Tahkekütuseaktsiis

Käesolev infomaterjal on koostatud seisuga jaanuar 2011 ning sellega antakse ülevaade tahkekütuseid puudutavatest põhilistest aktsiisialastest regulatsioonidest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.

Tahkekütused

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) kohaselt loetakse erinevate aktsiisiga maksustatavate kütuste hulka muuhulgas ka tahkekütused. Tahkekütusteks loetakse kivisütt, pruunsütt, koksi ja põlevkivi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-koodi esimesed neli numbrit on 2701, 2702 või 2704 või mille KN-koodi kaheksa numbrit on 2714 10 00. Eeltoodust tulenevalt käsitletakse tahkekütuseid aktsiisikaubana alles selle kütteainena kasutamisele võtmisel. Seega ei pea tahkekütust tootvad, importivad, teisest liikmesriigist Eestisse toimetavad, Eestis vahendavad ning kütteainena kasutavad ettevõtjad aktsiisimaksu edasilükkamiseks omama ei aktsiisilao ega muid sarnaseid aktsiisialaseid lube või registreeringuid. Kütuste, sh ka tahkekütuste, klassifitseerimisel kasutatakse Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) seisuga 1. jaanuar 2002 kehtinud koode.

Maksustamine ja aktsiisi deklareerimine

Aktsiisiga maksustatakse seda tahkekütust, mida kasutatakse kütteainena – st aktsiisiga maksustatakse seda tahkekütust, millest toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk ei ole siinjuures oluline). Tahkekütuselt on aktsiisimaksjaks tahkekütusest soojuse tootja (isik, kes reaalselt kasutab tahkekütuseid kütteainena ning mitte nt tahkekütuse vahendajad või müüjad), kellel tekib aktsiisimaksukohustus tahkekütuste soojuse tootmiseks kasutusele võtmise hetkest.

Kuigi tahkekütuselt tekib aktsiisimaksukohustus alles kütteainena kasutamisele võtmisel, on tahkekütusest soojuse tootja puhul maksustamisperioodiks üks kalendrikuu, mille jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb tasuda ja aktsiisideklaratsioon esitada hiljemalt järgneva kalendrikuu 15. päeval.

Tahkekütuste aktsiisiga maksustamise aluseks on tahkekütuse ülemine kütteväärtus gigadžaulides. Tahkekütustelt tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooni tabelil C, millel tahkekütused deklareeritakse eraldi vastavalt tahkekütuse liigile (kas kivisüsi, pruunsüsi, koks või põlevkivi) ja ülemisele kütteväärtusele. Energiatoote aktsiisideklaratsioon esitatakse kas elektrooniliselt e-maksuameti kaudu või paberkandjal aktsiisikeskusele.

Aktsiisivabastus

Tahkekütusele kohaldatavad aktsiisivabastused on ära loetletud ATKEAS § 27, muuhulgas on aktsiisist vabastatud näiteks tahkekütus, mida kasutatakse:

  • kütuse tootmiseks
  • elektrienergia tootmiseks
  • mineraloogilistes protsessides (vt definitsiooni täpsemalt ATKEAS § 27 lg 1 p 24)
  • kütteainena kodumajapidamistes. Kodumajapidamisena on ATKEASe alusel käsitletavad näiteks eramajad, korrusmajad, korteriühistud ja suvilarajoonid. NB! Kodumajapidamistena ei käsitleta hooldekodusid, koolimaju, haiglaid ja lastekodusid.

Erinevalt muudest kütustest ei ole aktsiisist vabastatud tahkekütuste kasutajatel kohustuslik omada kehtivat energia aktsiisivabastuse luba.

Mõõtmine

Tahkekütusest soojuse tootja on kohustatud mõõtma kütteainena kasutatavat tahkekütuse kogust enne selle kasutamisele võtmist soojuse tootmiseks. Tahkekütusest soojuse tootja puhul ei pea olema täidetud mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamine mõõteseaduse kohaselt, kuid seejuures peavad mõõtmised olema läbi viidud asjakohase mõõteprotseduuri kohaselt ning mõõtmiseks kasutatav mõõtevahend peab olema taadeldud või kalibreeritud.

Tahkekütusest soojuse tootja peab dokumenteerima mõõtmiste tulemused ja tahkekütuse kütteväärtuse ning pidama nende üle vastavat arvestust.


Peeter-Tanel Orro
Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna aktsiiside talituse peaspetsialist
676 2261, peeter-tanel.orro@emta.ee

Lisainfo

 

 

10.12.2020