Maksukäitumise hinnangud


Alates 2020. aasta suvest on kättesaadav e-teenus, mille abil saab ettevõte Maksu- ja Tolliametilt (MTA) tagasisidet ja infot oma maksukäitumise kohta.

Maksukäitumise hinnangud leiab:

Maksukäitumise hinnangute e-teenus

Mis see on ja milleks on seda vaja?

Maksukäitumise hinnangud on uus e-teenus ettevõttele oma maksukäitumise kohta tagasiside ja info saamiseks MTAlt. Teenus aitab ettevõtjal oma maksuasjad korras hoida. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete MTA analüüsil.

Ettevõtted esitavad igakuiselt MTA-le andmeid, kuid ei saa regulaarset tagasisidet esitatud andmete õigsuse kohta. Peamiseks tagasiside vormiks on olnud läbiviidud maksumenetlused, mis oma olemuselt on koormavad ning sageli heidutavad.

Maksukäitumise hinnangute e-teenus põhineb MTA kontrollitegevuse suuremal avatusel ning usaldusliku koostöö loomisel ettevõtjatega. Maksukäitumise hinnangute kaudu näevad ettevõtjad ennast maksuhalduri vaatest. Maksuandmetes ja/või -käitumises puuduste esinemisel saab ettevõte asuda neid ise kohe parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise.

Mis infot leiab ja kes seda näevad?

Maksukäitumise hinnangutes saab kasutaja andmeid Eestis registreeritud ettevõtjate kohta. Teenus koondab ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse.

Avalikud andmed

Maksukäitumise hinnangutes on kõigile kättesaadavad järgmised avalikud andmed iga ettevõtja kohta: käibemaksukohustuslaseks registreerimise info, võla olemasolu, väljastatud tegevus- ja tolliload ning viimase nelja kvartali tasutud maksud, töötajate arv ja käive.

Hinnangud

Lisaks avalikele andmetele arvutatakse iga ettevõtja kohta kaks maksukäitumise hinnangut: maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang. Hinnangud arvutatakse maksusaladusega kaitstud andmete põhjal ning need on nähtavad ainult ettevõtja seaduslikule esindajale. Kui juhatuse liige soovib anda raamatupidajale õiguse ettevõtte hinnanguid näha, siis saab ta raamatupidajale anda pääsuõiguse „Hinnangute teenuse kasutamine“.

Pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid hinnangute teenuse kasutamiseks

Kuidas kujunevad hinnangud?

Maksukuulekuse ja maksuasjade korrasoleku hinnangud põhinevad ettevõtja maksukäitumisel. Mõlemad hinnangud koosnevad 6 näitajast ning iga näitaja juurde on märgitud, mida võetakse arvesse selle arvutamisel.

Kui ettevõtte maksuasjades esineb puudujääke, siis selle kohta kuvatakse ka vastav selgitus. Selgitus annab juhised, mida peab tegema, et kõrvaldada puudujääk.

Hinnangute väärtused ja nende tähendused:
 • 3 (roheline) – maksuasjad on korras,
 • 2 (kollane) – esinevad mõned puudused,
 • 1 (punane) – ettevõtte maksuasjades esineb olulisi puudujääke.

Ettevõtja näeb hinnanguid viimase 12 kuu kohta. Hinnangute ajalugu hakatakse kuvama alates jaanuarist 2020.

Hinnanguid ja andmeid uuendatakse reeglina üks kord ööpäevas. Erinevatel andmetel ja hinnangute näitajatel on oma uuenemise reeglid. Maksukäitumise hinnangute arvutamise alused on pidevalt täiendamisel. Uute maksudega seotud asjaolude ilmnemisel lisatakse vastavad selgitused teenusesse eesmärgiga anda ettevõttele kõige värskemat ja objektiivsemat tagasisidet tema maksukäitumise kohta.

Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust. Lisaks võrdleme ettevõtte poolt deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.

Maksukuulekuse hinnangu andmise aluseks on järgmised näitajad:
 • võla olemasolu ja sellega seotud menetlused,
 • tähtaegselt esitatud õigete andmetega deklaratsioonid,
 • viimasel 12 kuul läbi viidud maksumenetlused,
 • maksu- ja tollialaste süütegude eest määratud kehtivad karistused,
 • deklaratsioonil TSD deklareeritud keskmine töötasu,
 • vastutava isiku võla olemasolu ja sellega seotud menetlused.

Maksukuulekuse hinnangu näide

Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib tähelepanu võimalikele ebakõladele ja puudustele ning võimaldab ettevõttel seeläbi parandada oma maksukäitumist.

Maksuasjade korrasoleku hinnangu andmise aluseks on järgmised näitajad:
 • töötamise registri andmed,
 • käibedeklaratsiooni ja selle lisa andmed,
 • deklaratsiooni TSD andmed,
 • muud tähelepanekud ja asjaolud – on informatiivne näitaja, mis ei mõjuta maksuasjade korrasoleku hinnangut. Näiteks juhime tähelepanu sellele, kui ettevõtte tehingupartneri juhatus on vahetunud.

Maksuasjade korrasoleku hinnangu näitajate näide

Milliseid võimalusi pakub uus e-teenus?

Ettevõtted saavad tutvuda enda andmetega ja nende põhjal arvutatud hinnangutega.

Teenuse kasutamine on vabatahtlik. Eesmärk on anda ettevõttele tagasisidet tema maksukäitumisest. Vahetu tagasiside võimaldab ettevõtjal puudused aegsasti kõrvaldada ning ei pea tundma muret, kas MTA-l võib tekkida talle etteheiteid. Kui maksukäitumise hinnangute e-teenuse abil ettevõtja oma käitumist kohendab, siis on see kõige efektiivsem lahendus nii ettevõtjale endale kui ka MTA-le.

Hinnangute jagamine ja avalikustamine

Alates 2021. a augustist saavad ettevõtted oma hinnanguid jagada teiste ettevõtete, FIEde ja eraisikutega või tutvuda teiste ettevõtete poolt neile jagatud andmetega. Kui ettevõte soovib, saab ta muuta oma hinnangud avalikuks.

Maksukäitumise hinnangute abil saate kiirelt ja lihtsalt kontrollida tehingupartneri tausta ning veenduda, kas tehingupartneri maksuasjad on korras. 

Kui ettevõte on oma hinnangud avalikustanud, siis on need nähtavad kõigile MTA kodulehel avalike andmete päringu kaudu ja e-MTAs menüüpunktis „Hinnangud" – „Otsi andmeid" – „Ettevõtte otsing".

Hinnangute jagamisel antakse pääsuõigus oma ettevõtte hinnangute nägemiseks teie valitud ettevõttele või eraisikule. Hinnangute jagamisel teise ettevõttega on hinnangud nähtavad selle ettevõtte seaduslikele esindajatele ning nende poolt volitatud esindajatele.
Hinnanguid saavad jagada või avalikustada üksnes ettevõtte esindajad, kellel on hinnangute teenuse peakasutaja õigus, näiteks vaikimisi on selline õigus lisatud juriidilise isiku esindaja pakettidesse lisatud. Ettevõtte esindaja saab ise otsustada, kas ja kellega (teiste füüsiliste või juriidiliste isikutega) ning millise perioodi jooksul ta oma ettevõtte hinnanguid jagab. Nemad saavad ka jagamise ja/või avalikustamise igal hetkel lõpetada.

Kui tehingupartneri hinnangud on korras või on mõned puudused (ei ole punane), siis on suurem kindlus temaga tehingusse minemisel. Punane värv viitab olulisele puudusele, mille puhul soovitame tehingupartneri tausta hoolikamalt kontrollida.

 

MTA uus e-teenus: Maksukäitumise hinnangud
 

Maksukäitumise hinnangute e-teenuse juhendvideo
 


Maksukäitumise hinnangute e-teenuse arenduseks on kasutatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahalisi vahendeid ning teenuse arendajaks on tarkvaraettevõte Nortal AS.

 

 

01.09.2021