Sa oled siin

Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu (seisuga aprill 2011)

Infomaterjal on koostatud seisuga aprill 2011 ja sellega antakse ülevaade olulisematest aktsiisikauba väljaspool aktsiisiladu vastu võtmist puudutavatest regulatsioonidest. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja ei asenda õigusaktides sätestatut.

Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool tegevuskohta

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) § 341 alusel on Eesti aktsiisilaopidajatel teatud tingimuste täitmisel õigus võtta teisest EL liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa vastu väljaspool aktsiisiladu.

Väljaspool aktsiisiladu on aktsiisikauba vastuvõtmine lubatud vaid erandjuhul. ATKEAS § 341 ei rakendata Eesti aktsiisiladude vahel toimuvate lähetuste puhul vaid ainult teisest ELi liikmesriigist lähetatud saadetiste vastuvõtmisel.

Pärast aktsiisikauba vastu võtmist väljaspool aktsiisiladu ei ole aktsiisilaopidajal lubatud aktsiisikaupa vastuvõtmise kohast edasi lähetada ning seega peab vastuvõtmise koha näol olema tegemist lõppsihtkohaga, kust aktsiisilaopidaja aktsiisikaupa edasi ei läheta. Juhul kui Eesti aktsiisilaopidajal on kavas saadetisi Eestis võõrandada erinevatele saajatele või võtta saadetisi vastu erinevates väljaspool aktsiisiladu asuvates kohtades, on lubatud ELi liikmesriigist saabuvaid saadetisi vedada ka ühe transpordivahendiga.

Luba ja selle taotlemine

Õiguse võtta ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa vastu väljaspool aktsiisilao tegevuskohta annab Eesti aktsiisilaopidajale eelnevalt Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud vastav luba. Aktsiisikauba vastuvõtmine väljaspool aktsiisiladu ilma eelnevalt väljastatud loata on keelatud.

Luba aktsiisikauba vastuvõtmiseks väljaspool aktsiisiladu on oma iseloomult ühekordne, mida taotletakse ja väljastatakse iga üksiku saadetise vastuvõtmiseks:

 • eraldi iga erineva saaja lõikes Eestis,
 • eraldi iga erineva vastuvõtu koha lõikes Eestis.

Loa taotlemisel esitatakse järgnev informatsioon:

 1. taotlust esitava aktsiisilaopidaja andmed (nimi, SEED-number, registrikood);
 2. aktsiisikauba lähetaja andmed (nimi, SEED-number);
 3. aktsiisikauba väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmise vajaduse põhjendus;
 4. aktsiisikauba KN-kood, kirjeldus ja kogus;
 5. aktsiisikauba väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmise koht ja aeg;
 6. aktsiisikauba saaja, kellele aktsiisikaup võõrandatakse, andmed (nimi, registrikood, aktsiisivabastuse loa olemasolul selle number);
 7. kuidas on vastuvõtmise kohas aktsiisikauba tegeliku koguse kindlakstegemiseks tagatud mõõtetulemuste jälgitavus.

Taotlus esitatakse maksude osakonna aktsiiside talitusele e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee.

Taotlust on võimalik esitada paberkandjal või elektrooniliselt RTF- (Rich Text Format) või PDF- (Portable Document Format) vormingus. Taotlus ja vajadusel sellele lisatud dokumendid allkirjastatakse ettevõtte esindusõigust omava(te) isiku(te) poolt, elektrooniliselt esitatud dokumendid allkirjastatakse digitaalallkirjaga.

Taotluse menetlemisel on maksuhalduril õigus taotlejalt nõuda täiendavat informatsiooni. Otsus aktsiisikauba väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmise loa väljastamise või sellest keeldumise kohta antakse taotlejale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates taotluse ja nõutava informatsiooni esitamisest.

NB! Maksu- ja Tolliamet juhib siinkohal aktsiisilaopidajate tähelepanu asjaolule, et ATKEAS § 26 lg 1 p 22 alusel kohaldatakse väljaspool aktsiisiladu vastuvõetava aktsiisikauba veole ajutist aktsiisivabastust üksnes juhul, kui Eesti aktsiisilaopidajal on olemas eelnevalt väljastatud luba aktsiisikauba vastuvõtmiseks väljaspool aktsiisilao tegevuskohta.

Saatedokumendid

Aktsiisikauba kohustuslikuks saatedokumendiks selle veol ajutises aktsiisivabastuses ELi liikmesriigist Eestisse ja Eestis kuni väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmiseks antud loal märgitud kohani on üldjuhul EMCSis menetletav e-saateleht.

Aktsiisikaupa lähetav ELi liikmesriigi isik koostab e-saatelehe (või seda asendava muu saatedokumendi):

 • eraldi iga erineva saaja lõikes,
 • eraldi iga erineva vastuvõtu koha lõikes.

Pärast aktsiisikauba vastuvõtmist väljaspool aktsiisiladu ning ka vastuvõtmisele järgneval aktsiisikauba võõrandamisel vastuvõtmise kohas (nt aktsiisivabastuse loa omanikule) ei vormista Eesti aktsiisilaopidaja lisaks e-saatelehele muid täiendavaid ATKEASes loetletud aktsiisikauba saatedokumente (nt saatelehti A või T). Väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikauba võõrandamisel vormistatakse valduse üleminek aktsiisilaopidajalt kauba saajale vastavalt isikutevahelisele lepingule ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Aktsiisikauba võõrandamisel ja selle edasisel käitlemisel võivad osutuda kohustuslikuks alkoholiseaduses, tubakaseaduses ja vedelkütuse seaduses sätestatud saatedokumentide koostamine.

Aktsiisimaksukohustus ja selle deklareerimine

Väljaspool aktsiisiladu vastu võetud aktsiisikaubalt tekib üldreeglina aktsiisimaksukohustus selle väljaspool aktsiisiladu vastuvõtmise hetkel. Aktsiisimaksukohustust ei teki aktsiisikaubalt juhul, kui aktsiisilaopidaja võõrandab aktsiisikauba vastuvõtmisel koheselt kas alkoholi aktsiisivabastuse loa või energiatoote aktsiisivabastuse loa omanikule.

Aktsiisilaopidaja on kohustatud võtma aktsiisikauba arvele kohe pärast veo lõppemist, väljaspool aktsiisiladu vastuvõetava aktsiisikauba kohta peab pidama eraldi arvestust.

NB! Aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule on aktsiisilaopidaja kohustatud eelnevalt kontrollima, et võõrandatav aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust ning viivitamatult märkima infosüsteemis aktsiisivabastuse loale tegelikult võõrandatud aktsiisikauba koguse andmed.

Aktsiisimaksjaks väljaspool aktsiisiladu vastuvõetud aktsiisikaubalt on Eesti aktsiisilaopidaja, tekkinud aktsiisimaksukohustus tasutakse ja deklareeritakse hiljemalt vastuvõtmisele järgneva kalendrikuu 15. päeval. Aktsiisikauba laoseisu ja liikumise aruandel näidatakse väljaspool aktsiisilao tegevuskohta vastuvõetud aktsiisikauba maksustatud ja maksustamata kogused eraldi vastavatel ridadel.


Koostas:
Peeter-Tanel Orro
Maksu- ja Tolliamet, maksude osakond

 

28.09.2016