Sa oled siin

Mida teada kontrolli sattumisel

Kuidas tagada kiire menetlus

 • Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus.
 • Palume teid:
  • hoida kontaktid värskena;
  • kontrollida e-kirju;
  • vastata telefonile/helistada tagasi;
  • olla suhtlemisel avatud ja aus;
  • esitada tõeseid andmeid;
  • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Kontrolli alustamine

Kontrolli alustamine

Kontrolli alustamisest teavitame teid kas suuliselt või kirjalikult. Tavaliselt teeme seda kirjalikult, elektrooniliselt saadetud teate või korraldusega. Samuti anname teada kontrollist kas telefonikõnega või teiega kohtumisel.

Teabe ja dokumentide küsimine teatega

Teabe palume teil esitada esimesel võimalusel. Esitamise tähtaeg sõltub küsitavate andmete mahust, üldjuhul on see 3 tööpäeva.

Teabe ja dokumentide küsimine korraldusega
 • Korralduses kohustame teid teatud kindlaks kuupäevaks esitama dokumente ja andma teavet kontrollitava perioodi ja/või tehingu kohta.
 • Üldjuhul palume tulla teile lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse seletusi andma, kuid teatud juhtudel piisab ka kirjalikest vastustest.
 • Korraldusega seotud küsimuste tekkimisel võtke alati julgesti enne korralduse täitmise tähtaega korralduse koostajaga ühendust, helistades korralduse lõpus oleval kontakttelefonil või kirjutades seal kirjas olevale e-posti aadressile.
 • Kui te teate, et ei saa korraldust tähtaegselt täita, on teil võimalik taotleda tähtaja pikendamist. Tähtaja pikendamiseks tuleb teil esitada korralduse koostajale põhjendatud ja allkirjastatud taotlus.
Dokumentide üleandmine-vastuvõtmine
 • Deklareeritud andmete kontrollimiseks vajame, et esitate kontrollitava perioodi kohta meile raamatupidamise ja maksuarvestusega seonduvaid dokumente (nt pangakontoväljavõtted, ostu- ja müügiarved) – sõltuvalt kontrollist on need dokumendid erinevad.
 • Dokumendid võite edastada nii e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või esitada paberkandjal (originaaldokumendid või nende kinnitatud koopiad). Juhul, kui peate raamatupidamis- ja maksuarvestust elektrooniliselt, siis tuleb teil arvestuse tulemusel loodud dokumendid esitada siiski elektrooniliselt.
 • Paberkandjal dokumentide üleandmisel tuleb teil arvestada, et peate esitama dokumendid korrastatult ja süstematiseeritult (sisukorraga varustatult), kaustade lõikes nummerdatult.
 • Paberkandjal esitatud dokumentide üleandmisel vormistame dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti, kuhu märgime dokumentide nimetused ja arvu, toimikute äravõtmise korral ka lehekülgede arvu. Üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastavad akti koostaja ning toimingus osalevad isikud. Üleandmise-vastuvõtmise akti koostame kahes eksemplaris, millest ühe anname teile. Ka dokumentide tagastamisel teile vormistame üleandmise-vastuvõtmise akti.

Läbiviimine

Suuliste seletuste küsimine
 • Suulised seletused protokollime. Tihti osaleb suuliste seletuste võtmisel mitu maksuaudiitorit. Suuliste seletuste andjana on teil õigus kaasata suuliste seletuste võtmisele oma esindaja.
 • Suuliste seletuste küsimise eelduseks on, et olete tutvunud maksukorralduse seadusest tulenevate õiguste ja kohustustega, mis on lisatud edastatud korraldusele lisana „Õigused ja kohustused“. Vastav märge, et olete õiguste ja kohustusega tutvunud tehakse ka protokolli.
 • Küsimused, mis teil tekivad „Õiguste ja kohustustega“ tutvumisel, esitage julgelt maksuaudiitorile, kes saab täpsemalt selgitada küsimusi tekitanud punkte.
Vaatluse läbiviimine
 • Vaatlus tähendab, et võime siseneda maatükile, ehitistesse ja ruumidesse, kus toimub teie majandus- või kutsetegevus ning küsitleda seal olevaid isikuid (nt teie töötajaid) nõudes teavet teie majandus- või kutsetegevuse kohta. Ühtlasi võime vaatluse käigus:
  • teha dokumentidest väljavõtteid või ärakirju
  • fotografeerida või muul viisil jäädvustada vaadeldavat territooriumi või asju
  • teha kaupade, materjalide ja muu vara inventuure ja ülemõõtmisi, samuti koostada vaadeldavate territooriumide või ehitiste plaane või skeeme
  • võtta ära dokumente ja asju
 • Vaatluse vajaduse otsustame kontrolli käigus ja see sõltub konkreetsetest asjaoludest. Teatud juhtudel alustame kontrolli vaatlusega.
 • Üldjuhul teatame vaatlusest ette vaatluse korraldusega, kus märgime ka vaatluse eesmärgi. Erandlik ei ole siiski ka etteteatamata vaatlus. Viimasel juhul anname vaatluse korralduse üle kohapeal.
 • Vaatluse viime läbi ettevõtte tööajal või üldisel tööajal. Vaatluse käigu ja tuvastatud asjaolud fikseerime vaatluse protokollis.
Kolmandate isikute poole pöördumine
 • Juhul, kui me ei saa teie käest palutud teavet, esitatud teave on vastuoluline, meil on alust arvata, et esitatud teave ei vasta tõele, pöördume kolmandate isikute poole teabe saamiseks.
 • Kolmas isik menetluses võib olla nt teie tehingupartner(id), töötaja(d), pangad jne.
 • Pöördume kolmandate isikute poole ka olukordades, kus soovitud infot teilt saada pole võimalik (nt kui soovime infot teie tehingupartneri kohta).
 • Teavet ja dokumente küsime kolmandatelt isikutelt korralduse alusel.
Välispäringute tegemine
 • Juhul, kui me ei saa teie käest või meil ei ole võimalik saada teie käest palutud teavet ning meil ei õnnestu vajaminevat teavet saada siseriiklike vahendeid kasutades, võime saata päringu teise riigi maksuhaldurile küsimaks nende käest konkreetset informatsiooni ja dokumente, mis on vajalikud kontrolli läbiviimiseks.
 • Välispäringu tegemine tähendab kontrolli kestvuse märgatavat pikenemist, sest päringutele vastamise tähtajad on pikad.

Lõpetamine

Teate või maksuotsuse väljastamine
 • Erinevad seisukohad maksude arvestamise osas püüame lahendada kontrollimenetluse käigus, aga kui me ühist lahendust ei leia, koostame kontrolliakti, mille kohta on teil võimalus esitada vastuväide või arvamus. Seega, kui kontrolli käigus selgub maksukohustust muutvaid asjaolusid, siis edastame teile esmalt kontrolliakti, kus on kajastatud kõik maksustamise seisukohast tähendust omavad asjaolud.

 • Kontrolliaktist selgub, kuidas on teie poolt tasumisele kuuluv maksusumma leitud (määratava maksu arvestamise metoodika). Ühtlasi viitame tähtpäevaks tasumata maksusummalt arvestatava intressi tasumise kohustusele ja intressimäärale.

 • Kontrolliakt võimaldab teil aru saada meie tuvastatud asjaoludest ja tehtud järeldustest ning annab võimaluse esitada oma eriarvamus või vastuväited ning neid kinnitavad tõendid.

 • Kontrolliaktis märgime mõistliku tähtaja kontrolliaktiga tutvumiseks ning arvamuse või vastuväidete/eriarvamuse esitamiseks, tasumisele kuuluva tollimaksusumma korral on tähtaeg 5 tööpäeva kontrolliakti kättesaamisest.

 • Kui kontrolli käigus me ei tuvastatud maksukohustust muutvaid asjaolusid või tegite te kontrolli käigus deklaratsiooniparanduse, teavitame teid kontrolli lõppemisest kirjaliku teatega.

 • Kui kontrolli käigus oleme tuvastanud maksukohustust muutvaid asjaolusid ja te ei soovi deklaratsioone ise parandada, siis teeme tasumisele kuuluva maksusumma määramiseks maksuotsuse.

 • Maksuotsuse koostame teile pärast kontrolliaktis märgitud eriarvamuse esitamise tähtaja möödumist.

 • Maksuotsuses määratud maksusumma tuleb teil tasuda üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevast, tollimaks kuulub tasumisele 10 päeva jooksul.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise (KMKR) kontroll

Kuidas toimub KMKR eelkontroll
 • Kui te soovite registreerida ennast käibemaksukohustuslaseks, peate esitama selleks avalduse. KMKR registreerimiseks võime teilt nõuda Eestis ettevõtlusega tegelemise või ettevõtlusega alustamise tõendamist.
 • Ettevõtlusega tegelemine on reaalne alustatud majandustegevus, aga ka väljatöötatud äriplaan ja investeeringute tegemine ettevõtluse alustamiseks.
 • Võime teilt nõuda lisatõendeid või koguda neid omal algatusel. Märgime, et tõend on igasugune teave, mis kinnitab, et olete avalduses märgitud tegevuskohas kas ettevõtlust alustanud või ettevõtluse alustamine on kavandatud. Sellisteks tõenditeks võivad olla näiteks eellepingud, lepingud (rendi-, hanke-, tarne-, töölepingud jms), tehtavate tööde objektid jne.
 • Kui te ei suuda veenvalt tõendada, et te tegelete ettevõtlusega Eestis või alustate ettevõtlust Eestis, võime keelduda teid maksukohustuslasena registreerimast.

  Vaadake KMKRi infot.
Kuidas toimub KMKR järelkontroll
 • Kui olete registreeritud käibemaksukohustuslaseks, võime kontrollida teie maksukohustuste täitmist.
 • Käibemaksuseaduse alusel võime kustutada käibemaksukohustuslaste registrist oma algatusel isikud, kes ei tegele Eestis ettevõtlusega ja nõuda maksukohustuslaselt lisatõendeid ettevõtlusega tegelemise kohta, andes tähtaja tõendite esitamiseks. Seega, juhul kui te ei tõenda ettevõtlusega tegelemist või kui meil on kogutud piisavalt tõendeid selle kohta, et teil reaalne majandustegevus Eestis puudub, kustutame teid maksukohustuslaste registrist.
 • Juhime tähelepanu, et võime kustutada käibemaksukohustuslaste registrist omal algatusel ka isikud, kes ei ole esitanud käibedeklaratsiooni kuue viimase järjestikuse maksustamisperioodi kohta. Sellisel juhul võtame enne registrist kustutamist teiega ühendust ning anname võimaluse kohustused tagantjärele täita ning seega registrist kustutamist vältida.

  Vaadake KMKRi infot.
Kuidas tagada kiire menetlus
 • Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus.
 • Palume teid:
  • hoida kontaktid värskena;
  • kontrollida e-kirju;
  • vastata telefonile/helistada tagasi;
  • olla suhtlemisel avatud ja aus;
  • esitada tõeseid andmeid;
  • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Tagastusnõuete kontroll

Kuidas toimub tagastusnõude kontroll
 • Alates 2004. aastast rakendame käibemaksu tagastusnõuetele automaatse käsitluse süsteemi, mis põhineb tagastusnõuete jagamisel kahte gruppi vastavalt riskiastmetele. Madala riskiastmega nõuetele genereeritakse automaatne tagastusotsus ja nõue rahuldatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kõrge riskiastmega nõuded analüüsime täiendavalt ning otsustame kontrolli vajaduse ja ulatuse üle.
 • Tagastame enammakstud käibemaksu maksukohustuslasele maksukorralduse seaduses ja käibemaksuseaduses sätestatud korras. Summa, mille tagasisaamiseks on isikul õigus, tagastame 60 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
 • Seoses maksukohustuslase kontrollimisega on meil õigus pikendada käibemaksu tagastamise tähtaega kuni 60 kalendripäeva võrra. Seda juhul kui on piisav alus kahtlusteks, et tagastusnõude rahuldamisel makstud summa tagasinõudmine võib osutuda võimatuks ja kui maksukohustuslasele/kolmandale isikule/välisriiki on tehtud korraldus teabe saamiseks. Tagastusnõude täitmise tähtaega võime pikendada korraga kuni 30 kalendripäeva. Kirjaliku motiveeritud otsuse tagastusnõude täitmise tähtaja pikendamise kohta teeme hiljemalt viis kalendripäeva enne tagastusnõude täitmise tähtaja lõppemist.
 • Peale soovitud andmete esitamist, kontrollime info vastavust ja tõesust, vajadusel esitame veel täiendavaid küsimusi. Kui selle tegevuse tulemusel jõuame järelduseni, et:
  • tagastusnõue on korras – siis kajastub see isiku ettemaksukontol.
   Tagastusnõuet saab kasutada, kas kohustuste katteks või esitades taotluse raha kandmiseks ettevõtte pangakontole.
  • tagastusnõue ei ole põhjendatud – juhul kui tuvastame maksukohustuslase tegevuses MKSi või maksuseaduste rikkumisi, s.t kui tagastusnõue ei ole piisavalt tõendatud, võime kirjaliku motiveeritud otsusega pikendada tagastusnõude täitmise tähtaega, määrates tagastusnõude esitajale tähtaja täiendavate tõendite esitamiseks. Erinevad seisukohad maksude arvestamise osas püüame lahendada kontrollimenetluse käigus ja kui me ühist lahendust ei leia, koostame kontrolliakti, mille kohta on maksukohustuslasel võimalus esitada vastuväide või arvamus.
Mis juhtub, kui te meie pöördumisele ei vasta
 • Kui tõendeid ei esitata tähtaegselt, teeme otsuse enammakse tagastamata jätmise kohta. Otsuse tegemisel juhindume maksukorralduse seaduses maksuotsuse kohta sätestatust.
Kuidas tagada kiire menetlus
 • Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus.
 • Palume teid:
  • hoida kontaktid värskena;
  • kontrollida e-kirju;
  • vastata telefonile/helistada tagasi;
  • olla suhtlemisel avatud ja aus;
  • esitada tõeseid andmeid;
  • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Töötamise tuvastamise kontroll

 • Töötamise register (TÖR) rakendus 2014. aastal. Töötamise tuvastamise menetluse käigus veendume, et tööd võimaldav isik on kõikide oma tööd tegevate isikute töötamise alustamise ja lõpetamise töötamise registris korrektselt registreerinud.
 • Enimkasutavaks menetlustoiminguks töötamise tuvastamise menetluses on vaatlus.
 • Töötamise tuvastamise menetluse tulemuseks on rikkumise tuvastamise korral otsus, millega kohustatakse töötamist registreerima.
 • Töötamise tuvastamise menetlusele kohaldatakse maksumenetlust reguleerivaid sätteid (maksukorralduse seaduse § 253 lg 2). Kontroll on suunatud sellele, et tekkinud maksukohustused ei jääks deklareerimata.
 • Vt lähemalt TÖRi infot.
Kuidas tagada kiire menetlus
 • Meie eesmärk on viia menetlused läbi võimalikult lihtsalt, kiirelt ja efektiivselt. Soovime, et omavahelises suhtluses oleksid märksõnadeks koostöö ja avatus.
 • Palume teid:
  • hoida kontaktid värskena;
  • kontrollida e-kirju;
  • vastata telefonile/helistada tagasi;
  • olla suhtlemisel avatud ja aus;
  • esitada tõeseid andmeid;
  • pidada kinni kokkulepitud vastamise tähtaegadest.

Kontrollimenetlust puudutav täiendav info

Eelaresti seadmine
 • Kui meil tekib põhjendatud kahtlus, et esineb oht, et teie ettevõte võib menetluse kestel muutuda varatuks ning sellest tulenevalt ei ole meil võimalik määratavat maksusummat sisse nõuda, võime enne maksuotsuse väljastamist rakendada ennetava täitetoiminguna eelaresti, tehes selleks halduskohtule vastava motiveeritud taotluse. Eelarest seega tähendabki täitmist tagavate toimingute sooritamist enne rahalise nõude või kohustuse määramist.
 • Eelaresti rakendamiseks saame halduskohtult taotleda järgmiste toimingute sooritamist:
  • pangakontode arestimist;
  • kinnisasja käsutamise keelumärke kandmist kinnistusraamatusse;
  • ehitise kui vallasasja käsutamise keelumärke kandmist ehitusregistrisse;
  • sõiduvahendi käsutamise keelumärke kandmist vastavasse registrisse;
  • laeva käsutamise keelumärke kandmist laevakinnistusraamatusse;
  • anda korraldus väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatule;
  • taotleda hüpoteegi seadmist kinnisasjale või laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile. Hüpoteegi suhtes kohaldatakse asjaõiguses sätestatud kohtuliku hüpoteegi regulatsiooni.
 • Kui täitetoimingu sooritamise tinginud asjaolu on ära langenud või kui olete esitanud tagatise võimaliku rahalise nõude või kohustuse tagamiseks, lõpetame täitetoimingu hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.
Sunniraha
 • Korralduse mittetäitmisel või osalisel täitmisel võime rakendada sunniraha. Selleks saadame sunniraha tasumise korralduse, kus sees nii tasumisele kuuluv sunniraha summa kui ka uus kohustuste täitmise tähtaeg.
Intressid
 • Intress on maksuõigussuhtest tekkiv kõrvalkohustus, mis on kehtestatud riigi huvide kaitsmiseks ja motiveerimiseks, et tasuda maksud tähtaegselt. Intress ei ole käsitletav sanktsioonina.
 • Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, millal maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud (vt lähemalt intresside tasumisest).
Väärteomenetluse alustamise alused
 • Läbi väärteomenetluse on meil võimalik mõjutada isikuid süütegudest hoiduma, kaitsta õiguskorda, suurendada majanduse konkurentsivõimet ja ühiskonna turvalisust, aidates seeläbi ühtlasi kaasa ameti strateegiliste eesmärkide saavutamisele.
 • Juhime tähelepanu, et väärteomenetlus ja kontrollimenetlus on kaks eraldi menetlust. Kontrollimenetluse lõppemine ei tähenda väärteomenetluse lõppemist ja vastupidi.

Maksuauditi osakonna ametnike volitused

Maksuauditi osakonna ametnike volitused on toodud ära Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjas „Volituste andmine maksuauditi osakonna ametnikele".

Kuidas peaksite toimima, kui soovite deklaratsiooni kontrollis oleku ajal parandada?

Kontrolli ajal ei ole maksumaksjal võimalik kontrollitava perioodi deklaratsiooni parandada ilma sellest Maksu- ja Tolliametit teavitamata.

Juhul kui avastate pärast menetluse algamist, et soovite kontrollitavat deklaratsiooni parandada, tuleks oma soovist meile teada anda. Selleks saatke palun vastavasisuline e-kiri aadressil ariklient@emta.ee või menetlust läbiviivale ametnikule, kes on teie poole seoses kontrolliga juba pöördunud.

Õigused ja kohustused

25.09.2019