Sa oled siin

Tubakatoodete import

Käesolev infomaterjal on mõeldud deklarantide abistamiseks tubakatoodete tollivormistuse läbiviimisel. Nimetatud dokument ei ole õigusakt ning seda tollivormistuse juures kasutades tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest.

Seadusandlus


Tubakatooted


Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks. ATKEASe mõistes on tubakatoode ka toode, mis koosneb täielikult ainetest, mis ei ole saadud tubakast, aga muus osas vastab sigareti või suitsetamistubaka määratlusele.

Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

Suitsetatavate tubakatoodete liigid on:

 • sigaret (KN alamrubriik 2402 20);
 • sigar, sigarillo (KN alamrubriik 2402 10) ning
 • suitsetamistubakas (KN alamrubriigid 2403 11, 2403 19, 2403 91, 2403 99).

Suitsuvabade tubakatoodete liigid on:

 • närimistubakas (KN kood 2403 9910 00);
 • nuusktubakas (KN kood 2403 9910 00);
 • suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas (KN alamrubriigid 2403 91; 2403 99), mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.

Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud.

Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta tubakatoode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil klassikalise tubakatootega.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

 • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks
 • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega

Alternatiivsed tubakatooted klassifitseeritakse järgnevalt:

 • tubakavedelik nikotiiniga (KN kood 3824 99 92; 3824 99 56)
 • tubakavedelik nikotiinita (KN kood 3824 99 96; 3824 99 57)
 • muu alternatiive tubakatoode (KN kood 3824 99 96)
 • tubaka tahke aseaine (KN kood 2403 99 90)
 • tubakavedelikuga täidetud seade (KN kood 8543 70 90)

Tubakatoote käitlemine on:

 1. tubakatoote valmistamine, töötlemine ja pakendamine (ehk tootmine);
 2. tubakatootega kauplemine – müügiks pakkumine ning müük hulgikaubanduse ja/või jaekaubanduse korras;
 3. tubakatoote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.
   

Tubakatoodete import


Import on tubakatoodete vabasse ringlusesse lubamine ühenduse tolliseadustiku (EMÜ 2913/92) mõistes. Import on ka tubakatoodete toimetamine Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118EÜ artiklis 5 määratletud territooriumitelt, mis moodustavad osa EÜ tolliterritooriumist. Nimekirja territooriumitest leiate siit.

Tubakatoodete importija on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse tubakatooted vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.

Importimisel, kui tubakatootele ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust, peavad tubakatooted olema maksumärgistatud.

Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Tubakatoodete maksumärkide liigid on järgmised:

 • sigarettide maksumärk;
 • suitsetamistubaka maksumärk A;
 • sigarettides kasutatava suitsetamistubaka maksumärk B;
 • sigari maksumärk G;
 • sigarillo maksumärk D;
 • nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C;
 • nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H;
 • tubaka tahke aseaine maksumärk E;
 • muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.

Maksumärgile on trükitud sigarettide, sigarite ja sigarillode korral maksimaalne jaehind ja toodete kogus müügipakendis ning muude tubakatoodete korral maksumärgi liik ja tubakatoodete kogus müügipakendis.

Tubakatoodete vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri (koodide 40 ja 45) rakendamisel tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:

 1. Tubakatooteid importival isikul tuleb esitada majandustegevusteade, milles on märge tubakatoodete impordi kohta. Register asub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.
 2. Importija esitab maksumärkide saatelehe, mille alusel on talle maksumärgid väljastatud, välja arvatud maksumärgistamata tubakatoodete importimisel aktsiisilattu.
 3. Kaubal on saatedokument, millel on märgitud tubakatoote tootjapartii tähistus.
 4. Maksumärgistatud tubakatoodete ja taimse suitsetatava toote müügipakend vastab tubakaseaduse §-des 11–17 kehtestatud nõuetele. Tubakatoodete müügipakendile ja rühmapakendile on trükitud:
 • terviseohu hoiatused
 • tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides
 • filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis)
 • tootjapartii tähistus

Tubakatoote ja taimse suitsetatava toote pakendi märgistus ei tohi sisaldada teavet ega kasutada ühtegi teksti või kujutist, mis:

 • reklaamib toodet või soodustab selle tarbimist, luues väära mulje tooteomaduste, tervisemõju, -riskide või eralduvate ainete kohta;
 • annab teavet tubakatoote nikotiini-, tõrva või vingugaasisisalduse kohta
 • loob eksitava mulje, et tubakatoode on vähem kahjulik kui muud tubakatooted
 • osutab maitsele, lõhnale, maitse või lõhnaainele või muule lisaainele või selle puudumisele
 • vihjab majanduslikule kasule
 • sisaldab trükitud kuponge, millega pakutakse allahindlust, tasuta jagamist, kahte ühe hinnaga või muid selliseid soodustusi

Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

Suitsetamistubaka müügipakend peab sisaldama vähemalt 30 grammi tubakat.

Nikotiini sisaldava tubakavedeliku pakendi maht ei tohi olla suurem kui 10 milliliitrit.

5. Maksumärgistatud tubakatoodete puhul on maksumärgid kinnitatud vahetult müügipakendile ning maksumärgil näidatud liik ja kogus on vastavuses tubakatoote liigi ja kogusega müügipakendis.

6. Maksumärkide liik on vastavuses maksumärkide saatelehel näidatuga.

Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida üksnes maksumärkide tellija (ATKEAS § 61 lg 10). Importija märgib tollideklaratsiooni lisadokumendina ka maksumärkide saatelehe, mille alusel talle on maksumärgid väljastatud. Saatelehe number kantakse tollideklaratsiooni lisadokumentide lahtrisse 44 koodiga 7001.

Sigarettide, sigarite ja sigarillode deklareerimisel tuleb ühe ja sama kaubanimetuse korral erineva jaehinnaga ja erineva kogusega müügipakendid deklareerida eraldi kaubanimetustena.

Sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erineva tubakatoote korral deklareeritakse eraldi kaubanimetustena erineva tubakatoodete kogusega müügipakendid.
 

Andmete sisestamine Complexi


Tubakatoodete kohta tollideklaratsiooni vormistamisel juhinduda „Tollideklaratsioonide täitmise juhendist elektroonilistes andmesüsteemides”.

Tubakatoodete andmete sisestamisel tollideklaratsioonide töötlemissüsteemi COMPLEX juhime tähelepanu järgnevate lahtrite täitmisele:

 • Lahter 31 A „Kauba kirjeldus”
  Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel peab olema võimalik kaupa identifitseerida ning määrata tariifne klassifikatsioon.
  Märgitakse:
  • tubakatoote liik ja sümbolite # vahele tubakatoote nimetus (näiteks: suitsetamistubakas #North#);
  • müügipakendite arv;
  • tubakatoodete kogus müügipakendis tükkides, grammides või milliliitrites;
  • tootjapartii tähistus ning
  • maksumärgistatud tubakatoodete korral sümbolite & vahele maksumärgi liik, milleks on sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

IM tollideklaratsioonil Eesti maksumärkideta tubakatoodete ladustamise korral tollilaos ja IM tollideklaratsioonil maksumärkideta tubakatoodete vabasse ringlusse vormistamisel aktsiisilattu märgitakse sümbolite & vahele maksumärkide puudumise tunnus X (näiteks: &X&).
Kui maksude arvutamiseks on vaja täiendavaid andmeid, kantakse süsteemi täiendav mõõtühik ja kogus vastavalt ETT nõuetele.

 • Lahtrisse 41A „Lisamõõtühik"
  Sisestatakse ETT-s maksude arvutamisel nõutava täiendava mõõtühiku kood.
  Sigarettide, sigarite ja sigarillode deklareerimise korral on täiendavaid mõõtühikuid kaks: 1000 tükki – kood MIL ja JAEHIND*PAKENDITE ARV – kood 999.
  • Suitsetamistubakal on lisamõõtühik kilogramm – kood KGM.
  • Tubakavedelikul on lisamõõtühik milliliiter – kood 900.

  • Tubaka tahkel aseainel on lisamõõtühik kilogramm – kood KGM.

  • Muul alternatiivsel tubakatootel on lisamõõtühik gramm – kood GRM.

 • Lahter 41B „Kogus"
  Märgitakse kauba täiendav kogus, mõõtühiku vastav kogus (ETT-s „mõõdetud kogus").
  Sigarettide, sigarite, sigarillode täiendava mõõtühiku „jaehind*pakendite arv" (kood 999) korral märgitakse täiendavaks koguseks saadud korrutis (jaehind*tarbijapakendite arv).
   
      Näited
  Kauba kirjeldus Kaubakood Lahter 41A
  „Lisamõõtühik”
  Lahter 41B
  „Kogus”
  Sigaretid #More Red# 50 tarb.pk./ 20tk pakis,
  120808GH899, &5.00&
  2402 20 1000 MIL
  999
  1
  250
  Sigarid #Carlo# 1000 tarb.pk/5tk pakis,
  10102008NI, &G& &7,20&
  2402 10 0000 MIL
  999
  5
  7200
  Vesipiibutubakas #Aple# 500 tarb.pak/50gr pakis
  EG12052008 &A&
  2403 11 0000 KGM 25

  Tubakavedelik#Mix Banana Gream#100 tarb.pak/10ml

  EC123654987 &C&

  3824 99 56 900 1000

  Sigarettide, sigarite ja sigarillode aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 toote kohta ja toote maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast, kusjuures vastavalt ATKEASe § 56 lg 11 ja lg 2 ei tohi toodetelt makstav aktsiis olla väiksem kui kehtestatud minimaalne aktsiisisumma 1000 toote kohta.

  Maksude arvutamisel ETTs/COMPLEXis tuleb täiendava kogusena sisestada sigarettide, sigarite ja sigarillode arv tuhandetes tükkides (lisamõõtühik MIL) ning maksimaalse jaehinna ja pakendite arvu korrutis (lisamõõtühik 999).

  Kui fikseeritud määra ja maksimaalse jaehinna alusel arvutatud aktsiis on väiksem kui nimetatud toodetele kehtestatud minimaalne aktsiis, siis täiendava kogusena maksimaalse jaehinna ja pakendite arvu korrutist (lisamõõtühik 999) sisestada ei tule ning COMPLEXis tuleb aktiveerida lahtris 44AA lisadokument koodiga 8038 ja süsteem arvutab sigarettidelt, sigaritelt, sigarillodelt makstava aktsiisi minimaalselt makstava aktsiisimäära 1000 toote kohta alusel.

 • Lahter 44 AA „Lisadokumendi kood”
 1. Tubakatoodete paigutamisel aktsiisilattu sisestatakse

     1.1 kui tollideklaratsioonil on saaja aktsiisilaopidaja

 • lahtrisse 44AA „Lisadokumendi kood" kindlasti ka lisadokument koodiga 6016 – „Aktsiisilao tegevusluba” ja
 • lahtrisse 44AB „Viide” sisestatakse aktsiisilaopidaja selle tegevuskoha number, kuhu imporditav aktsiisikaup toimetatakse. Number näidatakse kujul Y---EE (Näiteks: YEE1T000400101EE).

    1.2 kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidajast, kelle aktsiisilattu tubakatooted toimetatakse, erinev isik, siis samaaegselt tollideklaratsiooniga peab olema esitatud eelnimetatud aktsiisilaopidaja poolt koostatud saateleht A. Lisaks punktis 1.1 kirjeldatule peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • kauba saaja peab olema märgitud aktsiisilaopidaja partnerite nimekirja (ICS TERM-süsteemi partnerite nimekiri);
 • kui aktsiisilaopidaja ei kasuta SADHES süsteemi, siis lahtrisse 44 peab olema märgitud aktsiisikauba saateleht (lisadokumendi kood C651) ning saatelehe nr ja kuupäev.

     2. Eesti maksumärkidega tubakatoodete importimise korral sisestatakse lahtrisse 44AA “Lisadokumendi kood” kindlasti ka dokument koodiga 7001 – maksumärkide saateleht, mille alusel maksumärgid importijale väljastati. Ühele kaubanimetusele saab kasutada ainult ühte saatelehte.

     3. Seoses SADHESe kasutusele võtmisega

 • Lahtrisse 44AA „Lisadokumendi kood“ – märgitakse lisadokumendi liik, millele vastab deklareeritud kaup vastavalt ATKEASele. Lahtri täitmine on kohustuslik, kui kauba tariifse klassifikatsiooni alusel ei ole võimalik üheselt määrata, mis tootega on ATKEASe mõistes tegemist. Tubakatoodete korral:
  • sigarid – lisadokument 9515
  • sigarillod – lisadokument 9516
  • tubakavedelik nikotiinita – lisadokument 9539

  • muu alternatiivne tubakatoode – lisadokument 9540

  • tubakavedelik nikotiiniga – lisadokument 9541

 • Lahtrisse 44AB – Viide võib märkida „puudub“
 • Lahtrisse 44AC – Kuupäev märkida deklaratsiooni esitamise kuupäev.

     4. Kui impordideklaratsioonile eelnes SADHESe süsteemis A-saateleht, siis tuleb täita lahtreid 40A – 40D. Lahtrid täidetakse järgnevalt:

 • 40A – märgitakse Z;
 • 40B – märgitakse 787-Saateleht;
 • 40C – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe number (SNR – saatelehe unikaalne number);
 • 40E – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kauba järjekorra number;
 • 40D – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kuupäev.

Loodud on talitlusreeglid, mis võrdlevad järgmisi SADHESe ja Complexi andmeid:

 • kauba kogust,
 • pakendite arvu,
 • tariifset klassifikatsiooni.

Talitlusreeglid kontrollivad, et eelnevaks dokumendiks märgitud saateleht on SADHESe süsteemis olemas ning et saatelehe andmed on tõesed.

Täpsemat infot SADHESe süsteemi kohta leiate SADHESe lehelt.

 • Lahter 49C „Lao kood”
  Kauba paigutamisel tolli- või aktsiisilattu märgitakse vastavalt tolli- või aktsiisilao registreerimise kood, mille saab valida lahtri juures asuvast klassifikaatorist.

 

23.01.2018