Sa oled siin

Maagaasiaktsiis (kuni 30.06.2017)

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab lühiülevaate vaid olulisematest maagaasi aktsiisiga maksustamist käsitlevatest põhimõtetest. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

1. Aktsiisiga maksustatav maagaas

Muude kütuste kõrval maksustatakse aktsiisiga ka maagaasi, mis muutub aktsiisiga maksustatavaks kütuseks (aktsiisikaubaks), kui samaaegselt on täidetud järgmised tingimused:

  • maagaasi KN-kood on 2711.21.00,
  • maagaas on kasutusele võtmisel gaasilises olekus,
  • maagaasi kasutatakse kütteainena.

Aktsiisimaksukohustust ei teki maagaasilt niikaua, kuni seda vaid edastatakse võrkude vahel ja võrgusiseselt ning samuti ei maksustata aktsiisiga võrgukadusid.

Kütteainena kasutamiseks on igasugune maagaasist soojuse (soojuseenergia) tootmine, seejuures ei ole oluline toodetud soojuse edasise kasutamise eesmärk (nt kas köetakse elumaja või toodetakse soojust erinevate tehnoloogiliste protsesside tarbeks).

Veeldatud maagaas (LNG) ei ole aktsiisikaubaks niikaua, kuni seda ei taasgaasistata kütteainena kasutamiseks. Mootorikütusena kasutatavat maagaasi aktsiisiga ei maksustata.

2. Tegevusload ja saatedokumendid

Maagaasi on lubatud toota (sh veeldatud maagaasi / LNG-d viia gaasilisse olekusse) ja käidelda ilma, et selleks peaks omama aktsiisialaseid lube. Seega ei pea näiteks maagaasi võrguettevõtjad jt maagaasiaktsiisi maksjad taotlema Maksu- ja Tolliametilt maagaasi käitlemiseks aktsiisialaseid lube või registreeringuid. Vaid nendel isikutel, kes kasutavad maagaasi aktsiisist vabastatud otstarbel, on nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu.

Maagaasi käitlemisel aktsiisikauba saatedokumente ei vormistata.

3. Aktsiisimaksukohustus

Aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda kas maagaasi võrguettevõtjal, maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal või võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal.

Maagaasi võrguettevõtjal tekib aktsiisimaksukohustus maagaasi kasutamisel kütteainena ja maagaasi edastamisel tarbijale (v.a edastamisel soojuse ja elektrienergia koostootjale või tarbijale, kellel on õigus maagaasi tarbida aktsiisivabalt). Tarbijale võrgust edastatavalt maagaasilt tekib aktsiisimaksukohustus selle tegelikul võrgust väljastamisel, mitte maagaasi müügi või sellelt hiljem arve esitamise hetkel. Veendumaks tarbija õiguses aktsiisivabale maagaasile kontrollitakse maagaasi võrgust väljastamisel tarbijal kehtiva aktsiisivabastuse loa olemasolu. Aktsiisivabastuse loa omanikul on kohustus teatada võrguettevõtjale energia aktsiisivabastuse loa number ja esitada hiljemalt iga kuu 5. päeval andmed eelmise kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud maagaasi koguste kohta.

Maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal tekib aktsiisimaksukohustus ainult kütteainena kasutatud maagaasi osalt. Võrguettevõtja väljastatud aktsiisiga maksustamata maagaasi üldkogusest eraldab koostootja ise maksustatava (soojuse tootmiseks) ja aktsiisist vabastatava (elektrienergia tootmiseks) maagaasi koguse, kasutades selleks nõuetekohaseid mõõtevahendeid ja Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud arvestusmetoodikat. Kui isikul on mitu tegevuskohta, millest osa on soojuse ja elektri koostootmiskohad ja osa ainult soojuse tootmise kohad, siis loetakse seda isikut soojuse ja elektrienergia koostootjaks kõikide tema tegevuskohtade lõikes.

Võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal (nt veeldatud maagaasi ehk LNG tarbijal) tekib aktsiisimaksukohustus maagaasi kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks, välja arvatud, kui maagaasi on lubatud tarbida aktsiisivabalt).

Lisainfo

4. Deklareerimise ja tasumise korraldus

Maagaasi aktsiisimäära ühikuks on 1000 m3 arvutatuna rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20°C kohta. Maagaasi edastamisel kodutarbijale võib maagaasi aktsiisisumma arvutada maagaasi koguselt kuupmeetrites rõhu ja temperatuuri nõuet arvestamata.

Maagaasilt ühe kalendrikuu jooksul tekkiv aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt järgmise kalendrikuu 20. päevaks. Aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelitel D1 (maagaasi võrguettevõtja), D2 (maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja) või D3 (võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija). Deklaratsiooni on kõige mugavam esitada elektrooniliselt läbi e-maksuameti.

Soojuse ja elektri koostootjal võib tekkida aktsiisimaksukohustus kahelt aktsiisikaubalt korraga (lisaks soojuse tootmiseks kasutatud maagaasile ka toodetud elektrienergialt), mis deklareeritakse sama aktsiisideklaratsiooni kahel erineval tabelil.

5. Aktsiisivabastused ja aktsiisi tagastamine

Aktsiisist on vabastatud maagaas, mida ei kasutata kütteainena või mille kütteainena kasutamise otstarvet aktsiisiga ei maksustata. Näiteks vabastatakse aktsiisist:

  • mineraloogilistes protsessides vajaliku soojuse saamiseks kasutatav maagaas. Mineraloogilisteks protsessideks loetakse EN 20.12.2006 määruse nr 1893/2006 osa 23 all nimetatud tegevusalasid (näiteks klaasi ja klaastoodete tootmine, keraamiliste kivide ja plaatide tootmine jne). Aktsiisist vabastatakse ainult mineraloogilises protsessis tarbitav maagaas ja aktsiisiga maksustatakse see osa maagaasist, mida mineraloogilises protsessis otseselt ei kasutata (nt büroohoone ja laohoone kütmine).
  • elektrienergia tootmiseks kasutatav maagaas. Elektrienergia tootmiseks loetakse ainult elektrienergia tootmist elektrituruseaduse tähenduses.
  • kütteainest muul otstarbel kasutatav maagaas (näiteks teatud juhtudel keemiatööstuse toorainena)
  • maagaasivõrgu töös hoidmiseks kasutatav maagaas (nt võrgus rõhu alandamisel regulaatorjaamade seadmete soojendamine).

Aktsiisivabastused on loetletud ja täpsemalt kirjeldatud ATKEAS § 27. Üldreeglina peab maagaasi aktsiisivabal otstarbel kasutaval isikul olema energiatoote aktsiisivabastuse luba, mis annab õiguse maagaasi aktsiisivabalt vastu võtmiseks või soetamiseks ja kasutamiseks.

Aktsiis tagastatakse välisriigi diplomaatilise esindusele või NATO relvajõududele nende tarbeks soetatud aktsiisiga maksustatud maagaasilt (nt võrguettevõtja edastatud maagaas). Välisriigi diplomaatiline esindus või NATO relvajõud esitavad maagaasilt aktsiisi tagastamiseks taotluse vastavalt Välisministeeriumile või Kaitseministeeriumile kinnitamiseks koos kauba soetamist tõendavate arvetega või nende kinnitatud koopiatega, mille ministeerium edastab seejärel Maksu- ja Tolliametile. Aktsiisi tagastamist on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul maagaasi soetamisest arvates.

Lisainfo

6. Mõõtmine

Maagaasi võrguettevõtja, maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootja ja võrguväliselt soetatud maagaasi tarbija peavad mõõtma nii ise soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi kogust kui ka tarbijale edastatud maagaasi kogust ning dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust. Samuti peab aktsiisivabastuse loa omanik mõõtma aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud maagaasi kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust (arvepidamise eeskiri esitatakse aktsiisivabastuse loa taotlemisel).

Mõõtmistulemusi ja arvestust peetakse ühikutes, mille alusel toimub ka maagaasi aktsiisiga maksustamine (st 1000 m3 mõõdetuna rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20°C). Maagaasi koguste mõõtmiseks ei pea olema tõendatud mõõtetulemuste jälgitavus mõõteseaduse (sh omama erialast pädevust mõõtmisteks) alusel, küll aga peavad maagaasi koguse mõõtmiseks kasutatavad mõõtevahendid olema taadeldud.

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus

 

10.12.2020