Sa oled siin

Kütusetootja omatarbe aktsiisivabastus

Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ning ei ole ammendav, sellega antakse ülevaade vaid olulisematest kütusetooja omatarbe aktsiisivabastust puudutavatest regulatsioonidest.

Aktsiisivabastus

Alates 01.01.2015 kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (edaspidi ATKEAS) aktsiisivabastus kütusele, mida selle kütuse valmistanud isik kasutab ära kütuse tootmise tehnoloogilises protsessis (kütusetooja omatarbele tootmisprotsessis). Aktsiisivabastusele on õigus kõikidel kütust tootvatel isikutel, sealhulgas ka nendel kütusetootjatel, kellel on õigus toota kütust ilma aktsiisilao tegevusloata.

Aktsiisist vabastatakse kütus, mille puhul on üheaegselt täidetud kõik järgmised tingimused:

 • kütuse tarbijaks on selle kütuse tootnud isik (st aktsiisist vabastatava kütuse tootja ja tarbija on samad isikud),
 • kütus tarbitakse ära kütuse tootja enda territooriumil (tegevuskohas),
 • kütust tarbitakse ainult kütuse tootmisprotsessi tarbeks (kas kütteainena nt tootmisseadmetes vajaliku temperatuuri saavutamiseks või mootorikütusena nt statsionaarses mootoris).

Aktsiisivabastust rakendatakse kitsalt üksnes kütuse tootmise tehnoloogilises protsessis tarbitavale kütusele. Seega ei ole aktsiisist vabastatud kütuse tootja administratiivhoonete kütmiseks (jms väljaspool otsest kütuse tootmisprotsessi toimuv kütuse tarbimine), kütuse tootjaga samal krundil asuvate teiste isikute poolt või tegevuskoha territooriumil liiklevates mootorsõidukites kasutatav kütus. Samuti ei vabastata aktsiisist seda kütust, mida kasutatakse kütuse tootmisprotsessi tarbeks ent mille on valmistanud kütuse tootjast erinev teine isik.

Energia aktsiisivabastuse luba

Kõikidele kütusetootjatele (sh aktsiisilaopidajatele), kes soovivad tarbida tootmisprotsessiks vajalikku kütust aktsiisivabalt, on selleks kohustuslik omada energia aktsiisivabastuse luba. Aktsiisivabastuse loa puudumisel kütuse tootmisprotsessis tarbitavat kütust aktsiisist ei vabastata. Taotleda võib aktsiisivabastuse luba üksnes kütust aktsiisivabalt tootmisprotsessi tarbiv isik (so kütuse tootja) ise.

Taotlemisel esitatavad andmed ja dokumendid:

1. Kirjalik taotlus järgmiste andmetega:

 • loa taotleja nimi ja registrikood,
 • loa taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress,
 • kontaktisik ja tema kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress),
 • aktsiisivaba kütuse kasutamise täpne eesmärk.

2. Andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kütuse tootmisprotsessis kasutatud kütuse koguse ja kasutamise otstarbe kohta.

3. Andmed aktsiisivaba kütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul aktsiisimäära ühikutes (kas liitrites või kilogrammides) ja selle koguse põhjendus.

4. Aktsiisivaba kütuse tootmisprotsessis kasutamise eesmärk ja kasutamise kirjeldus: millistes tootmisprotsessi etappides ja millistes tootmisseadmetes kütust tarbitakse, kuidas kütust tarbitakse ja millist rolli see omab kütuse tootmisprotsessis (nt tootmisseadmetes ärapõletamine protsessi tarbeks vajaliku temperatuuri hoidmiseks).

5. Kirjeldus kütuse tootmisprotsessis kasutatava aktsiisivaba kütuse mõõtmise korraldusest, mis võimaldab kindlaks teha kasutatava kütuse kogust.

6. Aktsiisivaba kütuse arvepidamise eeskiri.

Kui tootmisprotsessis tarbitakse erinevaid kütuseid, esitatakse andmed iga kütuse liigi lõikes eraldi. Juhul, kui kütuse tootjal on mitu erinevat tootmiskohta, esitatakse andmed iga tootmiskoha kohta eraldi.

Lisaks ATKEAS-s loetletud andmetele ja dokumentidele on maksuhalduril õigus aktsiisivabastuse loa andmiseks nõuda loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente. Aktsiisivabastuse loa taotlemisega ja väljastamisega seonduvat käsitlevad peamiselt ATKEAS § 69.2 - § 69.4.

NB! Soovitame taotlejatel esitada aktsiisivabastuse loa väljastamise taotlus piisava ajavaruga, kuna taotluste menetlemise tähtaeg on üldreeglina kuni 30 kalendripäeva. Tähtaeg hakkab kulgema alates taotluse ja kõikide selle juurde kuluvate lisadokumentide esitamisest (sh taotlemise menetlemisel maksuhalduri nõutud täiendavate dokumentide esitamisest. Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud dokumendid on vormistatud ebakorrektselt, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud parandused. Juhul, kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh. ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused) hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Taotluse esitamine:

Taotlus ja selle juurde kuuluvad lisadokumendid esitatakse Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna aktsiiside talitusele:

Telefon: 676 4104, 676 4074
E-post: tallinn.ak@emta.ee
Postiaadress: Sõpruse pst 4, 50050 Tartu

Võimaluse korral palume dokumendid esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna. Taotlus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peab allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(ad) isik(ud). Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema MS Word’i ja/või AdobeReader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis.

Aktsiisivabastuse loa omaniku peamised kohustused:

 1. mõõta kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava kütuse kogust vastavalt ATKEAS § 33 - § 33.2 kehtestatud nõuetele,
 2. pidada koguselist arvestust aktsiisivabalt kasutatud kütuse kohta (kütuse nimetuste ja KN-koodi kaupa),
 3. tagada aktsiisivaba kütuse säilimine kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni ning kasutada seda ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel,
 4. ladustada aktsiisivaba kütust eraldi muust kütusest,
 5. eelnevalt kooskõlastada Maksu- ja Tolliametiga aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutmine.

Aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused on loetletud peamiselt ATKEAS § 69.6.

Lisainformatsioon ja õigusaktid:

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus
 

10.12.2020