Sa oled siin

Aktsiisikauba lähetamine peatatud loaga aktsiisilaost (seisuga 01.12.2013)

1. detsembril 2013 jõustuvad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) muudatused. Muudatused  on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas.

Üks olulisemaid muudatusi on ATKEASe § 42 lõike 5 muudatus, mis sätestab  täiendava  keelu peatatud tegevusloaga aktsiisilaopidaja tegevusele.

Varemkehtinud ATKEASe redaktsiooni kohaselt aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, olid keelatud järgmised toimingud:

 1. ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
 2. aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses lähetamine, välja arvatud aktsiisikauba vastuvõtmisel lähetaja juures õigustatud isiku poolt;
 3. aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.

Tavapärane aktsiisikauba lähetamine aktsiisilaost tarbimisse ei olnud keelatud.

Alates 01.12.2013 tohib aktsiisilaopidaja, kelle tegevusluba on peatatud seoses tagatise puudumise või tagatise ebapiisavusega, lähetada aktsiisilaost tarbimisse ainult maksustatud aktsiisikaupa.

Sätte eesmärk on välistada võimalust, et maksuraskustes aktsiisilaopidaja tekitab või suurendab aktsiisivõlga ja jätab võla pankrotipessa.

Muudatusega on § 42 lõige 5 täiendatud punktiga 3, mille kohaselt on aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud ja kellel puudub tagatis või tagatis ei vasta nõuetele, keelatud selle aktsiisikauba lähetamine, millelt on aktsiis maksmata. Sama paragrahvi lõike 51 kohaselt on sellist aktsiisikaupa lubatud lähetada vaid siis, kui maksuhalduri korralduse alusel on aktsiis makstud enne aktsiisikauba lähetamist.

Aktsiisilaopidajal tekib maksukohustus ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba füüsilisel lähetamisel aktsiisilaost tarbimisse ja üldreeglina ta esitab aktsiisideklaratsiooni ning tasub aktsiisi maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks. § 42 lõikes 51 sätestatud erand lubab maksta aktsiisi ettemaksuna konkreetse kauba eest enne kauba lähetamist. Aktsiisi maksmise aluseks on maksuhalduri korraldus.

NB! See erisus on sätestatud ainult § 42 lõike 5 punktis 3 kirjeldatud olukorra jaoks. Erisus ei rakendu, kui aktsiisilaopidaja ei vasta kirjeldatud tingimustele või kui kaupa ei toimetata aktsiisilaost tarbimisse korralduses määratud aja jooksul.

Toimingute järjekord on järgnev:

1. Aktsiisilaopidaja, kes soovib lähetada aktsiisikaupa tarbimisse, esitab digiallkirjastatud aktsiisikauba tarbimisse lähetamise ning aktsiisi tasumise taotluse e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee. Taotluse andmed peavad olema vastavuses vormistatavate tarbimisse lähetamise saatelehtedega ja on järgmised:

 • aktsiisilaopidaja nimi, registrikood, kontaktid
 • aktsiisilao number, millest toimub lähetamine
 • lähetamise eeldatav kuupäev
 • kauba saaja andmed
 • andmed lähetatava aktsiisikauba kohta (aktsiisikauba liik, nimetus, kauba kogus, muud olulised andmed)
  Andmed kaubasaaja ja lähetatava kauba kohta võib esitada ka lähetatava kauba kohta ettevalmistatud T-saatelehel. Sellisel juhul märgib aktsiisilaopidaja taotluses SADHESes vormistatud saatelehele omistatud kliendi viitenumbri või lisab taotlusele saatehele väljatrüki.
 • aktsiisi summa arvutus kaupade ja aktsiisimäärade lõikes, aktsiisisumma kokku
  NB! Aktsiisimäär on lähetamise kuupäeval kehtiv aktsiisimäär.

2. Pärast maksuhaldurilt kirjaliku korralduse saamist esitab aktsiisilaopidaja ühekordse aktsiisideklaratsiooni ja tasub aktsiisisumma Maksu- ja Tolliameti tulukontole. NB! Viitenumbriks märkida korraldusega antud viitenumber.

3. Juhul, kui saatelehte ei ole veel esitatud, esitab aktsiisilaopidaja selle SADHESes. Enne SADHESe rakendumist esitab aktsiisilaopidaja saatelehe koopia e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee.

4. Maksuhaldur annab loa lähetamiseks SADHESes. Lähetamine on lubatud pärast saatelehele SNR numbri ja oleku „vabastatud lähetamiseks“ omistamist. Enne SADHES süsteemi rakendumist edastab kliendihaldur loa lähetamiseks e-kirjaga.

5. Enne aktsiisikauba lähetamist aktsiisilaost teeb aktsiisilaopidaja muudatused aktsiisilaoarvestuses: kannab maksustatud aktsiisikauba „ajutises aktsiisivabastuses“ oleva kauba arvestusest maha ja võtab selle arvele „maksustatud“ kaubana. Aktsiisilaopidaja kajastab aktsiisikauba lähetamist aktsiisilaost „maksustatud kauba“ väljaminekuna.

6. Aktsiisilaopidaja on kohustatud viivitamatult teavitama maksuhaldurit korralduse aluseks olevate andmete muutumisest.

 

01.12.2016