Sa oled siin

Vedelgaas ja mootorivedelgaas

Infomaterjal ei asenda õigusaktides sätestatut ning see annab lühiülevaate vaid olulisematest vedelgaasi ja mootorivedelgaasi aktsiisiga maksustamist käsitlevatest põhimõtetest. Soovitame lisaks infomaterjalile tutvuda ka valdkonda reguleerivate aktsiisialaste õigusaktidega.

 

1. Vedelgaas ja mootorivedelgaas

Muude kütuste (energiatoodete) kõrval maksustatakse kütuseaktsiisiga nii kütteainena kui ka mootorikütusena kasutatavat vedelgaasi ja mootorivedelgaasi (edaspidi koos nimetatuna kütus).

Vedelgaasiks loetakse aktsiisiga maksustamisel KN-koodiga 2711.12.11 – 2711.19.00 kütust, mida kasutatakse kütteainena. Kütteainena kasutamiseks on igasugune vedelgaasist soojuse (soojuseenergia) tootmine, seejuures ei ole oluline toodetud soojuse edasise kasutamise eesmärk (nt kas köetakse elumaja või toodetakse soojust erinevate tehnoloogiliste protsesside tarbeks).

Mootorivedelgaasiks loetakse aktsiisiga maksustamisel KN-koodiga 2711.12.11 – 2711.19.00 kütust, mida kasutatakse mootorikütusena. Mootorikütusena kasutamiseks on mootorivedelgaasi tarbimine igasugustes mootorites, sealhulgas nendes mootorsõidukites, mis ei liikle avalikel teedel (nt tõstukites) ja mootorites, millega ei käitata mootorsõidukeid (nt erinevates statsionaarsetes mootorites).

Lisainfo

2. Tegevusload ja saatedokumendid

Vedelgaasi ja mootorivedelgaasi on võimalik käidelda nii ajutises aktsiisivabastuses (aktsiisimaksukohustus on ajutiselt peatatud) kui tarbimisse lubatuna (aktsiisiga maksustatult).

Kütuste käitlemiseks ajutises aktsiisivabastuses on vajalik omada selleks õigust andvat tegevusluba, peamiselt kas aktsiisilaopidaja (vastu võtmine, ladustamine ja väljastamine nii Eesti siseses kui ELi liikmesriikide vahelises kaubavahetuses) või registreeritud kaubasaaja (ainult vastu võtmine teisest ELi liikmesriigist, mille järel tekib kütuselt üldjuhul aktsiisimaksukohustus) tegevusluba. Vedelgaasi ja mootorivedelgaasi on lubatud toota (nt valmistada kütusesegusid erinevate gaaside kokkusegamisega) ainult aktsiisilaos.

Kütuste käitlemiseks tarbimisse lubatuna aktsiisialaseid tegevuslubasid vaja ei ole, küll aga kohalduvad KN-koodiga 2711.19.00 tarbimisse lubatud mootorivedelgaasi käitlemisele Eesti siseturul lisaks ka vedelkütuse seaduse (VKS) regulatsioonid, sealhulgas kohustus omada MTR-tegevusluba kütuse müügil, hoiuteenuse osutamisel, importimisel ja eksportimisel ning seaduses nõutavate saatelehtede vormistamine.

Nendel isikutel, kes ise kasutavad vedelgaasi või mootorivedelgaasi aktsiisist vabastatud otstarbel, on nõutav energia aktsiisivabastuse loa olemasolu (vt punkt 4).

Vedelgaasi ja mootorivedelgaasi veol nii ELi liikmesriikide vahel kui ka Eestis tuleb vormistada aktsiisikauba saateleht, mille vorm sõltub sellest, kas vedu toimub Eestis või ELi liikmesriikide vahel ning kas kütus on ajutises aktsiisivabastuses või tarbimisse lubatud.

Lisainfo

3. Aktsiisiga maksustamine

Vedelgaasilt ja mootorivedelgaasilt tekib aktsiisimaksukohustus üldreeglina nende tarbimisse lubamisel: näiteks lähetamisel aktsiisilaost Eesti siseturule, importimisel või tarbimisse lubatuna Eestis vastu võtmisel teisest ELi liikmesriigist. Aktsiisimaksu deklareerimise ja tasumise kohustus tuleb täita ATKEAS-es aktsiisimaksjatena loetletud isikutel, peamiselt aktsiisilaopidajal, importijal või muul vedelgaasi käitlejal.

Vedelgaasi ja mootorivedelgaasi maksustamisperiood on üldjuhul kalendrikuu, ühe kalendrikuu jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt järgneva kalendrikuu 20. päeval. Aktsiisimaksukohustus deklareeritakse energiatoote aktsiisideklaratsiooniga.

Kütteainena kasutamiseks mõeldud aktsiisiga maksustatud vedelgaasi hiljem kasutusele võtmisel mootorivedelgaasina tekib tarbijal mootorivedelgaasi ja vedelgaasi aktsiisimäärade vahe tasumise kohustus. Aktsiisivahe tuleb deklareerida energiatoote aktsiisideklaratsiooniga ja tasuda hiljemalt viie päeva jooksul alates maksukohustuse tekkimisest.

Soojuse ja elektri koostootjal võib tekkida aktsiisimaksukohustus kahelt aktsiisikaubalt korraga (lisaks soojuse tootmiseks kasutatud maagaasile ka toodetud elektrienergialt), mis deklareeritakse sama aktsiisideklaratsiooni erinevates tabelites.

4. Aktsiisivabastus ja aktsiisi tagastamine

Aktsiisist on vabastatud vedelgaas ja mootorivedelgaas, mida kasutatakse teatud spetsiifilisel otstarbel või teatud isikute varustamiseks. Näiteks vabastatakse aktsiisist:

  • mineraloogilistes protsessides vajaliku soojuse saamiseks kasutatav vedelgaas,
  • elektrienergia tootmiseks kasutatav vedelgaas või mootorivedelgaas,
  • kütus, mida kasutatakse muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena (näiteks teatud juhtudel keemiatööstuse toorainena).

Aktsiisivabastused on loetletud ja täpsemalt kirjeldatud ATKEAS § 27. Aktsiisivabastus kehtib üksnes kütuse kasutamisel aktsiisist vabastatud otstarbel (nt teatud protsessis) ja aktsiisiga maksustatakse kogu ülejäänud kütuse tarbimine sama isiku poolt (nt büroohoone ja laohoone kütmine).

Üldreeglina peab vedelgaasi ja mootorivedelgaasi aktsiisivabal otstarbel kasutaval isikul (st kütuse tegelikul lõpptarbijal) olema energiatoote aktsiisivabastuse luba, mis annab õiguse aktsiisivabalt soetamiseks ja kasutamiseks.

Aktsiis tagastatakse välisriigi diplomaatilise esindusele või NATO relvajõududele (v.a Eesti kaitsevägi) nende tarbeks soetatud aktsiisiga maksustatud vedelgaasilt ja mootorivedelgaasilt. Aktsiisi tagastamist on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul kütuse soetamisest arvates, taotlus koos kauba soetamist tõendavate arvetega või nende kinnitatud koopiatega esitatakse kas Välisministeeriumile (välisriigi diplomaatilise esinduse puhul) või Kaitseministeeriumile (NATO relvajõudude puhul).

Lisainfo

5. Mõõtmine

ATKEAS-es loetletud isikud (nt aktsiisilaopidaja) peavad mõõtma nende käideldavat vedelgaasi ja mootorivedelgaasi kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama selle üle arvestust. Samuti peab aktsiisivabastuse loa omanik mõõtma aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud kütuse kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende üle arvestust (arvepidamise eeskiri esitatakse aktsiisivabastuse loa taotlemisel).

Vedelgaasi ja mootorivedelgaasi koguste mõõtmiseks ei pea isik omama erialast pädevust mõõtmisteks, küll aga peavad kasutatavad mõõtevahendid vastama neile kehtestatud metroloogilistele nõuetele ja olema taadeldud.

Lisainfo

Koostas: Peeter-Tanel Orro, aktsiiside talitus
 

10.12.2020