Tooteohutuse tollikontrollist

Toote nõuetele vastavust kontrollides lähtutakse Euroopa Nõukogu määrusest (EÜ) nr 765/08 ning seda tehakse vastavalt Impordikontrolli suunistele tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas (51.44 KB, PDF)”.

Kui tolliametnik avastab impordiks vabasse ringlusse deklareeritud kaupade kontrollimisel, et:

  • tootel ilmnevad omadused, mis annavad alust arvata, et toote õige paigaldamise, hooldamise ja kasutamise korral kujutab see endast tõsist ohtu inimeste tervisele, ohutusele, keskkonnale või muule artiklis 1 osutatud avalikule huvile;
  • tootega ei ole kaasas asjakohaste ühenduse ühtlustamise õigusaktidega nõutavaid kirjalikke või elektroonilisi dokumente või toode ei ole selliste õigusaktide kohaselt märgistatud;
  • tootele on CE-vastavusmärgis kinnitatud valel või eksitaval viisil,

peatab ta niisuguse toote või tootepartii impordi vabasse ringlusse ja teatab sellest viivitamata turuseire eest vastutavale riigiasutusele. Juhul kui asutus leiab, et toode on ohtlik või sellel puudub nõuetekohane dokument või märgistus, ei lubata seda kaupa vabasse ringlusse.

Kontaktisik: Lauri Aasmann, tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talitus, tel 676 2203, e-post: lauri.aasmann@emta.ee

 

09.02.2016