale väljastatud loa kehtivuse peatamist omal algatusel.

Enne loa kehtivuse peatamist (ent mitte kehtetuks tunnistamist) võib maksuhaldur rakendada sunniraha juhul, kui ATKEASe nõuete täitmiseks koostatud ettekirjutus on jäetud täitmata. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot juhul, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.

7. Jäätmetest toodetud kütuse akstiisiga maksustamine

Jäätmekäitlejate poolt toodetud kütus kuulub aktsiisiga maksustamisele ATKEASes sätestatud korras ja alustel. Aktsiisimaksjaks on jäätmetest kütuse tootmise loa omanik – jäätmekäitleja (mitte nt toodetud kütuse omanik või kütust jäätmekäitlejalt soetav isik).

Jäätmekäitlejal tekib aktsiisimaksukohustus:

1.       Aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel. Kütuse võõrandamiseks loetakse ATKEASe kohaselt muuhulgas kütuse müüki, vahetamist ning tasuta üleandmist.
2.       Aktsiisiga maksustamata kütuse kasutusele võtmisel mootorikütusena või kütteainena.
3.       Aktsiisiga maksustamata kütuse põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval (kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval).

Jäätmetest kütuse tootjal on maksustamisperioodiks kalendrikuu ning jäätmekäitleja on kohustatud esitama aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval. Aktsiisideklaratsiooni on võimalik esitada nii paberkandjal asukohajärgsele Lõuna MTK aktsiiside osakonna üksusele (Tallinnas või Tartus) kui ka elektrooniliselt läbi e-maksuameti/e-tolli. Aktsiisideklaratsiooni kohta saab lähemat informatsiooni klienditeavituses „Aktsiisideklaratsioon (kütusele ja elektrienergiale)”.

Jäätmetest kütust tootval jäätmekäitlejal ei ole võimalik toodetud kütust võõrandada ilma seda aktsiisiga maksustamata, sh aktsiisivabalt võõrandada aktsiisivabastusloa omanikule või ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilaopidajale.

8. Nõuded mõõtmisele

Jäätmetest kütuse tootja peab mõõtma:

1.       aktsiisikauba (jäätmetest toodetava kütuse) toorainet, pooltoodet ja toodangut;
2.       jäätmetest toodetud kütust selle väljastamisel oma tegevuskohast.

Teostatavate mõõtmistulemuste jälgitavus ei pea jäätmetest kütuse tootja puhul olema tõendatud. Jäätmekäitlejal peab olema koostatud tootmisprotsessi ja ladustamist kirjeldav dokument, milles näidatakse ära tootmisprotsessis ja ladustamisel teostatavate mõõtmiste aeg ja koht. Maksuhalduril on õigus nõuda muudatuste tegemist aktsiisikauba mõõtmise korralduses tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks (seda ka peale loa väljastamist).

Kütuste mõõtmise korraldus on täpsemalt käsitletud ATKEASe paragrahvides 33–332.

9. Muud nõuded

Jäätmekäitleja poolt jäätmetest toodetud ja seejärel tarbimisse lubatav kütus peab vastama sellele kütusele kehtestatud kvaliteedinõuetele. Nõuded kütusele on kehtestatud vedelkütuse seaduse alusel välja antud MKMi 11.06.2003 määrusega nr 97 ja KKMi 19.05.2005 määrusega nr 38. Kütuse vastavust kehtivatele nõuetele tõendatakse selleks vastavalt akrediteeritud labori poolt välja antud vastavussertifikaadiga.

Kütuse väljastamisel jäätmekäitleja tegevuskohast on nõutav sellele saatedokumendi koostamine, mille nõuded on täpsemalt kirjeldatud vedelkütuse seaduse paragrahvis 6.

Teatud juhtudel peab kütustega toimingute tegemiseks omama vastavat registrikannet majandustegevuse registris (MTR). Juhud, millal isik peab teatud kütuste käitlemiseks või nende kütustega teatud toimingute tegemiseks omama MTRis registreeringut on täpsustatud vedelkütuse seaduses.


Koostas:
Peeter-Tanel Orro
Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna aktsiiside talituse peaspetsialist

Lisainfo

Õigusaktid

 

10.12.2020