Sa oled siin

Mitteresidendi maksuesindajale tegevusloa väljastamise kord

Maksuesindaja


Mitteresidendi maksuesindaja on Maksu- ja Tolliametilt (MTA) vastava tegevusloa saanud isik, keda mitteresident võib volitada ennast esindama Eestis maksuseadustest ja maksukorralduse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Maksuesindajana võib tegutseda Eestis asutatud juriidiline isik või välismaa juriidilise isiku Eestis äriregistrisse kantud filiaal, kes on MTA poolt hinnatud usaldusväärseks.

Maksuesindajale laienevad kõik registreeritud mitteresidendist maksukohustuslase õigused ja kohustused. Maksuesindaja on kohustatud tagama esindatava maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.

Andmed maksuesindajate kohta on avaldatud maksuhalduri koduleheküljel internetis.

Maksuesindajana tegutsemise õiguslik alus on sätestatud maksukorralduse seaduse (edaspidi MKS) § 81.

Maksuesindajana tegutseda sooviv isik esitab maksuesindaja tegevusloa saamiseks kirjaliku taotluse ka paberil allkirjastatuna MTA teenindusbüroos või digiallkirjastatult e-posti aadressil emta@emta.ee.
 

Taotlus


Taotluse vorm on vaba ja sellesse märgitakse taotleja:

 1. nimi ja aadress;
 2. registreerimise kood;
 3. tegevusala ja tegevuskoht.

Isik, kes soovib tegutseda aktsiisikauba kaugmüüja esindajana, märgib taotlusse lisaks:

 1. aktsiisikauba liigi (alkohol, tubakas, kütus);
 2. maksuesindaja raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed ning raamatupidamisdokumentide hoidmise koha.

Maksuesindajale tegevusloa väljastamine ei eelda konkreetse esindatava olemasolu. Samas peab tegevusloa saanud maksuesindaja edastama MTA-le andmed konkreetsest esindatavast ning dokumendi mitteresidendi esindamise aluse kohta esimesel võimalusel.

Taotleja võib esitada taotluse koos sellega kaasnevate dokumentidega MTA teenindusbüroos.
 

Tegevusluba


Otsus tegevusloa andmisest saadetakse taotluse esitajale võimalusel digitaalselt või taotleja soovil paberkandjal.

Kui on tegemist aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindajaga, siis omistatakse talle lisaks maksuesindaja tegevusloa koodile aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja erikood.

Tegevusluba on tähtajatu.

MTA kodulehel avalikustatakse maksuesindaja nimi ja aadress, taotlusse märgitud tegevusala ja tegevuskoha aadress, registrikood ja tegevusloa kood ning tegevusloa kehtivuse alguskuupäev ning märge tegutsemisest aktsiisikauba kaugmüüjana. Andmed avalikustatakse eesti-, vene- ja ingliskeelsel koduleheküljel.
 

Tegevusloa väljastamise tingimused


MTA otsustab maksuesindajale tegevusloa andmise 20 kalendripäeva jooksul, arvates taotluse saamisest.

Tegevusloa andmise otsustamisel kontrollitakse isiku vastavust maksuesindajale esitatavatele nõuetele, kusjuures võidakse arvesse võtta ka isiku varasemate maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist.

Tulenevalt MKS § 81 lõikest 4 maksuesindaja:

 1. peab olema maksevõimeline;
 2. peab olema laitmatu reputatsiooniga;
 3. ei tohi omada kehtivat maksuvõlga.

Informatsioon, mida taotluse esitajalt tema maksevõime tõestamiseks nõutakse, on:

 1. viimane lõppenud majandusaasta kinnitatud bilanss (juhul, kui see ei ole kättesaadav äriregistrist);
 2. bilanss hetkeseisuga;
 3. viimase kuue kuu kõigi pangakontode väljavõte (sobilik on ka internetipangast tehtud väljavõte).

Maksuhaldur võib maksevõimelisuse kontrollimiseks nõuda taotlejalt täiendavalt tõendeid tema varalise seisundi kohta.

Informatsioon olemasolevate maksuvõlgade kohta fikseeritakse taotluse esitamise hetkeseisuga. Võlaks ei loeta väiksemat kui 10 euro suurust võlga ja maksuvõlga, mille tasumine on ajatatud.

Maksuesindaja peab maksuhalduri nõudmisel esitama tagatise, kui on alust kahelda taotleja maksevõimes või tema reputatsioonis.

Tagatise liigi valib üldjuhul taotluse esitanud isik ise. Maksuhaldur eelistab maksuesindaja tagatisena mõistliku ulatusega pangagarantiid. Mõistlikuks ulatuseks peetakse reeglina mitte rohkem kui 50% esindatava(te) ühe kuu maksukohustuste summast. Maksuhalduril on õigus ümber vaadata nõutava tagatise suurust.

Mitteresidendi maksuesindaja tegevusloa taotluse mitterahuldamisel teeb maksuhaldur motiveeritud otsuse, milles tuuakse ära maksuesindaja tegevusloa väljastamisest keeldumise põhjused koos seletustega.

Taotlus tunnistatakse mittevastavaks ka juhul, kui küsitud dokumendid puuduvad või ei vasta küsitule.
 

Tegevusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine


Maksuesindaja tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks maksuesindaja kirjaliku (paberil allkirjastatud või digiallkirjastatud e-kirjana edastatud) taotluse alusel või MTA poolt.

Maksuhaldur võib algatada maksuesindaja tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise menetluse, kui:

 1. maksuesindaja suhtes on alustatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 2. maksuesindaja rikub kohustust tagada esindatava maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegset ning täielikku täitmist;
 3. maksuesindaja ei vasta tegevusloa väljastamist võimaldanud tingimustele.

Tegevusloa kehtivus peatatakse määratud ajaks kuni peatamist tinginud asjaolude kõrvaldamiseni. Kui maksuesindaja tegevusloa peatamist tinginud asjaolud ei ole otsuses näidatud peatamistähtaja möödudes kõrvaldatud, tunnistatakse maksuesindaja tegevusluba kehtetuks.
 

20.03.2018