Kultuuriväärtuste väljavedu

Kultuuriväärtuste väljavedu reguleerib kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus.

Seaduses on nimetatud 16 kategooriat, mida loetakse kultuuriväärtusteks. Näiteks hooned ja nende osad, arheoloogilised leiud, mündid ja nende osad, sakraalkunstiteosed ja sakraalesemed, muusikainstrumendid, vee- ja mootorsõidukid. Kultuuriväärtuste Eestist väljaveol on vajalik taotleda väljaveoluba (seejuures ei ole oluline, kas esemed viiakse mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki või kolmandasse riiki).
 

Eksport


Kultuuriväärtuste ekspordi korral on kauba valdajal vajalik taotleda Muinsuskaitseametist väljaveoluba. Väljaveoluba võib olla alaline (loa kehtivus kuni 1 aasta) või ajutine (loa kehtivus kuni 5 aastat). Ajutise väljaveo korral on isikul kohustus ese Eestisse tagasi tuua ning selliseid lube väljastatakse näiteks muuseumide kollektsioonide eksponeerimiseks või kultuuriväärtuste puhul, mida soovitakse korduvalt Eestist välja viia.

Kultuuriväärtust võib eksportida kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu, kus toll on alaliselt kohal. Väljaveoluba esitatakse tollile kahes eksemplaris eksporditolliasutuses (sisemaal) või piiritolliasutuses. Tolliametnik märgistab loa mõlemad eksemplarid ning tagastab ühe nendest kauba valdajale. Kui tekib kahtlus saatedokumentides, loa õigsuses vms, on tollil õigus ese kinni pidada ning edastada Muinsuskaitseametisse ekspertiisi.
 

Kauba väljavedu Eestist teistesse liikmesriikidesse


Väljaveoluba on vaja taotleda ka kultuuriväärtuste viimiseks teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Lubade vormid ning taotlemise kord on samad, mis ekspordil ning luba peab kultuuriväärtustega kaasas olema. Deklareerimiskohustust liikmesriikidevahelisel liikumisel ei ole, kuid arvestada tuleb, et tollil on õigus riskihindamisele tuginedes väljaveoluba kontrollida.
 

Kultuuriväärtuste sissevedu


Kultuuriväärtuste sisseveol Eestisse luba taotleda ei ole vaja. Oluline on arvestada teiste riikide piirangutega, sest osad riigid on piirangud kehtestanud ka kultuuriväärtuste väljaveole. Lisaks tuleb arvestada, et kultuuriväärtuste kohta tuleb esitada kirjalik deklaratsioon (kas reisija- või tollideklaratsioon).
 

Väljaveo teatis


Kui Muinsuskaitseamet teeb väljaveoloa taotluse ja ekspertiisi tulemusena kindlaks, et asi ei ole kultuuriväärtus kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse kohaselt, võib Muinsuskaitseamet väljastada eseme Eestist väljaviimise lihtsustamiseks asjakohase teatise.


Väljaveolube väljastab Muinsuskaitseamet, tel 640 3018 või 640 3017, eksport@muinsuskaitseamet.ee

 

27.09.2017