Maagaas ja mootorimaagaas

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab lühiülevaate vaid olulisematest maagaasi ja mootorimaagaasi aktsiisiga maksustamist käsitlevatest põhimõtetest. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

1. Maagaas ja mootorimaagaas

Muude kütuste (energiatoodete) kõrval maksustatakse kütuseaktsiisiga nii kütteainena kui ka mootorikütusena kasutatavat maagaasi ja mootorimaagaasi.

Maagaasiks loetakse aktsiisiga maksustamisel KN-koodiga 2711.21.00 kütust, mis on kasutusele võtmisel gaasilises olekus ja mida kasutatakse kütteainena. Kütteainena kasutamiseks on igasugune maagaasist soojuse (soojuseenergia) tootmine, seejuures ei ole oluline toodetud soojuse edasise kasutamise eesmärk (nt kas köetakse elumaja või toodetakse soojust erinevate tehnoloogiliste protsesside tarbeks).

Mootorimaagaasiks loetakse aktsiisiga maksustamisel KN-koodiga 2711.11.00 või 2711.21.00 kütust, mida kasutatakse mootorikütusena – sealhulgas surumaagaas (CNG) ja veeldatud maagaas (LNG). Mootorikütusena kasutamiseks on maagaasi tarbimine igasugustes mootorites, sealhulgas nendes mootorsõidukites, mis ei liikle avalikel teedel (nt tõstukites) ja mootorites, millega ei käitata mootorsõidukeid (nt erinevates statsionaarsetes mootorites).

Lisainfo

2. Tegevusload ja saatedokumendid

Maagaasi ja mootorimaagaasi on lubatud toota (sh veeldatud maagaasi viia gaasilisse olekusse) ja käidelda ilma, et selleks peaks omama aktsiisialaseid lube. Seega ei pea näiteks maagaasi võrguettevõtjad taotlema Maksu- ja Tolliametilt maagaasi käitlemiseks aktsiisialaseid lube või registreeringuid.

Vaid nendel isikutel, kes ise kasutavad maagaasi või mootorimaagaasi aktsiisist vabastatud otstarbel, on nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu (vt punkti 4).

Maagaasi ja mootorimaagaasi käitlemisel aktsiisikauba saatedokumente ei vormistata.

3. Aktsiisiga maksustamine

Maagaasilt ja mootorimaagaasilt tekib aktsiisimaksukohustus üldreeglina nende väljastamisel maagaasivõrgust, tarbimisel soojuse ja elektrienergia koostootmisel või võrguväliselt soetatud kütuse kasutamisel. Aktsiisimaksu deklareerimise ja tasumise kohustus tuleb täita ATKEAS-es aktsiisimaksjatena loetletud isikutel: võrguettevõtjal, soojuse ja elektrienergia koostootjal, võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitlejal.

Võrguettevõtjal tekib aktsiisimaksukohustus:

 • maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks,
 • maagaasi edastamisel võrgust sellisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja ega maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja,
 • mootorimaagaasi ise kasutusele võtmisel,
 • mootorimaagaasi võõrandamisel muule isikule kui võrguettevõtja.

Soojuse ja elektrienergia koostootjal tekib aktsiisimaksukohustus:

 • maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks,
 • mootorimaagaasi ise kasutusele võtmisel,
 • mootorimaagaasi võõrandamisel muule isikule kui võrguettevõtja.

Võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal (sh lokaalse mahutiga kütteseadme kasutaja) tekib aktsiisimaksukohustus:

 • maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.

Võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitlejal (sh lokaalse mahutiga tankimisseadme kasutaja) tekib aktsiisimaksukohustus:

 • varaseimal hetkel, millal sooritati järgnev toiming: mootorimaagaasi võõrandamine mootorikütusena või selle lisandina, mootorimaagaasi toimetamine tanklasse, mootorimaagaasi kasutusele võtmine mootorikütusena või selle lisandina.

Maagaasi ja mootorimaagaasi maksustamisperiood on kalendrikuu, ühe kalendrikuu jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt järgneva kalendrikuu 20. päeval. Aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooniga.

Soojuse ja elektri koostootjal võib tekkida aktsiisimaksukohustus kahelt aktsiisikaubalt korraga (lisaks soojuse tootmiseks kasutatud maagaasile ka toodetud elektrienergialt), mis deklareeritakse sama aktsiisideklaratsiooni erinevates tabelites.

4. Aktsiisivabastus ja aktsiisi tagastamine

Aktsiisivabastus

Aktsiisist on vabastatud maagaas ja mootorimaagaas, mida kasutatakse teatud spetsiifilisel otstarbel või teatud isikute varustamiseks. Näiteks vabastatakse aktsiisist:

 • mineraloogilistes protsessides vajaliku soojuse saamiseks kasutatav maagaas,
 • elektrienergia tootmiseks kasutatav maagaas,
 • maagaas, mida kasutatakse muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena (näiteks teatud juhtudel keemiatööstuse toorainena).

Aktsiisivabastused on loetletud ja täpsemalt kirjeldatud ATKEAS § 27, aktsiisivabastus kehtib üksnes kütuse kasutamisel aktsiisist vabastatud otstarbel (nt teatud protsessis) ja aktsiisiga maksustatakse kogu ülejäänud kütuse tarbimine sama isiku poolt (nt büroohoone ja laohoone kütmine).

Üldreeglina peab maagaasi ja mootorimaagaasi aktsiisivabal otstarbel kasutaval isikul (st kütuse tegelikul lõpptarbijal) olema energiatoote aktsiisivabastuse luba, mis annab õiguse aktsiisivabalt soetamiseks ja kasutamiseks.

Biometaani aktsiisivabastus

Maagaasi kõrval vabastatakse aktsiisist ka biometaan, milleks loetakse selliseid gaaskütuseid, mille tarbimine on tõendatud päritolutunnistuse kasutamisega maagaasiseaduse § 103 mõistes. Päritolutunnistus (tuntud ka nn GO-na) on süsteemihalduri väljastatav elektrooniline dokument, mis tõendab nii biometaani tootmist kui tarbimist. Kuna päritolutunnistuse kasutamise punktis ei pea toimuma biometaani füüsilist tarbimist, võib päritolutunnistuse kasutamisega aktsiisist vabastada ka maagaasi ja/või mootorimaagaasi.

Aktsiisivabastust saab rakendada vaid see maagaasiaktsiisimaksja, kelle maagaasivõrgus või tarbimiskohas on päritolutunnistusi kasutatud. Ühe kalendrikuu vältel kasutatud päritolutunnistused tuleb märkida sama kalendrikuu kohta esitataval energiatoote aktsiisideklaratsioonil ning aktsiisist on võimalik vabastada maksimaalselt vaid see gaaskütuse kogus, mis kalendrikuul tegelikult kokku tarbiti.

Aktsiisi tagastamine

Aktsiis tagastatakse välisriigi diplomaatilise esindusele või NATO relvajõududele (v.a Eesti kaitsevägi) nende tarbeks soetatud aktsiisiga maksustatud maagaasilt (nt võrguettevõtja edastatud maagaas, mida kasutatakse oma küttekatlas) ja mootorimaagaasilt. Maagaasilt ei tagastata aktsiisi juhul, kui välisriigi diplomaatiline esindus või NATO relvajõud ise ei ole maagaasi tarbijateks vaid soetavad sellest saadud soojusenergiat.

Aktsiisi tagastamist on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul maagaasi soetamisest arvates, taotlus koos kauba soetamist tõendavate arvetega või nende kinnitatud koopiatega esitatakse kas Välisministeeriumile (välisriigi diplomaatilise esinduse puhul) või Kaitseministeeriumile (NATO relvajõudude puhul).

Lisainfo

5. Mõõtmine

Võrguettevõtja, soojuse ja elektrienergia koostootja, võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja peavad mõõtma nii enda tarbitava kui ka teistele isikutele edastatud maagaasi ja mootorimaagaasi kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama selle üle arvestust.

Samuti peab aktsiisivabastuse loa omanik mõõtma aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud maagaasi ja mootorimaagaasi kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust (arvepidamise eeskiri esitatakse aktsiisivabastuse loa taotlemisel).

Mõõtmistulemusi ja arvestust peetakse ühikutes, mille alusel toimub ka aktsiisiga maksustamine.

Maagaasi ja mootorimaagaasi koguste mõõtmiseks ei pea isik omama erialast pädevust mõõtmisteks, küll aga peavad kasutatavad mõõtevahendid vastama neile kehtestatud metroloogilistele nõuetele ja olema taadeldud.

Lisainfo

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus

10.12.2020