Tolli- ja käibemaksuvabastuse rakendamise pikendamine COVID-19 ennetamiseks/peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm med. vahendite importimisel ja ühendusesisesel soetamisel, nende siseriikliku käibe 0%-lise maksumääraga maksustamise pikendamine

Euroopa Komisjoni 19. aprilli 2021. a otsusega (teatavaks tehtud numbri C(2021) 2693 all (eesti (133.59 KB, PDF), ingl (PDF))) muudeti komisjoni 3. aprilli 2020 otsust (EL) 2020/491 ja pikendati kuni 31. detsembrini 2021 tolli- ja käibemaksuvabastuse rakendamist COVID-19 viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavate isikukaitsevahendite jm meditsiiniliste vahendite importimisel õigustatud isiku poolt komisjoni 3. aprilli otsusega kehtestatud tingimustel.

Sellest tulenevalt on 31. detsembrini 2021 samadel tingimustel pikendatud ka käibemaksuvabastuse rakendamist samade meditsiinikaupade ühendusesisesel soetamisel õigustatud isikute poolt ning käibemaksumäära 0% rakendamist samade meditsiinikaupade siseriiklikul võõrandamisel õigustatud isikutele.

Selleks, et maksuvabastusega kaupade tollivormistus sujuks võimalikult kiiresti, on oluline, et deklaratsioonile on lisatud kõik nõutud dokumendid, sealhulgas kauba saaja kinnituskiri (ametlikul blanketil ja allkirjastatult) selle kohta, et saaja on teadlik selle konkreetse kauba impordist ja kohustub kasutama seda ettenähtud viisil.

Põhjalik informatsioon inglise keeles Euroopa Komisjoni otsuste ja seisukohtade kohta, mis puudutavad COVID-19 viirusega võitlemisega seoses kehtestatud tolli- ja käibemaksuvabastusi

 

21.04.2021