Impordilitsents AGRIM

Tariifikvoote liigitatakse DG TAXUDi (Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi) ja DG AGRI (Euroopa Komisjoni Põllumajanduse peadirektoraat) poolt hallatavateks. Kvootide taotlemisel ja koguste jaotamisel importijate vahel järgitakse erinevaid menetlusi. DG TAXUD haldab tariifikvoote vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioonide aktsepteerimise kuupäevade kronoloogilise järjekorra alusel, lähtudes põhimõttest „kes ees, see mees". Lisainfo: Tariifikvoodid

DG AGRI haldab taotlusmenetluse kaudu jaotatavaid, impordilitsentsiga AGRIM reguleeritavaid tariifikvoote  põllumajandussaadustele ja -toodetele või pooltoodetele. Põllumajandustoodete deklareerimisel vabasse ringlusse peab deklarant esitama tollile impordilitsentsi AGRIM. Litsents väljastatakse vastavuses komisjoni rakendusmäärusega 2016/1239. Igale tariifikvoodile on omistatud kuuekohaline järjekorranumber.

DG AGRI tariifikvoote saab eristada muudest tariifikvootidest selle järgi, et nende järjekorranumbrite kolmas koht on 4. Näiteks veise- ja vasikaliha (TARIC-kood 0202203011) impordile on avatud tariifikvoot, mille järjekorranumber on 094003 – DG AGRI tariifikvoot. NB! DG AGRI tariifikvoodid ei ole kajastatud ETT kvootide andmebaasis.


Impordilitsents AGRIM ning selle eesmärgid


Põllumajandustoodete vabasse ringlusse lubamine on seotud impordilitsentsi AGRIM esitamisega.

Impordilitsents annab litsentsi omanikule õiguse ning kohustuse importida tooteid litsentsis ettenähtud koguses selle kehtivusajal.

Eestis väljastab impordilitsentse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Impordilitsentsi AGRIM eesmärgid on:

  1. põllumajandustoodete kvootide haldamine (import sooduskorra alusel) – nõuetekohase impordilitsentsi AGRIM esitamine on eelduseks, et kohaldada kaubale DG AGRI poolt hallatavast tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära;
  2. impordi koguste kohta andmete kogumine (piirang vabasse ringlusse laskmisele) – impordilitsents on sel juhul oma laadilt seiredokument. Sellistel juhtudel väljastatakse litsents vastavuses komisjoni delegeeritud määrusega 2016/1237.

Impordilitsentsi AGRIM ei nõuta:

  • kaubanduslikul toimingul, milleks loetakse üksikisiku tehtud imporditoimingud või üksikisikule mõeldud saadetiste saatmistoimingud, kui need vastavad ühtse tollimaksumäära kohaldamise nõuetele (kombineeritud nomenklatuuri (nõukogu määrus nr 2658/87 I lisa) eelsätete II jao D osa punkt 2) või
  • tollimaksuvabastuste puhul (nõukogu määrus nr 1186/2009) või
  • kus kauba kogused ei ületa komisjoni delegeeritud määruse 2016/1237 lisas sätestatud koguseid või
  • tolliseadustiku (nõukogu määrus 952/2013) VI jaotise 2. peatüki 1. jao kohaselt tagasitoodud kaubana vabasse ringlusse lubatavad tooted.

Impordilitsentsi AGRIM esitatakse koos import vabaks tollideklaratsiooniga.

 

23.04.2021