Sa oled siin

Tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteem

Alates 20. maist 2019 võetakse Euroopa Liidu liikmesriikides üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40 artiklid 15 ja 16, mille alusel hakatakse alates nimetatud kuupäevast rakendama üleeuroopalist tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteemi. Edaspidi hakatakse tubakatoodete tarbijapakendeid märgistama kordumatu tunnuskoodiga ja neile paigaldatakse võltsimiskindel turvaelement.

Uue süsteemiga tekivad täiendavad kohustused tubakatoodete tootjatele, importijatele ja käitlejatele kuni esimese jaemüügiettevõtteni.

Nõudeid kohaldatakse sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2019 ning muudele tubakatoodetele kui sigarettidele ja isevalmistatavate sigarettide tubakale alates 20. maist 2024.

Lisainfo

 • Eesti pädev tunnuse väljaandja on Allexis s.r.o.
  Tubakatoodete tarbija- ja koondpakendi tunnuseid ning tubakakäitleja tunnuskoode saab taotleda veebisaidil www.idissuer.ee

Õiguslik alus
 

 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL, tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (edaspidi tubakadirektiiv), artiklid 15 ja 16
 2. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/573, milles käsitletakse tubakatoodete jälgitavussüsteemi osana sõlmitavate andmetalletuslepingute põhielemente (edaspidi delegeeritud määrus 2018/573)
 3. Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/574, tubakatoodete jälgitavussüsteemi loomiseks ja käitamiseks vajalike tehniliste standardite kohta (edaspidi rakendusmäärus 2018/574)
 4. Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/576, tubakatoodetele paigaldatavate turvaelementide tehniliste standardite kohta (edaspidi rakendusotsus 2018/576)
 5. Tubakaseadus
 6. Sotsiaalministri 14. juuni 2020. a määrus nr 31 „Nõuded tubakatoote turvaelemendile, tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõtust teavitamise tingimused ja kord ning nõuded autentimiselementide teenuse osutaja sõltumatusele"


Tubakatoodete tarbijapakendi jälgitavus


Tubakadirektiivi artikli 15 alusel kehtestatakse tubakatoodete tarbijapakendite jälgitavuse kohustus, mille alusel tuleb edaspidi märgistada kõik tubakatoodete tarbijapakendid kordumatu numbritest ja tähtedest koosneva tunnuskoodiga (kordumatu tunnus).

Kordumatu tunnuse abil on võimalik määratleda tubakatoote tootmiskuupäev ja -koht, tootmisrajatis, tubakatoote tootmiseks kasutatud masin, tootmisvahetus või tootmise aeg, toote kirjeldus, jaemüügi jaoks ette nähtud turg, kavandatav veoteekond ja importimisel ka liitu importija. Nimetatud andmed sisalduvad kordumatus tunnuses, mis kantakse tubakatoote tarbijapakendile selle tootmise käigus või enne nende Euroopa Liitu importimist.
 

Tubakatoodete turvaelement


Direktiivi artikli 16 alusel kehtestatakse tubakatoodete tarbijapakendile turvaelemendi paigaldamise kohustus. Iga Euroopa Liidu liikmesriik avaldab hiljemalt 20. septembriks 2018, milline on selles riigis alates 20. maist 2019 tubakatoodete tarbijapakendile paigaldatav turvaelement.

Eestis on tubakatoote turvaelemendiks kõrge turvalisuse astmega ja nõuetele vastav maksumärk. Tubakatoodetele, millele rakendatakse turvaelemendi paigaldamise kohustust, kuid mida alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt ei maksumärgistata, tuleb paigaldada tootja või importija turvaelement. Enne tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõttu tuleb see esitada kooskõlastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Juhised kooskõlastuse taotlemiseks sätestatakse sotsiaalministri määrusega.

Tootja või importija peab vastutama, et tema kasutatav turvaelement vastab tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga kehtestatud tingimustele:

 • turvaelement paigaldatakse igale tubakatoodete tarbijapakendile;
 • turvaelement peab koosnema vähemalt viit tüüpi autentimiselemendist, millest vähemalt üks on varjamatu, üks on poolvarjatud ja üks on varjatud;
 • vähemalt üks turvamärgise viiest autentimiselemendist peab olema pärit kolmandast isikust teenuseosutajalt, kes vastab tubakatoodete tuvastamis- ja jälgmissüsteemiga kehtestatud sõltumatuse kriteeriumitele;
 • turvamärgise autentimiselemendid võivad hõlmata igasugused varjamata, poolvarjatud ja varjatud autentimiselementide tüüpe, mis on sätestatud rakendusotsuse lisas;
 • turvaelement paigaldatakse tarbijapakendile külgekinnitamise, trükkimise või nende meetodite kombineerimise teel.
22.09.2020