Siduvad eelotsused

Kuni 30.09.2018 on võimalik küsida koos ülepiiriliste tehingute kohta taotletava eelotsusega ka teise liikmesriigi käibemaksualast seisukohta

Euroopa käibemaksu foorum (EU VAT Forum) on tulnud välja algatusega, et kui eelotsuste taotlemisel on teemaks ülepiiriliste tehingutega kaasnevad käibemaksu küsimused, võiksid ettevõtjad saada maksustamisalase seisukoha ka teistelt asjasse puutuvatelt liikmesriikidelt.

Hindamaks, kas ja kuidas seda valdkonda peaks reguleerima ning millised on praktikas üleskerkivad probleemid, on loodud huvitatud liikmesriikidest testgrupp.

Testperioodi jooksul (01.06.2013–30.09.2018) saavad testgrupis osalevate liikmesriikide maksumaksjad kasutada võimalust küsida eelotsuse taotluse raames seisukohta tehinguga seotud liikmesriigi maksuhaldurilt eeldusel, et:

 • tegu on ülepiirilise tehinguga, mis hõlmab vähemalt kahte liikmesriiki;
 • asjassepuutuv liikmesriik(riigid) on testgrupiga liitunud;
 • eelotsuse taotlus esitatakse koduriigile tavapärases korras;
 • maksumaksja on eelotsuse taotluses väljendanud selget soovi teise liikmesriigi seisukoha saamiseks ning on nõus, et teine liikmesriik saab kogu eelotsuse taotlusesse puutuva info.
   

Teine liikmesriik:

 • võib taotleda maksumaksjalt taotluse tõlget;
 • ei anna siduvat eelotsust, vaid vastab küsimustele kui järelepärimisele (võidakse anda ka siduv eelotsus, kui õigusaktid seda võimaldavad);
 • ei ole seotud eelotsuse taotlust menetleva riigi õigusaktides ettenähtud tähtaegadega, kuid eeldatakse, et vastus antakse mõistliku aja jooksul.
   

Eesti maksuhaldur annab eelotsuse vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule ning teiste liikmesriikide seisukohad edastab maksumaksjale koos eelotsusega või teisest liikmesriigist vastuse saamisel.

Kuna liikmesriikide õigusaktid ei pruugi valdkonda reguleerida ühtemoodi, siis ei pea ka siduv eelotsus ja teisest liikmesriigist saadud selgitus olema ühe maksukäsitlusega. Iga riik järgib maksustamisel omi õigusakte ning annab seisukohti nendest lähtuvalt.

Täpsemalt saab algatusest lugeda ja osalevate liikmesriikide nimekirjaga tutvuda Euroopa Komisjoni väljastatud teadaandes (1.41 MB, RTF) (inglise keeles).

Uuendatud aprillis 2015

Meeldetuletus siduva eelotsuse taotluse esitajatele

Maksu- ja Tolliamet juhib siduva eelotsuse taotluse esitajate tähelepanu asjaolule, et lisaks maksukorralduse seaduse § 915 lõikes 2 nimetatud andmetele peab eelotsuse taotlus vastavalt sama paragrahvi lõikele 1 sisaldama:

a) kavandatava toimingu ammendavat kirjeldust ja
b) toimingu maksustamise seisukohast oluliste asjaolude analüüsi,
c) samuti taotleja hinnangut toimingu maksustamise õiguslike aluste kohta.

Kõige sagedamini eksivad taotlejad selle vastu, et kirjeldavad kavandatavat toimingut pealiskaudselt või üleliia abstraktselt. Antud puudused mõjutavad omakorda toimingu maksustamise seisukohast oluliste asjaolude analüüsi, muutes viimase samuti abstraktsemaks ning seetõttu konkreetsest juhtumist kaugemaks.

Tänaseni ei ole ükski eelotsuse taotlus jäänud läbi vaatamata põhjusel, et taotlus ei sisalda ammendavat toimingu kirjeldust. Kuid seda eelkõige tänu sellele, et Maksu- ja Tolliamet on palunud taotlejatel esitada täiendavaid andmeid ning tiheda koostöö tulemusel on seni olnud võimalik seisukoha kujundamiseks vajalikud andmed kokku koguda. Tihti tähendab taotluse täiendamine korduvaid pöördumisi maksukohustuslase poole. Korduv täiendavate andmete nõudmine tähendab aga täiendavat ajakulu nii maksuhaldurile kui maksukohustuslasele endale. Eeltoodust lähtuvalt soovitab maksuhaldur juba taotluse koostamisel pöörata oluliselt suuremat tähelepanu just kavandatava toimingu üksikasjalikule kirjeldamisele ning plaanitavate toimingute majanduslike põhjuste selgitamisele. Toimingute kirjelduste ja majanduslike sammude põhjuste selgitamise täpsusaste ja elulisus peaks olema võrreldav maksumenetluses maksuhaldurile antavate vastuste täpsuse ning elulähedusega. Ainult sellisel juhul võib taotleja olla kindel ja muretu, et maksuhaldur on taotlusest aru saanud sama moodi nagu taotleja ning siduv eelotsus on antud just taotlejat huvitavas asjas. Teiste sõnadega, mida abstraktsem ning üldisem on taotluse eluliste asjaolude kirjeldus ja toimingute majanduslikud põhjendused, seda suurem on tõenäosus, et taotleja ja maksuhaldur ei mõista probleemi ühtmoodi ning hiljem võib maksumenetluses tekkida segadus eelotsuse praktilisel rakendamisel.

Võimalike probleemide ennetamiseks ja eelotsuse regulatsiooni optimaalseks kasutamiseks palub Maksu- ja Tolliamet siduva eelotsuse taotluse koostajatel keskenduda rohkem kavandatava toimingu võimalikult elulähedasele kirjeldamisele ning vähendada taotluses üldiste ülevaadete osakaalu ja hoiduda abstraktsetest kujunditest.

 

21.01.2016