Elundite ja muude inim- või loomakudede (sealhulgas luuüdi) või inimvere vabasse ringlusse lubamine hädaolukorras muu toiminguga alates 15. märtsist 2020

Määruse (EL) 2015/2446 (LTS delegeeritud määrus) artiklit 138 täiendatakse uue punktiga h, mille kohaselt elundid ja muud inim- või loomsed koed (sealhulgas luuüdi) või inimveri, mis sobivad püsivaks pookimiseks, implanteerimiseks või vereülekandeks, võib deklareerida vabasse ringlusse lubamiseks muu toiminguga.

Vastavalt LTS delegeeritud määruse artikli 141 lõikele 1 võib järgmisi toiminguid käsitada nende kaupade vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioonidena:

  • rohelise ehk „ei ole deklareeritavat kaupa” koridori läbimine tolliasutuses, kus on kaks koridori;
  • sellise tolliasutuse läbimine, kus ei ole kahte koridori;
  • „ei ole deklareeritavat kaupa” kleebise või deklaratsioonilipiku kinnitamine reisija isikliku sõiduki tuuleklaasile, kui see võimalus on ette nähtud liikmesriigi õigusaktidega.

See muudatus (st artikli 138 punkt h ja artikli 141 lõige 1) on lisatud määrusesse, millega muudetakse liidu tolliseadustiku delegeeritud õigusakti, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 3. aprillil 2020. Muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 15. märtsist 2020.

29.07.2020