Lenduvate orgaaniliste ühendite tollikontrollist

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse §-le 219 teostab Maksu- ja Tolliamet järelevalvet lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite viimistlusmaterjalide sisseveole esitatavate nõuete täitmise osas.

Värvides, lakkides ning sõidukite viimistlusmaterjalides lubatud LOÜ-de sisaldused on antud keskkonnaministri 14.10.2016 määruses nr 36 „Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid" tabelis Lisa 1 (PDF) ja sõidukite viimistlusmaterjalide osas Lisa 2 (PDF).

Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite viimistlusmaterjalide, mille lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus ei vasta piirnormidele, ei ole lubatud Euroopa Ühenduse territooriumile tuua.​

 

14.12.2020