Muudatus Indiast, Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali kontrollis

Arvestades ohtlike metsakahjustajate sissetoomise jätkuvalt suurt riski ja vältimaks nende loodusesse levikut on Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega otsustanud teatud kolmandatest riikidest pärit puidust pakkematerjali erikontrolliga jätkata. Komisjoni rakendusotsus 2018/1137/EL Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali kontrolli kohta asendub alates 1. märtsist 2021 uue rakendusmäärusega 2021/127/EL.

Uus rakendusmäärus toob kaasa järgmised muudatused Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kontrolliprotseduurides:

  • päritoluriikide nimekirja lisandub India;

  • taimetervise kontrolli alla kuuluvaid kaubaartikleid on kokku kümme (CN koodid 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606);

  • kontrollialauste kaubaartiklite sisseveost tuleb teavitada infosüsteemi TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu, esitades piiripunktile eelteatise (Ühtse sisseveodokumendi I osa CHED-PP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist piirile;

  • taimetervise kontroll peab toimuma enne Maksu- ja Tolliameti poolt vabasse ringlusse lubamist kas esimeses piiripunktis, mille kaudu kaup Euroopa Liitu sisenes või ametlikus kontrollipunktis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2017/625 nõuetele. Ametlikuks kontrollpunktiks nimetamine toimub vastavalt Maaeluministri 29. juuni 2020 määrusele nr 48 „Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord“;

  • kontrolli läbiviimine seni kehtinud põhimõtetel kui saadetis lubati vabasse ringlusse ja toimetati ettevõtte poolt esitatud garantiikirja alusel PTA poolt plommituna sihtkohta ei ole enam võimalik.

Komisjoni rakendusmääruses 2021/127/EL nimetatud kaubaartiklite sissevedajad peavad end registreerima TACES-NT süsteemi kasutajaks ning esitama eelteatise CHED-PP I osa vähemalt üks tööpäev enne selle eeldatavat saabumist. Eelteatise esitamiseks läbi infosüsteemi TRACES NT peab saadetise eest vastutav ettevõte olema eelnevalt registreeritud TRACES NT-s ja ettevõtte esindaja (kes esitab eelteatise) peab omama sellele ligipääsu.

Kauba taimetervise kontrolli läbiviimiseks tuleb kaubasaajal tagada selle toimetamine PTA vastava piiripunkti (Muuga sadam, Narva maantee, Luhamaa maantee) kontrollihoone juurde. Piiripunktis avatakse kaubasaadetis kauba täielikuks ülevaatuseks, mis eeldab juurdepääsu kogu puidust pakkematerjalile ja tähendab saadetise transpordivahendist mahalaadimist.

Vastavalt taimekaitseseadusele peab kauba kontrollimiseks vajalikud peale- ja mahalaadimistööd korraldama kaubasaaja. Kaup vabastatakse tollijärelevalve alt alles peale täieliku kontrollülevaatuse läbiviimist.

Kui taimetervise kontrolli käigus selgub, et puidust pakkematerjal ei vasta Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardi (ISPM) nr 15 „Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses“ sätestatud nõuetele või on saastunud elusa ohtliku taimekahjustajaga, kuulub puidust pakkematerjal hävitamisele põletamise teel või lähteriiki tagasisaatmisele.

Lisaks teavitab PTA, et Euroopa Komisjoni rakendusmääruses 2021/127/EL nimetatud kaubagruppide puidust pakkematerjali kontrollitoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu taimekaitseseaduses sätestatud korras.

Teatud Hiinast pärit kaupade puhul on kõrgema riskiga puidust pakkematerjali regulaarne kontroll Euroopa Liidus toimunud alates 2013. a ning 2018. a lisandus riskiriidest juurde ka Valgevene. Kõige kõrgema riskiga puidust pakkematerjali kontrollitulemuste analüüs on seni näidanud, et eelnimetatud riikidest pärit puidust pakendid ei ole alati ISPM 15 standardi vastavusmärgiga märgistatud ja tuvastatud on elusate taimekahjustajate leide ning seetõttu tuleb liikmesriikidel jätkata suunatud ja tõhusat kontrolli keskendudes kaupadele ja nende päritoluriikidele, mille puhul on taimekahjustajate sissetoomise oht suurim. Eestis on tuvastatud näiteks Hiinast sisse toodud puidust pakkematerjalist nii aasia siku kui ka teiste metsakahjustajate elusaid vastseid.

Soovitame ettevõtetele kasutada kauba transportimisel vineerist pakkematerjali, millele ei laiene ISPM 15 standardist tulenevad nõuded ja vineerist puidust pakkematerjali ei pea kontrolliks konteinerist maha laadima.

Täiendav informatsioon Põllumajandus- ja Toiduametist.

16.02.2021