7–14-aastase lapse töötamise registreerimise kord

Tööandja peab 7–14-aastase lapse töötamise registris registreerima vähemalt kümme tööpäeva enne lapse tööleasumist.

See põhimõte erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötaja registreerimisest, kes peab olema registreeritud tööle asumise hetkeks.

7–14-aastase lapse registreerimisel tuleb töötamise registris lisaks isikukoodile, töötamise alustamise kuupäevale ja töötamise liigile täita ära ka märkuste lahter, kuhu märkida:

 1. alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
 2. alaealise töötingimused, sh töö tegemise koht ja töökohustused;
 3. andmed koolikohustuslikkuse kohta.
 4. tööandja kontaktisiku nimi, telefoninumber ja meiliaadress.
Näide

OÜ X soovib 17. juulist 2017 reklaamflaierite jagajana toitlustusasutusse tööle võtta 12-aastase alaealise. Tulevasel tööandjal on olemas lapsevanema nõusolek lapse tööle asumiseks ja lapse isikukood, lapsega on peetud läbirääkimised töötingimuste üle ning on teada, et alaealine õpib põhikoolis ja läheb sügisel 7. klassi, s.t on koolikohustuslik.

OÜ X registreerib lapse töötamise registrisse 3. juulil 2017 ja sisestab järgmised andmed:

 • lapse isikukoodi
 • töötamise alustamise kuupäeva 17.07.2017
 • töötamise liigi „töölepingu alusel töötav isik“
 • märkuste lahtrisse kirjutab: „Lapse töötamiseks on andnud nõusoleku lapsevanem (lapsevanema nimi). Alaealine asub tööle restoranis K, aadressil Restorani 10b, Tallinn, reklaamflaierite jagajana. Töötamine toimub esmaspäevast reedeni 3 tundi päevas ajavahemikus 12.00 kuni 15.00, töötasuga 2,78 eurot tunnis. Laps õpib põhikoolis. Ettevõtte kontaktisik on personalitöötaja Kati Karu, tel. 0000000, e-posti aadress kati.karu(ät)restoran.ee

Töötamise registrit haldav Maksu- ja Tolliamet edastab andmed registreeritud alaealise kohta Tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist ei oleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga täiendava informatsiooni saamiseks ühendust võtta. Kahtluse korral on inspektoril õigus tööandjalt küsida:

 • alaealise kontaktandmeid, et veenduda alaealise soovis tööle asuda;

 • alaealise seadusliku esindaja kontaktandmeid, et veenduda nõusoleku andmises;

 • alaealise sünniaega ja vanust ning andmeid koolikohustuslikkuse kohta;

 • töötingimuste selgitust, sh andmeid töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Tööohutuses veendumiseks võib inspektor küsida tööandjalt töökeskkonna riskianalüüsi ning koostatud ohutusjuhendeid.

Kui inspektor ei ole pärast kümne tööpäeva möödumist tööandjaga ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, siis saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Rohkem teavet leiate Tööinspektsiooni kodulehelt.
 

30.08.2020