Hinnangute teenuse korduma kippuvad küsimused

Kellele ja miks

Kus näen ettevõtete avalikke andmeid?

Ettevõtete esindajad näevad oma ettevõtte avalikke andmeid iseteeninduskeskkonna e-MTA menüüpunktis „Hinnangud".
Ettevõtete avalikud andmed on kõigile kättesaadavad ka Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleva avalike andmete päringu kaudu ning seda saavad kasutada ka eraisikud ja isikud, kellel ei ole e-MTAle juurdepääsu.

Millised ettevõtete avalikud andmed teenuses kuvatakse?

Teenuses kuvatakse ettevõtete kohta järgmised avalikud andmed:

 • üldandmed (juriidiline aadress, põhitegevusala jne);
 • Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmed (käive, tasutud maksud, töötajate arv);
 • info võla, esitamata deklaratsioonide ning ettevõtlus- ja ärikeeldude kohta;
 • kehtivad majandustegevuse registri teated ja load;
 • ettevõtte elulugu;
 • aktsiisilao-, maksulao- ja tolliteenuste load.
Kus näen Maksu- ja Tolliameti antud maksukäitumise hinnanguid?

Oma ettevõtte maksukäitumise hinnanguid näevad kõik ettevõtjad e-MTAs menüüpunktis „Hinnangud“, kuhu on lisaks hinnangutele koondatud ka ettevõtte avalikud andmed. Hinnangute nägemiseks vajalikud pääsuõigused on olemas ettevõtte seaduslikel esindajatel, kes saavad õigusi ka edasi anda. Pääsuõiguste andmisest lähemalt

Mis on maksukäitumise hinnangud?

Maksukäitumise hinnanguid on kaks:

 1. maksukuulekuse hinnang – iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust. Lisaks võrdleme ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.
 2. maksuasjade korrasoleku hinnang – juhib ettevõtte tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel ning võimaldab ettevõttel seeläbi varakult parandada oma maksukäitumist.

Maksukäitumise hinnangud põhinevad automatiseeritud andmetöötlusel.

Kellele Maksu- ja Tolliamet maksukäitumise hinnangud annab? Kelle avalikud andmed on teenuses leitavad?
Isik Hinnangud Avalikud andmed
äriühingud: aktsiaselts, välismaa äriühingu filiaal, Euroopa majandushuviühing, Euroopa äriühing, Euroopa ühistu, Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus, täisühing, usaldusühing, osaühing, tulundusühistu jah jah
käibemaksukohustuslasena registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjad jah jah
mittekäibemaksukohustuslasest füüsilisest isikust ettevõtjad ei jah
mittetulundusühingud ja sihtasutused ei jah
avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja kohaliku omavalitsuse asutused ei ei
notarid ja kohtutäiturid ei ei
korteriühistud ja hooneühistud ei ei
mitteresidendid ei ei
Miks ei anta hinnanguid mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja riigiasutustele?

Maksukäitumise hinnangute teenus on mõeldud äriühingutele ja käibemaksukohustuslasena registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjatele. Kuna mittetulundusühingute, sihtasutuste ja riigiasutuste maksustamise põhimõtted erinevad äriühingute omast, siis nendele automatiseeritud andmetöötluse põhjal hinnanguid ei anta.

Kas ettevõttele, kes ei ole ühtegi deklaratsiooni esitanud, antakse maksukäitumise hinnanguid?

Hinnangud anname nii käibemaksukohuslasest kui ka mittekäibemaksukohuslasest ettevõtetele, kellel on kohustus esitada deklaratsioone (käibedeklaratsioon, deklaratsioon TSD, aktsiisideklaratsioonid, ühendusesisese käibe aruanne), andmeid registritesse ja aruandeid (töötamise register, julgeolekuandmed laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu). Kui ettevõttel on deklaratsioonide esitamise kohustus, kuid deklaratsioone esitatud ei ole, siis arvestame seda hinnangu andmisel deklaratsioonide esitamata jätmisena.

Millist ärilist väärtust teenus loob? Millist ärilist kasu ettevõte teenuse kasutamisest saab?

Teenuse äriline väärtus seisneb selles, et ettevõte saab maandada oma maksuriske. Maksukäitumise hinnangute teenuse kaudu saab ettevõte tagasisidet oma maksukäitumisele ning puuduste korral ka juhise puuduste kõrvaldamiseks. Käitudes vastavalt juhistele on ettevõttel võimalik maandada maksukontrolli ja täiendava maksukohustuse riski.

Kas turul on olemas sarnaseid teenuseid?

Turul on olemas sarnasel põhimõttel toimivaid teenuseid, s.t et ettevõtete kohta antakse hinnanguid, kuid seda tehakse avalikele andmetele tuginedes. Identset teenust turul ei ole, sest Maksu- ja Tolliameti pakutav hinnangute e-teenus põhineb lisaks avalikele andmetele ka maksusaladusega kaitstud andmetel. Ettevõtjad saavad esitatud andmete alusel Maksu- ja Tolliametilt igakuist tagasisidet, kas nende maksuasjad on korras või mitte.

Kas teenuse kasutamine on kohustuslik?

Teenuse kasutamine on vabatahtlik. Teenuse eesmärk on anda ettevõtetele tagasisidet nende maksukäitumise kohta ning puuduste korral selgitada, mida on tarvis parandada.

Kes on ettevõtte vastutav isik hinnangute teenuse tähenduses?

Vastutavad isikud on juhatuse liige, täisosanik, usaldusosanik, filiaali juhataja, prokurist, likvideerija ja füüsilisest isikust ettevõtja.

Kes saavad hinnangute teenust kasutada?

Ettevõtte hinnangud kuvatakse automaatselt ettevõtte seaduslikele esindajatele – juhatuse liikmetele.
Raamatupidaja paketis sisaldub pääsuõigus „Hinnangute teenuse kasutamine õiguseta vaadata esindatava ettevõtte hinnanguid“, millega saab hinnangute teenust kasutada, kuid ettevõttele antud hinnanguid ei näe.
Kui raamatupidajal on tarvis ettevõtte hinnanguid näha, siis saate talle anda pääsuõiguse „Hinnangute teenuse kasutamine“.
Pääsuõiguste andmisest lähemalt

Miks ettevõtte raamatupidaja ei näe ettevõtte hinnanguid?

Hinnangute teenuse andmed sisaldavad maksusaladust ja seetõttu ei saa me neid raamatupidajatele ilma juhatuse liikme nõusolekuta avaldada. Hinnangute teenuses olevate andmete puhul ei ole tegemist algandmetega, mida raamatupidaja on Maksu- ja Tolliametile esitanud (e-MTAsse sisestanud), vaid Maksu- ja Tolliameti hinnangutega esitatud andmetele. See tähendab, et seaduse mõistes on tegemist täiesti uute andmetega.

Hinnangute väärtused

Mida tähendavad hinnangute värvid ja väärtused?

Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3.

Hinnangu ja värvide tähendused:

Värv Hinnangu väärtus Tähendus
Roheline 3 Kõik korras
Kollane 2 Mõned puudused
Punane 1 Olulised puudused

Täpne hinnangu ja näitajate tähendus on lehel „Hinnangute arvutamise alused" (550.95 KB, PDF).

Kuidas kujuneb minu ettevõtte hinnang? Minu ettevõttel on ainult üks näitaja väärtusega „1“, kõigi ülejäänud näitajate väärtus on „3“. Miks siis hinnang on „1“?

Hinnang on antud ettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud andmete ja teadaolevate andmete põhjal. Hinnangu juures kuvatav number näitab hinnangu väärtust. Näiteks numbri 1/3 puhul on „1“ hinnangu väärtus ja „3“ suurim võimalik väärtus.
Nii maksukuulekuse kui ka maksuasjade korrasoleku hinnang koosneb kuuest näitajast. Igal näitajal on samuti väärtus.
Hinnangu väärtuse määrab kõige madalama väärtusega näitaja. Näiteks kui näitaja „Deklaratsioonid“ on „2“, aga kõik teised näitajad on „3“, siis on maksukuulekuse hinnangu väärtus „2“ . Hinnangu väärtus juhib tähelepanu võimalikele ebakõladele ja puudustele ning võimaldab ettevõttel seeläbi oma maksukäitumist parandada.

Mida tähendab e-MTAs üldandmete plokis hinnangu juures kuvatav number?

Üldandmete plokis kuvatakse ettevõtte maksukuulekuse hinnangu väärtus, mis iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust. Maksuasjade korrasoleku hinnangut saab vaadata ettevõtte detailvaate alumises osas. Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib ettevõtte tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel. Veendumaks, et maksuasjad on korras, soovitame ettevõtjal tutvuda nii maksukuulekuse kui ka maksuasjade korrasoleku hinnanguga.

Kui hinnangu väärtus on „3“ ja värv roheline, kas see tähendab siis, et Maksu- ja Tolliamet kunagi ei kontakteeru?

Hinnangute aluseks on ettevõtte poolt deklareeritud andmed. Kui aga mõne teie tehingupartneri kontrolli käigus selguvad asjaolud, mida on vaja teiste osapooltega täpsustada, siis võib Maksu- ja Tolliamet teiega siiski ühendust võtta. Roheline värv (väärtus „3") tagab pöördumise minimaalse vajaduse.

Mida võetakse arvesse näitajale „Deklaratsioonid“ hinnangu andmisel?
Deklaratsioonid ja andmed Arvesse võetakse
Käibedeklaratsioon ja vorm KMD INF (A ja B osa) ning VD deklaratsioon tähtaegset ja õigete andmetega esitamist
Deklaratsioonid TSD tähtaegset ja õigete andmetega esitamist
Alkoholi-, tubaka- ja energiatoote aktsiisi deklaratsioonid tähtaegset esitamist
Töötamise registri andmed lihtsustatud kannete ja sünniajaga kannete õigsust
LAAK-süsteemi laoarvestuse ja kauba liikumise kanded tähtaegset esitamist
Tollile esitatavad julgeolekuandmed tähtaegset esitamist

Andmete uuendamine

Mida tähendab „Andmed uuendatud“ kuupäev?

„Andmed uuendatud" kuupäev ja kellaaeg näitavad, millise seisuga on andmed kuvatud. Andmeid ja hinnanguid uuendatakse reeglina üks kord ööpäevas. Erinevatel andmetel ja hinnangute näitajatel on oma uuenemise reeglid.
Andmete uuendamise kohta on rohkem infot lehel „Hinnangute arvutamise alused" (550.95 KB, PDF).

Kui tihti ettevõtte avalikke andmeid uuendatakse?
Avalikud andmed Uuendatakse
Üldandmed (nimi, juriidiline aadress, põhitegevusala jne) üks kord ööpäevas
Maksu- ja Tolliametile deklareeritud andmed (käive, tasutud maksud, töötajate arv) üks kord kvartalis
Info võla, esitamata deklaratsioonide ja ettevõtlus- ning ärikeeldude kohta üks kord ööpäevas
Kehtivad majandustegevuse registri teated ja load üks kord ööpäevas
Ettevõtte elulugu üks kord ööpäevas
Aktsiisilao, maksulao ja tolliteenuste load üks kord ööpäevas
Kui tihti uuendatakse ettevõtte hinnanguid?

Hinnangud muutuvad, kui deklareeritud andmeid muudetakse. Hinnangud muutuvad pärast andmete muutmist automaatselt reeglina järgmisel päeval, kuid igal näitajal on eraldi oma uuenemise reegel.

Andmete uuendamise kohta on rohkem infot lehel „Hinnangute arvutamise alused" (550.95 KB, PDF).

Millal kuvatakse uue perioodi hinnangud? Kas märtsis näen märtsi hinnangut?

Hinnang iga näitaja kohta kuvatakse vastavalt kuu jooksul laekuvale informatsioonile. Mõni näitaja saab väärtuse juba uue kuu alguses, deklaratsioonide andmetel põhinevad näitajad saavad väärtuse vastavalt esitamise tähtaja saabumisele.
Näiteks märtsikuu maksukuulekuse hinnangu ja maksuasjade korrasoleku hinnangute väärtusi hakatakse kuvama aprilli 25. kuupäeval, s.t et hinnangute väärtused selle ajani puuduvad. Näiteks kui näitajatel „Võlg“, „Maksumenetlused“, „Süüteod“ ja „Vastutava isiku taust“ on väärtused juba märtsis olemas, siis märtsi maksukuulekuse hinnangu väärtus kuvatakse 25. aprillil, sest kõikide näitajate väärtused ei ole eelnevalt arvutatavad (kuna puuduvad vastava kuu deklaratsioonid).

Miks ei ole mõne hinnangute näitaja kohta välja arvutatud väärtusi ning kuvatud värve ja selgitusi?

Hinnangu iga näitaja kohta kuvatakse esmane väärtus vastavalt kuu jooksul laekuvale informatsioonile siis, kui Maksu- ja Tolliametil on olemas andmed, mis on vajalikud näitaja väärtuse arvutamiseks. Kui andmeid ei ole, siis näitaja väärtust ei saa. Näiteks ettevõttele, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei kuvatagi näitaja „Ost“ väärtust.

 • Maksukuulekuse hinnang kujuneb järgmiste näitajate alusel.
Näitaja Saab jooksva kuu väärtuse
Võlg jooksva kuu esimesel päeval
Süüteod jooksva kuu esimesel päeval
Maksumenetlused jooksva kuu esimesel päeval
Vastutava isiku taust jooksva kuu esimesel päeval
Keskmine töötasu jooksvale kuule järgneva kuu 21. kuupäeval
Deklaratsioonid jooksva kuu esimesel päeval

Maksukuulekuse hinnang antakse jooksvale kuule järgneva kuu 25. kuupäeval.

 • Maksuasjade korrasoleku hinnang kujuneb järgmiste näitajate alusel.
Näitaja Saab jooksva kuu väärtuse
Töötamine jooksva kuu esimesel päeval
Müük jooksvale kuule järgneval kuul 3 päeva pärast käibedeklaratsiooni või TSD esitamise tähtpäeva
Maksustatavad kulud jooksvale kuule järgneval kuul 3 päeva pärast TSD esitamise tähtpäeva
Väljamaksed jooksvale kuule järgneval kuul 3 päeva pärast TSD esitamise tähtpäeva
Ost jooksvale kuule järgneval kuul 3 päeva pärast käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäeva
Muud tähelepanekud jooksvale kuule järgneval kuul 3 päeva pärast TSD esitamise tähtpäeva

Maksuasjade korrasoleku hinnang antakse jooksvale kuule järgneva kuu 25. kuupäeval.

Miks mõnede näitajate eelmiste kuude väärtused ei muutu ja andmeid ei uuendata pärast seda, kui olen puudused kõrvaldanud?

Näitajate „Võlg“, „Maksumenetlused“, „Vastutava isiku taust“ ja „Keskmine töötasu“ puhul eelnevate kuude andmeid tagasiulatuvalt ei uuendata. Need näitajad tuginevad aset leidnud faktidel ja nende näitajate väärtused eelmiste kuude kohta ei muutu. Näiteks kui ettevõttel oli veebruarikuu viimase päeva seisuga võlg, mille ettevõte tasus märtsis, siis veebruarikuu näitaja hinnang on fikseeritud võla olemasolu põhjal veebruari võla näitajas ja see tagasiulatuvalt ei muutu.

Hinnangute selgitused

Kui hinnangu juures kuvatakse selgitust, siis mida pean edasi tegema?

Kui hinnangu aluseks olevates näitajates on puudusi, siis kuvatakse näitaja juures selgitused koos juhistega, mida teha puuduste kõrvaldamiseks.

Selgituse näited
 1. Te ei ole esitanud tähtpäevaks käibedeklaratsiooni. Palun esitage deklaratsioon esimesel võimalusel.
 2. Olete deklaratsioonil TSD deklareerinud väljamakseid isikule, keda te ei ole töötamise registris registreerinud. Palun kontrollige ja vajadusel parandage andmed TSDl ja/või töötamise registris.

Kui teie arvates ei kajasta hinnangu olukorda õigesti, siis palun andke meile sellest teada kas e-MTAs „Saadan kirja” või e-posti teel ariklient@emta.ee. Seejärel saame hinnangu aluseks olevad asjaolud üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.

Kui kõrvaldan selgitustes märgitud puudused, kas pean sellest ka Maksu- ja Tolliametit teavitama?

Hinnangud muutuvad pärast andmete muutmist automaatselt reeglina järgmisel päeval ning Maksu- ja Tolliametit ei ole andmete muutmisest vaja täiendavalt teavitada. Teenuses on nähtav andmete uuendamise kuupäev ja kellaaeg.

Miks minu käibemaksu tagastusnõue on kontrolli suunatud? Hinnangu värv on roheline ja seetõttu peaks olema kõik korras?

Tagastusnõude kontrollimise tähtaeg on 60 päeva. Kõiki tagastusnõudeid ei ole võimalik alati käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevale või esitamise päevale järgneval päeval ettemaksukontole vabastada. See võib juhtuda näiteks juhul, kui tagastusnõue on suurem kui 640 000 eurot. Maksu- ja Tolliametil on kohustus suuri tagastusnõudeid kontrollida, kuid vabastame need riskide mitteilmnemisel esimeses järjekorras.

Hinnangute jagamine ja avalikustamine

Kas ma tohin teha koostööd tehingupartneriga, kes on n-ö punane?

Maksu- ja Tolliamet nende isikutega koostöö tegemist ei keela. Teil on aga oluline teada, et nn punaste isikutega tehingute tegemine võib tuua kaasa täiendavaid maksuriske ja tehingupartneri tausta tuleb hoolikamalt kontrollida. Soovitame uurida tehingupartneri tausta vastavalt meie veebilehel „Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks" olevatele juhistele.
Nn kollased selgitused on mõeldud ettevõttele endale ja nendest tehingupartneri valikul lähtuda ei tule.

Kuidas näen, milline on minu tehingupartneri maksukäitumine Maksu- ja Tolliameti arvates?

Tehingupartneri hinnanguid näete ainult juhul, kui tehingupartner on oma hinnanguid teiega jaganud või need avalikustanud. Tehingupartneri andmetele võite taotleda ligipääsu. Selleks otsige tehingupartner e-MTA hinnangute teenuses üles („Hinnangud" – „Otsi andmeid" – „Ettevõtte otsing"), avage tema detailvaade ja vajutage hinnangute plokis lingile „Küsin nõusolekut".

Teated ja tõendid

Kuidas saan teada, kas minu hinnang on muutunud?

Hinnangute muutumise kohta saate tellida teateid. Uued teated kuvatakse e-MTAs hinnangute teenuse avalehel. Kõik hinnangute muutumise teated koondatakse e-MTA menüüpunkti „Hinnangute teated“. Teadete saamine ettevõtte hinnangute muutumise kohta on vaikimisi sisse lülitatud. Teavitust hinnangute muutumise kohta on võimalik tellida ka e-posti aadressile, mis on märgitud teie ettevõtte kontaktandmetes (e-MTAs „Seaded“ – „Kontaktandmed“).

Kas ja kuidas saan näha oma hinnangute muutumise ajalugu?

Hinnangute muutumise ajalugu saate jälgida e-MTA lehel „Hinnangud – „Hinnangute teated“. Kui soovite teateid saada, siis palun veenduge, lehel „Hinnangud" > „Teadete tellimine", et olete teadete saamise tellinud.

Kui olete koostanud hinnangute tõendi, siis näete hinnangut tõendi koostamise hetke seisuga ka tõendil. Koostatud tõendid leiate: „Hinnangud" – „Maksukäitumise tõendid".

Mis perioodi kohta saan oma ettevõtte maksukäitumise hinnangute tõendi koostada?

Tõendi saab koostada jooksva kuu või viimase 3, 6 või 12 kuu hinnangute kohta.

Koostasin 12 kuu maksukäitumise tõendi, kuid andmed sellel on alates jaanuarist 2020. Kas see on õige?

Jah, see on õige, sest Maksu- ja Tolliamet arvutab maksukäitumise hinnanguid alates 2020. aasta jaanuarist.

Kas hinnangut on võimalik dokumendina alla laadida?

Hinnangute kohta saab ettevõte koostada endale maksukäitumise tõendi kas PDF- või Digidoc-formaadis. Tõendi koostamisel Digidoc-formaadis lisatakse sellele Maksu- ja Tolliameti digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed.

Tõendeid saab koostada e-MTA menüüpunktis „Hinnangud“ – „Maksukäitumise tõendid“.

Miks on nimekirjade lehel vajalik funktsionaalsus „Teen nimekirjast koopia"?

Kui teil on nimekiri, kuhu soovite ettevõtteid lisada (s.t luua uue nimekirja), kuid tahate säilitada ka algse nimekirja, siis seda on mugav teha nimekirja koopia abil. Nimekirja kopeerides jääb esialgne nimekiri alles ja uude nimekirja saate soovitud ettevõtted lisada ning sellele uue nime anda.

Kust saan abi, kui hinnangute teenuse kohta küsimusi tekib?

Küsimuste korral saate abi:

31.08.2021