Veini, viinamarjamahla ja -virde impordil kasutatav tõend ja analüüsiaruanne

Komisjoni EÜ määrus nr 555/2008

1. Sertifikaat ja analüüsiaruanne moodustavad ühtse dokumendi VI1, mille:

a) sertifikaadi osa koostab selle kolmanda riigi ametiasutus, kust tooted on pärit;
b) analüüsiaruande osa koostab selle kolmanda riigi poolt tunnustatud ametlik labor, kust tooted on pärit (art 40).

Vastavate ametiasutuste ja laborite loetelu leiate siit. (PDF)

2. Artikkel 47 alusel peab ettevõte veinide importimisel (saadetise vabasse ringlusse lubamisel) esitama tollile kolmandas riigis välja antud:

a) VI1 originaaleksemplari ja läbi kopeeri saadud koopia;
b) väljavõtte VI2 originaaleksemplarist ja kaks koopiat.

3. Lihtsustatud kord Austraalia veinitootjatele (art 45)

 • Austraalia võimud on osadele oma veinitootjatele andnud volituse ise väljastada dokumenti VI1.
 • Lahtrisse 1 peab olema märgitud veinitootja nimi ja aadress ning registreerimisnumber.
 • Lahtrisse 9 peab olema märgitud tootjat tunnustanud kolmanda riigi ametiasutuse nimi ja aadress.
 • Lahtrisse 10 märgitakse alkoholisisaldus mahuprotsentides, üldhappesus ja vääveldioksiidi üldsisaldus.
 • Dokumendile kirjutab alla veinitootja, kriipsutades läbi sõnad „ametniku nimi ja ametinimetus".

4. Partii – ühelt saatjalt ühele saajale saadetud tootekogus. Saadetisel peab kaasas olema VI1. Selle kinnitavad kolmanda riigi ametiasutuse ja laboriametnikud.

5. Vormi VI1 ja väljavõtte VI2 kasutamine
Kraapida ja üle kirjutada on keelatud.
Paranduse tegemiseks tuleb valed andmed läbi kriipsutada ja lisada vajadusel vajalikud andmed. Iga paranduse juures peab olema tolliametniku isikliku pitsati ja tollipunkti tempel või siis labori või teise ametiasutuse tempel.

 1. Kui partiid ei jagata osadeks
  Partiiga (ühelt saatjalt ühele saajale saadetud tootekogus) peab kaasas olema vorm VI1, mis tuleb esitada tollile. Tolliametnik kontrollib andmeid ja kinnitab VI1, tagastab originaali ja koopia jätab endale.
   
 2. Kui partii jagatakse osadeks
  Kui partii jagatakse enne vabasse ringlusse lubamist osadeks, peab ettevõte esitama tolliametnikule jagatavat partiid käsitleva dokumendi VI1 või väljavõtte VI2 originaaleksemplarist ja koopia ning hiljem iga uue partii kohta täidetud vormi VI2 originaaleksemplari ja kaks koopiat.
  Tolliametnik kontrollib, kas VI1 või VI2 kantud andmed vastavad iga uue partii puhul hiljem koostatud VI2 andmetele.
  Seejärel kinnitab andmed ja täidab samal viisil dokumendi VI1 või väljavõtte VI2 tagakülje, mille põhjal nimetatud väljavõte koostati.
  Tolliametnik tagastab väljavõtte VI2 ja dokumendi VI1 või varem koostatud väljavõtte VI2 originaali ettevõttele ja säilitab koopia vähemalt viis aastat.
   
 3. Kui partii saadetakse edasi enne vabasse ringlusse lubamist
  Kui kogu partii saadetakse edasi enne selle vabasse ringlusse lubamist, annab uus kaubasaatja tolliametnikule dokumendi VI1 või väljavõtte VI2 ning vajaduse korral hiljem täidetud vormi VI2.
  Tolliametnik võrdleb, kas VI1 ja VI2 või väljavõttesse VI1 ja hiljem koostatud vormi VI2 kantud andmed on kooskõlas. Seejärel lööb viimati nimetatud vormi tollitempli, mis muudab kõnealuse vormi väljavõttega VI2 samaväärseks ja täidab eelneva dokumendi või väljavõtte samal viisil.
  Tolliametnik tagastab väljavõtte ja dokumendi VI1 või eelneva väljavõtte VI2 originaaleksemplari uuele kaubasaatjale ja säilitab koopia vähemalt viis aastat.

VI2 vormi ei tule siiski täita, kui saadetis reeksporditakse kolmandasse riiki (art 47).

6. Kaudne import

Kui vein eksporditakse kolmandast riigist, mille territooriumil see on valmistatud (edaspidi „päritoluriik”), teise kolmandasse riiki (edaspidi „eksportiv riik”), kust vein eksporditakse seejärel edasi ühendusse, võib eksportiva riigi pädev asutus koostada päritoluriigi pädeva asutuse poolt koostatud vormi V I 1 või mõne samaväärse dokumendi põhjal asjaomase veini kohta vormi V I 1, ilma et ta peaks veini täiendavalt analüüsima (art 49).

7. Liköörveinide ja destilleerimiseks kangendatud veinide puhul peab VI1 dokumendi lahtrisse 14 olema kolmanda riigi asutuse poolt märgitud: „Käesolevale veinile lisatud alkohol on veinialkohol". Märge peab olema kinnitatud asutuse nime ja aadressiga, ametniku allkirja ja asutuse templiga.
Ilma vastava märketa VI1 dokument ei kehti (art 50).

8. Vormiga V I 1 võib tõendada, et imporditud vein kannab geograafilist tähist kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga (TRIPS) või geograafilisi tähiseid käsitlevate ühenduse õigusaktidega või geograafiliste tähiste tunnustamist ja kaitset käsitleva lepinguga, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja kolmanda riigi vahel, kust vein on pärit. Sellisel juhul kantakse lahtrisse 14 järgmine märge: „On tõendatud, et käesolevas dokumendis nimetatud vein on toodetud … viinamarjakasvatuspiirkonnas ja lahtris 6 märgitud geograafiline tähis on antud sellele päritoluriigi õiguses sätestatud korras”.
 
Märge peab olema kinnitatud asutuse nime ja aadressiga, ametniku allkirja ja asutuse templiga (art 50).

9. Kaubakoodid, mille puhul dokument VI1 või VI2 on nõutav:

 • 2009 61,
 • 2009 69,
 • 2204.

10. Erandid. Sertifikaati ja analüüsiaruannet ei ole vaja esitada (art 42):

 1. kolmandatest riikidest pärit toodete puhul, mis on sealt eksporditud kuni 5-liitristes ühekorrasulguriga suletud märgistatud mahutites, kui transporditav kogus kokku (olenemata sellest, kas tegemist on eraldi partiidega või mitte) ei ületa 100 liitrit. NB! Nimetatud erandjuhtum ei tohi esineda koos järgnevalt loetletud erandjuhtumitega.
 2. reisijate isiklikus pagasis sisalduva veini, viinamarjavirde ja -mahla kohta, mida on maksimaalselt kuni 30 liitrit reisija kohta;
 3. veini kohta, mille üks üksikisik saadab teisele ja mida on maksimaalselt 30 liitrit saadetise kohta;
 4. kolmandast riigist alaliselt ühendusse elama asuva eraisiku isiklike asjade hulka kuuluva veini ja viinamarjamahla kohta;
 5. messide jaoks ettenähtud veini ja viinamarjamahla kohta, tingimusel et kõnealused tooted on pakendatud kuni kaheliitristesse ühekorrasulguriga suletud märgistatud mahutitesse;
 6. muudes mahutites veetava veini-, viinamarjavirde- ja viinamarjamahla kohta, mida imporditakse teaduslike või tehniliste katsete tegemiseks ja mille kogus ei ületa 100 liitrit;
 7. veini ja viinamarjamahla kohta, mis on imporditud vastavalt 18. aprilli 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsioonile, 24. aprilli 1963. aasta konsulaarsuhete Viini konventsioonile või 16. detsembri 1969. aasta erimissioonide New Yorgi konventsioonile;
 8. rahvusvahelisi liine teenindavate laevade ja õhusõidukite pardal asuvates kauplustes hoitava veini ja viinamarjamahla kohta;
 9. kolmandasse riiki eksporditud ja tagasi ühenduse tolliterritooriumile toodud ning vabasse ringlusse lubatud Euroopa Ühendusest pärit ja seal villitud veini ja viinamarjamahla kohta.

 

21.01.2016