Sa oled siin

Maagaasiaktsiisi soodustus intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab vaid lühiülevaate aktsiisisoodustusest intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

1. Üldist

Peatselt jõustuvad muudatused, millega pikendatakse intensiivsuse hindamise perioodi senise ühe eelneva majandusaasta asemel kuni nelja eelneva järjestikuse majandusaastani. Infomaterjali värskendatakse peatselt, senikaua on muudatustega võimalik tutvuda alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõus 297 SE.

Lisaks meenutame, et 2020. aasta kohta andmete esitamisel tuleb arvestada alates 01.05.2020 jõustunud aktsiisimäärade ajutise vähendamisega, mille tõttu tuleb perioodid 01.01–30.04 ja 01.05–31.12 arvestada erinevate aktsiisimäärade alusel.

Alates 01.01.2019 jõustuvad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused, millega kehtestatakse suure maagaasi tarbimise osakaaluga ettevõtja (intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja) tarbitavale maagaasile tavapärasest soodsam aktsiisimäär. Soodustus ei laiene ettevõtetele, mis tegelevad elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega.

Soodusaktsiisimääraga maksustatakse üksnes maagaasi (s.o kütteainena tarbitavat kütust) ja soodustuse alla ei kuulu mootorimaagaasi või veeldatud kujul mootorimaagaasi tarbimine.

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi saab tarbida alates 2019. aastast ning selleks tuleb ettevõtjal taotleda Maksu- ja Tolliametilt energia aktsiisivabastuse luba. Juhul, kui ühel aastal jääb nõutav gaasitarbimise intensiivsus saavutamata, tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud maagaasilt täiendavat aktsiisi.

Lisainfo

2. Gaasitarbimise intensiivsus

Üheks olulisemaks soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi tarbimise õigust andvaks aluseks on ettevõtja gaasitarbimise intensiivsus, mis näitab maagaasi kogumaksumuse osakaalu protsentides loodud lisandväärtusest. Soodustuse saamiseks peab ettevõtte gaasitarbimise intensiivsus olema keskmiselt vähemalt 13%, maagaasi tarbimise aastasele mahule piirkoguseid ei ole. Gaasitarbimise intensiivsuse arvutab ettevõte ise, kuid arvutused ja nende alusandmed kontrollib sõltumatu vandeaudiitor. Sõltumatu vandeaudiitori aruande võib anda ka ettevõtjat tavapäraselt auditeeriv sõltumatu vandeaudiitor.

Gaasitarbimise intensiivsus arvutatakse ettevõtja ainult Eestis asuvate ettevõtete tarbimisandmete ja ärikasumi põhjal tervikuna, nii maagaasi kogumaksumus kui ka lisandväärtus tuleb arvutada vastavalt ATKEAS-es sätestatud korrale.

Gaasitarbimise intensiivsuse arvutamise aluseks on 12 kuu pikkune periood, milleks saab olla kas aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoos; perioodi valib aktsiisivabastuse loa taotlemisel ettevõte ise. Gaasitarbimise intensiivsuse aluseks olevad maagaasi kogumaksumus ja lisandväärtus tuleb mõlemad arvutada sama 12 kuu pikkuse perioodi (kas eelneva majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoosi) andmete alusel, kahte erinevat perioodi üheaegselt kasutada ei ole lubatud.

Gaasitarbimise intensiivsust saavad prognoositavate andmete alusel arvutada tegevust alustavate ettevõtete kõrval ka juba tegutsevad ettevõtjad. Andmete prognoosimisel soovitame olla realistlikud, kuna nõutava gaasitarbimise intensiivsuse saavutamata jäämisel tuleb järgmisel aastal tasuda soodusaktsiisimääraga maksustatult tarbitud maagaasilt täiendavat aktsiisi.

Gaasitarbimise intensiivsuse arvutamine eelnenud majandusaasta andmete alusel

I. Maagaasi kogumaksumus
Võrgust edastatud maagaas Tarbitud maagaasi ja võrguteenuse maksumusele liidetakse maagaasi aktsiis (tavamäär) ja käibemaks (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
Võrguväliselt tarbitud maagaas Tarbitud maagaasi maksumusele liidetakse maagaasi aktsiis (tavamäär) ja käibemaks (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
II. Lisandväärtus
  Ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete ärikasum (raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt), mida suurendatakse tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatakse põhivara müügist saadud kasumi võrra.
III. Märkused
 1. Aluseks võetakse eelnenud majandusaastal kehtinud ja tasutud maksude ja tasude määrad.
 2. Maagaasi kogumaksumus arvestatakse üksnes mõõdetud ja dokumenteeritud maagaasi kogusele, mille kohta peetakse arvestust.


Gaasitarbimise intensiivsuse arvutamine järgneva 12 kuu prognoositavate andmete alusel

I. Maagaasi kogumaksumus
Võrgust edastatav maagaas Prognoositult tarbitava maagaasi kogus (tuhandetes kuupmeetrites) korrutatakse taotlemisele eelneva aasta kohta Statistikaameti veebilehel avaldatud maagaasi aritmeetiliselt keskmise hinnaga äritarbijale vastavalt maagaasi tarbimisvahemikule.
Hind peab sisaldama sama perioodi võrguteenuse maksumust koos maagaasi aktsiisiga (tavamäär) ja käibemaksuga (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
Võrguväliselt tarbitav maagaas Prognoositult tarbitava maagaasi kogus (tuhandetes kuupmeetrites) korrutatakse taotlemisele eelneva aasta kohta Statistikaameti veebilehel avaldatud maagaasi aritmeetiliselt keskmise hinnaga äritarbijale vastavalt maagaasi tarbimisvahemikule.
Hind peab sisaldama sama perioodi maksumust koos maagaasi aktsiisiga (tavamäär) ja käibemaksuga (v.a mahaarvamisele kuuluv käibemaks).
II. Lisandväärtus
  Ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete prognoositav ärikasum (raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande 1 või 2 kohaselt), mida suurendatakse prognoositava tööjõukulude, põhivara müügist saadud kahjumi ja põhivara väärtuse langusest tekkinud kulu võrra ning vähendatakse prognoositava põhivara müügist saadud kasumi võrra.
Lisainfo
 • Statistikaameti veebilsait (maagaasi keskmise hinna leidmine: avaleht > Statistika andmebaas > Majandus > Energeetika > Energia tõhususe näitajad)
 • Aktsiisimäärad
 • Gaasitarbimise intensiivsus: ATKEAS § 203 lg 1
 • Maagaasi kogumaksumuse arvutamise kord: ATKEAS § 692 lõiked 25–26 ja § 693 lg 14
 • Lisandväärtuse arvutamise kord: ATKEAS § 203 lg 2 ja § 693 lg 14

3. Intensiivse gaasitarbimisega ettevõte

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat kütteainena tarbitavat maagaasi on õigus tarbida ainult ettevõttel, mis täidab gaasitarbimise intensiivsuse tingimused ja millel on kehtiv energia aktsiisivabastuse luba. Aktsiisisoodustus ei laiene mootorimaagaasile ja veeldatud mootorimaagaasile.

Ettevõte loetakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtteks järgmiste tingimuste täitmisel:

 1. põhitegevusala või kõrvaltegevusala ei kuulu NACE jao D alajaotisse 35 „Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine“ (kõrvaltegevusalaks ei peeta elektri- ja soojusenergia tootmist, mida kasutatakse ainult ettevõtja põhitegevusalal toodetavate toodete tootmiseks – näiteks köögiviljade kasvatamiseks vajaliku soojusenergia tootmine köögiviljade kasvataja enda poolt)
 2. gaasitarbimise intensiivsus on keskmiselt vähemalt 13% (kas aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal või prognoositud järgmisel 12 kalendrikuul)
 3. energiajuhtimissüsteem vastab standardile EVS-EN ISO 50001 ning see hõlmab kogu ettevõtja Eestis asuvate ettevõtete maagaasi tarbimise
 4. ettevõtja ei ole raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 art 2 lg 18 tähenduses
 5. raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele

Teatud spetsiifilisel otstarbel kasutatav maagaas vabastatakse täielikult aktsiisist ning seetõttu on teatud intensiivse gaasitarbimisega ettevõteettevõtete puhul üheaegselt võimalik maagaasi tarbimine nii aktsiisivabalt (aktsiisist vabastatud protsessides või eesmärkidel) kui ka soodusmääraga maksustatult (ülejäänud maagaasi tarbimine).

Aktsiisivabastused on loetletud ATKEAS §-s 27 ning neid on tutvustatud infomaterjalides „Maagaas ja mootorimaagaas“ ning „Kütuse- ja elektriaktsiis“. Mõlema soodustuse saamiseks tuleb taotleda eraldi aktsiisivabastuse load.

Lisainfo

4. Energia aktsiisivabastuse luba

Energia aktsiisivabastuse luba annab intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi soetamise ning tarbimise õiguse, lubasid väljastab Maksu- ja Tolliamet. Luba on vajalik maagaasi tarbimiseks nii võrgust kui võrguväliselt.

Aktsiisivabastuse loa alusel võib intensiivse gaasitarbimisega ettevõte tarbida soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi oma kõikides tarbimiskohtades.

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi võib tarbida intensiivse gaasitarbimisega ettevõte ainuisikuliselt, maagaasi edastamine teistele isikutele on keelatud (nt kui tootmisettevõte varustab maagaasiga teisi samal territooriumil asuvaid ettevõtteid või läheduses asuvaid hooneid).

Aktsiisivabastuse luba on ilma koguseliste piiranguteta maagaasi tarbimisele ning luba kehtib tähtajatult eeldusel, et ettevõte on intensiivse gaasitarbimisega ning täidab ATKEAS-es sätestatud nõudeid ja kohustusi.

Soodusaktsiisimääraga maksustatud maagaasi eesmärgipärast kasutamist kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

4.1. Aktsiisivabastuse loa taotlemine

Aktsiisivabastuse loa taotlemiseks esitatakse järgnevad dokumendid:

 1. taotlus, milles on märgitud:

  1.1. loa taotleja nimi ja registrikood
  1.2. asukoha ja tegevuskoha (-kohtade) aadress (aadressid)
  1.3. põhitegevusala ja kõrvaltegevusalade NACE kood ja nimetus
  1.4. gaasitarbimise intensiivsuse arvutamise periood loa taotlemisel (kas taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta või järgmise 12 kuu prognoos)
  1.5. kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)
   
 2. energiajuhtimissüsteemi Eesti standardile EVS-EN ISO 50001 vastavust tõendavad dokumendid (standardile peab vastama ettevõtja kogu Eestis asuvate ettevõtete maagaasitarbimine, mitte selle osa ning samuti peab sertifikaat olema väljastatud just energiajuhtimissüsteemi standardile vastavusest)

 3. loa taotlemisel eelmise majandusaasta andmete alusel sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel), milles esitatakse järeldus

  3.1. gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta
  3.2. ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule
  3.3. kas ettevõtja vastab / ei vasta raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses
   
 4. loa taotlemisel järgmise 12 kalendrikuu prognoosandmete alusel

  4.1. sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel), milles esitatakse järeldus ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule
  4.2. sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne (standardi ISAE 3000 alusel) ettevõtja vastavusest / mittevastavusest raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses
   
 5. kinnitus, et ei ole täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks (juhul, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud)

 6. maagaasi mõõtmise korraldust kirjeldav dokument, milles kirjeldatakse tarbitava maagaasi mõõtmise kohad (liitumispunktis ja/või ettevõtte siseselt), millistele nõuetele vastavad kasutatavad mõõteseadmed ja mõõtetulemuste üle arvestuse pidamise korraldus (arvestuse eest vastutav isik, tulemuste fikseerimise ja nende arvestusse kandmise aeg, jne)

 7. võrguettevõtja kinnitus energia aktsiisivabastuse loa taotlemisele vahetult eelnenud majandusaastal ettevõtjale edastatud maagaasi koguse kohta (tuhandetes kuupmeetrites). Kinnitus esitatakse ka juhul, kui aktsiisivabastuse luba taotletakse järgmise 12 kuu prognoosandmete alusel

 8. juhul, kui taotleja edastas seni maagaasi ka teistele tarbijatele, tuleb esitada teave sellest, kuidas on aktsiisivabastuse loa väljastamise järel tagatud soodusmääraga maksustatava maagaasi ainusisikuline tarbimine

Lisaks ülal loetletule on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente ja andmeid (nt arvepidamise eeskirja täiendamist jne).

Soovitused enne taotlemist


Soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisisoodustuse tingimustega ning veenduda, kas ettevõte üldse liigitub soodustuse saajate hulka. Seejärel tasuks kaaluda saadava aktsiisisoodustuse (infomaterjali koostamisel: 52,01 eurot 1000 m3 kohta) saamiseks tehtavaid kulutusi nt energiajuhtimissüsteemi vastavuse hindamiseks ja uuendamiseks ning iga-aastasteks vandeaudiitori aruannetele.

Enne dokumentide koostamist ja esitamist soovitame hoolikalt tutvuda aktsiisivabastuse loa taotlemise tingimustega ja dokumentidele esitatavate nõudmistega.
 

Dokumentide esitamine


Taotlus ja selle juurde kuuluvad lisadokumendid esitatakse Maksu- ja Tolliametile:

e-post: emta@emta.ee
kontakttelefonid: 676 4104, 676 4074

Dokumendid palume esitada elektrooniliselt kas e-postiga või infosüsteemis LUBA (kasutamiseks vajalik eelnevalt kasutajaõiguste tellimine e-maksuametis). Elektrooniliselt esitatavad dokumendid peavad olema MS Office ja/või AdobeReader (PDF) tarkvaraga töödeldavas formaadis ning need peab digitaalselt allkirjastama ettevõtte esindusõigust omav(ad) isik(ud), v.a vandeaudiitori allkirjastatavad aruanded.
 

Menetlustähtaeg


Aktsiisivabastuse loa väljastamise või sellest keeldumise otsus tehakse üldjuhul 30 päeva jooksul dokumentide ja andmete esitamisest.

Menetluse tähtaeg võib pikeneda näiteks juhul, kui esitatud on vaid osa kohustuslikest dokumentidest või kui esitatud dokumendid on puudulikud, mistõttu tuleb taotlejal esitada vajalikud lisaandmed ja parandused. Kui taotleja esitab dokumendid osade kaupa (sh ka ebakorrektselt vormistatud dokumentide parandused), hakkab tähtaeg kulgema viimasena esitatud dokumendi saabumisest.

Lisainfo
 • Aktsiisivabastuse loa taotlemine ja väljastamine: ATKEAS §-d 692–694

4.2. Tagatis

Maksu- ja Tolliamet võib nõuda energia aktsiisivabastuse luba omavalt intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjalt tagatist soodusaktsiisimääraga tarbitavalt maagaasilt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib suureneda või jääda täitmata (tagatise määramist võivad põhjustada näiteks asjaolud, et ettevõte on varasemalt toime pannud maksuseaduste rikkumisi).

Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus arvutatakse ettevõtte eelmisel majandusaastal tarbitud maagaasi summaarselt koguselt või järgmisel 12 kalendrikuul tarbitava maagaasi summaarselt koguselt. Tagatise määramisel võib selle esitada käendusena, deposiidina Maksu- ja Tolliameti kontole makstud tagatissummana ning riigi kasuks seatud registerpandi või hüpoteegina.

Lisainfo

4.3. Aktsiisivabastuse loa omaniku peamised kohustused

Energia aktsiisivabastuse loa väljastamisega kaasnevad selle omanikule mitmesugused kohustused, mille täitmata jätmine võib kaasa tuua loa kehtivuse ajutise peatamise või loa kehtetuks tunnistamise (vaata p 4.4) ning samuti ka maagaasilt aktsiisivahe tasumise kohustuse. Osasid kohustusi tuleb täita ka pärast loa kehtetuks tunnistamist.

Üldised kohustused:
 1. kasutada soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi ainuisikuliselt (maagaasi edastamine teistele isikutele on keelatud)
 2. pidada eraldi arvestust soodusaktsiisimääraga maksustatult soetatud ja kasutatud maagaasi koguse üle. Soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi kogust tuleb mõõta kooskõlas ATKEAS-e nõuetega mõõtevahenditele, dokumenteerida mõõtmise tulemused ja pidada nende arvestust.
 3. teatada võrguettevõtjale soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi soetamisel energia aktsiisivabastuse loa number ning esitada võrguettevõtjale andmed ühe kalendrikuu jooksul soodusaktsiisimääraga soetatud maagaasi koguse kohta hiljemalt järgneva kalendrikuu viiendaks päevaks
 4. aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisel tuleb sellest Maksu- ja Tolliametit eelnevalt teavitada taasesitamist võimaldaval kujul ning kooskõlastada andmete muudatused
Soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi tarbimisega seotud kohustused:
(sh ettevõttel, kelle luba on tunnistatud kehtetuks)
 1. alates selle majandusaasta lõppemisest, mille jooksul tarbiti soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi, tuleb hiljemalt 6 kuu möödumisel esitada Maksu- ja Tolliametile sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne, milles esitatakse järeldus

  1.1. gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta
  1.2. ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta vastavalt ATKEAS-es sätestatule
  1.3. kas ettevõtja vastab / ei vasta raskustes ettevõtja definitsioonile Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses
   
 2. viivitamata tuleb teavitada Maksu- ja Tolliametit, kui aktsiisivabastuse loa kehtivuse ajal

  2.1. energiajuhtimissüsteem ei vasta enam standardile EVS-EN ISO 50001
  2.2. põhitegevusalaks või kõrvaltegevusalaks saab elektrienergia, gaasi, auru või konditsioneeritud õhuga varustamine (NACE jao D alajaotis 35)

 3. viivitamata tuleb teavitada võrguettevõtjat, kui aktsiisivabastuse loa kehtivus on peatatud või luba on tunnistatud kehtetuks

 4. andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile riigiabi andmisega seotud andmed:

  4.1 kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi summaarne kogus (1000 m3-s) ning selle põhjal arvutatud riigiabi summa (tarbitud maagaasi kogus korrutatakse maagaasi tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega), andmed tuleb esitada alates selle majandusaasta lõppemisest, mille jooksul tarbiti soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi, hiljemalt järgneva aasta 1. veebruariks
  4.2. täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid tulenevalt ministeeriumile riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest
Lisainfo
 • Aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused: ATKEAS § 696

4.4. Aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Energia aktsiisivabastuse loa kehtivus on tähtajatu, kuid seda eeldusel, et luba omav ettevõtja täidab ATKEAS-es sätestatud aruandluskohustuse ja muud ATKEAS sätestatud nõuded. Seaduses ette nähtud asjaolude esinemisel võidakse aktsiisivabastuse loa kehtivus kas ajutiselt peatada või tunnistatakse luba lõplikult kehtetuks, mõlema tagajärjeks on ettevõttel soodusaktsiisimääraga maksustatava maagaasi soetamise ja/või tarbimise õiguse vastavalt ajutine või lõplik kadumine.

Loa kehtivuse ajutisest peatamisest või loa kehtetuks tunnistamisest peab ettevõte viivitamata teavitama võrguettevõtjat.

Aktsiisivabastuse loa kehtivus võidakse peatada näiteks juhul, kui taotlemisel on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente või kui loa omanik on muutnud taotlemise aluseks olevaid andmeid ja neid rakendanud ilma Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteerimata. Loa kehtivus peatatakse kuni 60 päevaks või kuni rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Enne energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib Maksu- ja Tolliamet rakendada sunniraha ATKEAS-e nõuete täitmiseks koostatud haldusakti täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 3200 eurot, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.

Aktsiisivabastuse luba võidakse tunnistada kehtetuks näiteks juhul, kui ettevõtja ei vasta enam intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja tingimustele, ettevõte jätab täitmata teatud kohustused (nt soodusmääraga maksustatavat maagaasi edastatakse teistele tarbijatele, jäetakse tähtaegselt esitamata sõltumatu vandeaudiitori aruanded või ettevõtja jätab täitmata kohustuse, millega kaasneb soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasilt tavaaktsiisimäära maksmise kohustus).

Lisainfo
 • Aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine: ATKEAS § 695

5. Riigiabi ja sellega seonduvad kohustused

Maagaasi maksustamine tavapärasest madalama aktsiisimääraga on riigiabi, millega kaasnevad riigiabi saajale (ehk soodusmääraga maksustatavat maagaasi tarbivale või tarbinud intensiivse gaasitarbimisega ettevõttele) teavitamise ja aruandlusega seotud kohustused.

Eeskätt peab riigiabi saav ettevõte vastama riigiabi saamise tingimustele, näiteks ei tohi ettevõte olla raskustes Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 lõike 18 tähenduses või ei tohi olla täitmata korraldust riigiabi tagasimaksmiseks, kui Euroopa Komisjoni varasema otsusega on riigiabi tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks ning ettevõtjale on selline korraldus esitatud.

Soodusmääraga maksustatavat maagaasi tarbinud intensiivse gaasitarbimisega ettevõte peab iga-aastaselt andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmed kalendriaasta vältel soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi summaarsest kogusest (1000 m3-s) ning selle põhjal ettevõtja arvutatud riigiabi summast (tarbitud maagaasi kogus korrutatakse elektrienergia tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega).  Andmed soodusaktsiisimääraga maksustatud maagaasi tarbimisest ja sellega saadud riigiabist esitatakse soodusaktsiisimääraga maksustatud maagaasi tarbimise aastale järgneva aasta 1. veebruariks. Samuti on tuleb aktsiisivabastuse luba omaval (või omanud) intensiivse gaasitarbimisega ettevõttel esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid, mida ministeerium vajab tulenevalt riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest.

Andmed esitatakse ettevõtjatelt otse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Ettevõtjale antud riigiabi kohta esitab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andmed riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile (RAR) ning riigiabiga seotud andmed on avalik teave.

Lisainfo

6. Aktsiisimaksukohustus

Soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi tarbinud ettevõtetel võib teatud juhtudel tekkida maagaasilt täiendav aktsiisimaksukohustus maagaasi tavamäära ja soodusmäära vahe (aktsiisivahe) ulatuses. Aktsiisimaksukohustus võib tekkida nii aktsiisivabastuse luba omaval ettevõttel kui ka ettevõttel, kes omas luba minevikus.

Üldreeglina toob maagaasilt aktsiisivahe tasumise kohustuse ATKEAS-es sätestatud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtte kohustuste täitmata jätmine või kui langevad ära maagaasi soodusaktsiisimääraga tarbimise õigust andvad alused, näiteks jääb saavutamata nõutavas suuruses gaasitarbimise intensiivsus.
 

Aktsiisimaksukohustuse tekkimine:
 1. ei peeta eraldi arvestust soodusaktsiisimääraga maksustatult soetatud ja kasutatud maagaasi koguse kohta

 2. ettevõtja ei kasuta soodusaktsiisimääraga maksustatavat maagaasi ainuisikuliselt

 3. jäetakse tähtajaks esitamata sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne

 4. esitatakse sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendav aruanne, kuid

  4.1. selle kohaselt oli gaasitarbimise intensiivsus viimasel lõppenud majandusaastal keskmiselt alla 13%
  4.2. audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete kohta
  4.3. audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsuse kohta
  4.4. audiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet ettevõtja mittevastavuses raskustes ettevõtja definitsioonile

 5. jäetakse viivitamatult teavitamata Maksu- ja Tolliametit, kui loa kehtivuse ajal ettevõtte energiajuhtimissüsteem ei vasta enam standardile EVS-EN ISO 50001 või ettevõtja põhitegevusalaks või kõrvaltegevusalaks saab NACE jao D alajaotisesse 35 „Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine“ kuuluv tegevus

 6. jäetakse viivitamata teavitamata võrguettevõte energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamisest või loa kehtetuks tunnistamisest

 7. jäetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile tähtajaks esitamata riigiabi andmisega seotud andmed (iga-aastane aruanne või täiendavad andmed riigiabi andmisega kaasnevatest kohustustest)

Osad aktsiisivahe tasumise kohustust põhjustavad asjaolud toovad kaasa ka aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise või selle kehtetuks tunnistamise.

Aktsiisimaksukohustuse arvutamine


Aktsiisimaksukohustus soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasilt tekib ja see tuleb tasuda maagaasi tavamäära ja soodusmäära vahe (aktsiisivahe) ulatuses. Maksustamisperiood algab viimase lõppenud majandusaasta algusega ning lõppeb aktsiisivahe tasumise kohustuse tekkimise päevaga. Juhul, kui sõltumatu vandeaudiitori põhjendatud kindlustunnet väljendava aruande kohaselt oli viimasel lõppenud majandusaastal gaasitarbimise intensiivsus keskmiselt alla 13% kuid 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest esitatakse sõltumatu vandeauditori aruanne prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta järgmisel 12 kuul ja see on vähemalt 13%, tekib maksukohustus ainult viimasel lõppenud majandusaastal soodusmääraga tarbitud maagaasilt.

Tekkinud maksukohustus arvutatakse soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi koguselt 1000 m3-s, mis korrutatakse tarbimise ajal kehtinud maagaasi tavaaktsiisimäära ja soodusaktsiisimäära vahega.
 

Deklareerimise ja tasumise kord


Maksukohustuse tekkimisel on ettevõtja kohustatud ise arvutama tasumisele kuuluva aktsiisisumma, eraldi teavitust või korraldust aktsiisimaksukohustuse tekkimisest Maksu- ja Tolliamet ettevõttele ei saada. Tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb ettevõttel deklareerida energiatoote aktsiisideklaratsiooniga ning tasuda hiljemalt 30. päevaks alates maksukohustuse tekkimisest.

Lisainfo

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus  

11.03.2021